Maandag – H. Robertus Bellarmino, b. en krkl.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

Het bestaan van huiskerken bracht rivaliteiten met zich mee. De ecclesia was de samenkomst van allen, maar in de christengemeenschap ontstond onderlinge na-ijver en onenigheid: wie rijk was vervoegde de andere rijken aan een tafel; ze aten overvloedig en rijkelijk, terwijl de armen aan een andere tafel hun karig maal nuttigden. Een kerkgemeenschap die zich terugtrekt in individualisme, legt een tegengesteld getuigenis af van Jezus’ boodschap.

EERSTE LEZING                                            I Kor. 11, 17-26.33

Wanneer zich onder u partijschappen manifesteren
dan kan er geen sprake zijn van de maaltijd des Heren.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
Korinte

Broeders en zusters,

Ik moet er mijn afkeuring over uitspreken
dat gij uw bijeenkomsten houdt op een wijze
die u meer kwaad dan goed doet.
Om te beginnen hoor ik
dat zich op de samenkomsten van uw gemeente
partijschappen manifesteren
en ik ben geneigd het te geloven :
onenigheden zijn nu eenmaal onvermijdelijk
als moet blijken wie van uw leden betrouwbaar zijn.

Zoals gij nu samenkomt
kan er geen sprake zijn van
,de maaltijd des Heren’.
Want ieder eet haastig zijn eigen maal op
zodat sommigen honger lijden en anderen dronken zijn.
Gij hebt toch huizen om te eten en te drinken ?
Of minacht gij de gemeente Gods
en wilt gij hen die niets hebben beschaamd maken?
Wat moet ik hierop zeggen ?
Kan ik u prijzen ?
Op dit punt zeker niet.
Zelf heb ik immers van de Heer de overlevering ontvangen
die ik u op mijn beurt heb doorgegeven :
dat de Heer Jezus
in de nacht waarin Hij werd overgeleverd,
brood nam
en na gedankt te hebben het brak
en zei :
“Dit is mijn lichaam voor u.
“Doet dit tot mijn gedachtenis.”
Zo ook nam Hij na de maaltijd de beker
met de woorden :
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed.
“Doet dit
elke keer dat gij hem drinkt
tot mijn gedachtenis.”
Telkens als gij dit brood eet en de beker drinkt
verkondigt gij de dood des Heren
totdat hij wederkomt.

Daarom, broeders en zusters,
wanneer gij samenkomt voor de maaltijd,
wacht op elkaar.

TUSSENZANG                                                 Ps. 40(39), 7-8, 9, 10, 17

Verkondigt de dood des Heren,
totdat Hij wederkomt  (cf. I Kor. 11, 26b).

Verkondigt de dood des Heren,
totdat Hij wederkomt (cf; I Kor. 11, 26b).

geschenk en offerande hebt Gij nooit verlangd,
maar wel hebt Gij mijn oren voor uw stem geopend.
Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij ;
dus zei ik : ja, ik kom,
zoals van mij geschjreven staat :

Uw wil te doen, mijn God, dat is mijn vreugde,
uw wet is in mijn hart gegrift.
In de bijeenkomsten heb ik gerechtigheid gepredikt,
mijn lippen niet gesloten, heer, Gij weet het.

Maar laat hen juichen en verheugd zijn, die U zoeken,
en roepen :glorie aan cde Heer,
die uitzien naar uw hulp.

ALLELUIA                                                              II Tess. 2, 14

Alleluia.
God heeft ons geroepen
door de verkondiging van het evangelie,
opdat wij de heerlijkheid
van onze Heer Jezus Christus zouden verwerven.
Alleluia.

EVANGELIE                                           Lc. 7, 1-10

Zelfs in Israël heb Ik zo’n groot geloof niet gevonden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
.

In die tijd ging Jezus,
na afloop van zijn onderricht aan het luisterende volk,
naar Kafarnaüm.
Daar was een honderdman, die een knecht had
aan wie hem veel gelegen was;
die knecht was ziek en lag op sterven.
Omdat de honderdman van Jezus hoorde,
zond hij enkele oudsten van de Joden naar Hem toe
met het verzoek zijn knecht te komen genezen.
Bij Jezus gekomen riepen zij met aandrang zijn hulp in.
Ze zeiden:
“Hij verdient dat Gij hem deze gunst bewijst,
want hij houdt van ons volk
en hij heeft op eigen kosten de synagoge voor ons gebouwd.”
Daarop ging Jezus met hen mee.
Maar toen Hij niet ver meer van het huis was,
liet de honderdman Hem door vrienden zeggen:
“Heer, doe geen verdere moeite;
ik ben niet waard dat Gij onder mijn dak komt.
Daarom meende ik ook er geen aanspraak op te mogen maken
persoonlijk naar U toe te komen.
Maar een woord van U is voldoende
om mijn knecht te doen genezen.
Want al ben ik zelf een ondergeschikte,
ik heb weer manschappen onder mij:
en tot de een zeg ik: ga, en hij gaat,
en tot een ander: kom; en hij komt,
en aan mijn knecht: doe dit, en hij doet het.”
Toen Jezus dit hoorde stond Hij verwonderd over hem.
Hij keerde zich om en zei tot het volk dat Hem volgde:
“Ik zeg u:
zelfs in Israël heb Ik zo’n groot geloof niet gevonden.”
Toen de mensen die gestuurd waren, in het huis terugkeerden,
vonden zij de knecht weer gezond.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: