Donderdag H. Johannes Chrysostomus, b. en krkl.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Uit een homilie van de heilige Johannes Chrysostomus: ‘De hoogste deugd bestaat hierin dat wij niet alleen de mensen liefhebben die ons vriendelijk gezind zijn, en hen op alle manieren behulpzaam zijn, maar dat wij ook de mensen die ons leed bezorgen, door een voortdurend hulpbetoon proberen tot onze vrienden te maken. Er is niets overweldigender dan goedheid. Een geweldige brand wordt door een waterstraal geblust. Zo blust een vriendelijk woord een brandende toorn. We hebben dan een dubbel voordeel: wij tonen onze goedheid en tegelijk kalmeren wij de toon van een medemens en bevrijden zijn geest uit de verwarring. Men kan niet blussen met vuur. Dat is in tegenspraak met de natuur. Zo zal het ook nooit lukken de ene uitbarsting van woede met een andere te bedaren’.

EERSTE LEZING                                           I Kor. 8, 1b-7.10-13
Door te zondigen tegen de broeders en hun angstvallig
geweten te kwetsen zondigt gij tegen Christus.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
van Korinte

Broeders en zusters,

Kennis alleen leidt tot eigenwaan,
het is de liefde die opbouwt.
Als iemand kennis meent te bezitten
kent hij nog niet op de juiste wijze.
Maar wie liefheeft, die is gekend.

Wat nu het eten van offervlees betreft,
wij weten dat er in de hele wereld geen afgod bestaat
en dat er geen God is behalve Eén.
Want al zijn er ook zogenaamde goden,
hetzij in de hemel hetzij op aarde
– en in deze zin zijn er ongetwijfeld goden en heren in menigte –
toch is er voor ons maar één God :
de Vader, uit wie het al voortkomt en voor wie wij bestemd zijn,
en één Heer :
Jezus Christus door wie het al bestaat en wij in het bijzonder.

Ondertussen bezitten niet allen die kennis.
Sommigen, nog altijd gewoon de afgoden te vereren,
kunnen het vlees dat aan de goden geofferd is,
alleen maar als zodanig beschouwen
en hun geweten – zwak als het is -wordt erdoor besmet.
Als zo iemand u, met uw ,kennis’
in een afgodstempel aan een maaltijd ziet deelnemen,
zal dan die zwakke geen offervlees gaan eten
en zijn geweten geweld aandoen ?
Dan gaat ten gevolge van uw ,kennis’ de zwakke verloren,
de broeder voor wie Christus is gestorven.
Door te zondigen tegen de broeders
en hun angstvallig geweten te kwetsen zondigt gij tegen Christus.
Daarom, als mijn eten aanstoot geeft aan mijn broeder
zal ik in eeuwigheid geen vlees meer gebruiken,
om mijn broeder geen aanstoot te geven.

TUSSENZANG                             Ps. 139(138), 1-3, 13-14ab, 23-24

Leid mij, Heer, langs beproefde paden.

Gij kent mij, Heer, en Gij doorschouwt mij,
Gij ziet mij waar ik ga of sta.
Van verre kent Gij mijn gedachten,
Gij weet waarom ik bezig ben of rust.

Want wat er in mij is hebt Gij geschapen,
Gij hebt mij als een weefsel in de moederschoot gevormd.
Ik dank U voor het wonder van mijn leven,
voor alle wonderwerken die Gij hebt gemaakt.

Doorzoek mij, God, en peil mijn hart,
beproef mij en beoordeel mijn gezindheid.
Zie of ik soms verkeerde wegen ga
en leidt mij langs beproefde paden.

ALLELUIA                                            Fil. 2, 15-16

Alleluia.
Schittert als sterren in het heelal,
houdt vast het woord des levens.
Alleluia.

EVANGELIE                                                   Lc. 6, 27-38
Weest barmhartig zoals uw Vader barmhartig is.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Tot u die naar Mij luistert zeg Ik :
Bemint uw vijanden,
doet wel aan die u haten,
zegent hen die u vervloeken
en bidt voor hen die u mishandelen.
“Als iemand u op de ene wang slaat
keer hem ook de andere toe ;
en als iemand uw bovenkleed van u afneemt
belet hem niet ook uw onderkleed te nemen.
“Geeft aan ieder die u iets vraagt,
en als iemand wegneemt wat u toebehoort
eist het niet terug.
“Zoals gij wilt dat de mensen u behandelen
moet gij het hun doen.
“Als gij bemint wie u beminnen,
wat voor recht op dank hebt gij dan ?
“Ook de zondaars beminnen wie hen liefhebben.
“Als gij weldoet aan wie u weldaden bewijzen,
wat voor recht op dank hebt ge dan ?
“Dat doen de zondaars ook.
“Als ge leent aan hen van wie ge hoopt terug te krijgen,
wat voor recht op dank hebt ge dan ?
“Ook de zondaars lenen aan zondaars
met de bedoeling evenveel terug te krijgen.
“Neen,
bemint uw vijanden,
doet goed
en leent uit zonder er op te rekenen iets terug te krijgen.
“Dan zal uw loon groot zijn,
dan zult ge kinderen zijn van de Allerhoogste,
die immers ook goed is voor ondankbaren en slechten.
“Weest barmhartig zoals uw Vader barmhartig is.
“Oordeelt niet,
dan zult ge niet geoordeeld worden.
“Veroordeelt niet,
dan zult ge niet veroordeeld worden.
“Spreekt vrij
en ge zult vrijgesproken worden.
“Geeft
en u zal gegeven worden :
een goede, gestampte, geschudde en overlopende maat
zal men u in de schoot storten.
“De maat die gij gebruikt
zal men ook voor u gebruiken.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.


                                            

Gepubliceerd door leopardoel

I am an 89-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: