Vierentwintigste zondag door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord
Naar Jezus kan je heel lang vrijblijvend kijken.
Je kan hem vergelijken met andere profeten,
of zoveel grote figuren uit de geschiedenis.
Maar vroeg of laat bots je op Jezus’ vraag:
‘Jij, wie zeg jij dat ik ben? Wie ben ik voor jou?
Vroeg of laat komt in elk leven dat moment
waarop we een antwoord moeten geven
dat niet meer vrijblijvend is,
het moment waarop we moeten kiezen,
om te leven met Hem, in Hem
en naar zijn voorbeeld.
Ook als het kruis aan de horizon staat.
Een keuze die ons leven bepaalt.
Dan wordt zijn verhaal het onze.

Keren we ons tot de levende Heer,
en openen wij ons hart voor zijn goedheid.

EERSTE LEZING                                             Jes. 50, 5-9a

Mijn rug bood ik aan wie mij sloegen.

Uit de profeet Jesaja

God de Heer heeft tot mij gesproken
en ik heb mij niet verzet,
ik ben niet teruggedeinsd.
Mijn rug bood ik aan wie mij sloegen,
mijn wangen aan wie mij de baard uitrukten
en mijn gezicht heb ik niet afgewend
van wie mij smaadden en mij bespuwden.
God de Heer zal mij helpen:
daarom zal ik niet beschaamd staan.
Hij die mij vrij zal spreken is nabij.
Wie is mijn tegenstander?
Laten we samen voor de rechter treden!
Wie is mijn tegenpartij?
Laat hij tegenover mij komen staan!
God de Heer zal mij helpen:
wie zal mij schuldig verklaren?

Antwoordpsalm                                      Ps. 116A (114), 1-2, 3-4, 5-6, 8-9

Keervers
Ik mag weer leven onder gods oog
in het land van de levenden.

De Heer heb ik lief, want Hij luistert,
Hij hoort mijn smekende stem;
Hij heeft mij aandacht geschonken
telkens als ik tot Hem riep.

De dood hield mij al in zijn strikken,
het net van het schimmenrijk viel op mij neer,
ik ging onder zorgen gebukt.
Toen riep ik de naam van de Heer aan:
“Ach, red mij, Heer, van de dood!”

De Heer is goed en rechtvaardig,
barmhartig is onze God.
Eenvoudigen biedt Hij bescherming;
Hij heeft mij gered uit de nood.

Hij heeft mijn ziel ontrukt aan de dood,
de tranen gedroogd in mijn ogen,
voor struikelen mij behoed.
Ik mag weer leven onder Gods oog
in ’t land van de levenden.

TWEEDE LEZING                                                      Jak. 2, 14-18

Het geloof dat zich niet in daden uit, is dood.

Uit de brief van de heilige apostel Jakobus

Broeders en zusters,

Wat baat het een mens
te beweren dat hij geloof heeft
als hij geen daden kan laten zien ?
Kan zo’n geloof hem soms redden?
Stel dat een broeder of zuster geen kleren heeft
en niets om te eten
en iemand van u zou zeggen:
“Geluk ermee!
“Hou u warm en eet maar goed”,
en hij zou niets doen om in hun stoffelijke nood te voorzien –
wat heeft dat voor zin ?

Zo is ook het geloof,
op zichzelf genomen,
zonder zich in daden te uiten,
dood.
Misschien zal iemand zeggen:
“Gij hebt de daad
en ik heb het geloof”,
dan antwoord ik:
“Bewijs me eerst
dat ge geloof hebt als ge geen daden kunt tonen;
dan zal ik u uit mijn daden mijn geloof bewijzen”.

Vers voor het evangelie                                            Gal. 6, 14

Alleluia.
Ik wil op niets anders roemen
dan op het kruis van onze Heer
waardoor de wereld voor mij gekruisigd is
en ik voor de wereld.
Alleluia.

EVANGELIE                                                    Mc. 8, 27-35

Gij zijt de Christus . . .de Mensenzoon moet veel lijden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd trok Jezus met zijn leerlingen
naar de dorpen rond Caesarea van Filippus.
Onderweg stelde Hij aan zijn leerlingen de vraag:
“Wie zeggen de mensen dat Ik ben?”

Zij antwoordden Hem:
“Johannes de doper;
anderen zeggen Elia
en weer anderen zeggen dat Gij een van de profeten zijt.”

Daarop stelde Hij hun de vraag:
“Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?”

Petrus antwoordde:
“Gij zijt de Christus.”

Maar Hij verbood hun nadrukkelijk
iemand hierover te spreken.
Daarop begon Hij hun te leren
dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden
en door de oudsten,
de hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen moest worden,
maar dat Hij na ter dood te zijn gebracht,
drie dagen later zou verrijzen.
Hij sprak deze woorden zonder terughoudendheid.
Toen nam Petrus Jezus terzijde
en begon Hem ernstig daarover te onderhouden.
Maar zich omkerend keek Jezus naar zijn leerlingen
en voegde Petrus op strenge toon toe:
Ga weg, satan,
terug!
want gij laat u leiden door menselijke overwegingen
en niet door wat God wil.”

Nadat Hij behalve zijn leerlingen
ook het volk bij zich had laten komen,
sprak Hij tot hen:
“Wie mijn volgeling wil zijn,
moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen
en zijn kruis op te nemen.
“Want wie zijn leven wil redden,
zal het verliezen,
“Maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en het Evangelie,
zal het redden.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: