Donderdag – HH. Koreaanse martelaren

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Bij Paulus vinden we de oudste tekst die bestaat over de instelling van de Eucharistie. Vandaag lezen we een van de oudste geloofsbelijdenissen. Ze formuleert de oeroude kern van ons geloof: wij belijden dat Christus, gestorven voor onze zonden, opgestaan en verschenen is. Naast de traditie getuigt hij ook in eigen persoon. In dit getuigenis horen we zowel de Korintische kritiek naklinken als zijn fierheid om een echte apostel te zijn.

EERSTE LEZING                                       I Kor. 15, 1-11
Dàt verkondigen wij en dàt hebt gij geloofd.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
van Korinte

Broeders en zusters,

Ik vestig uw aandacht op het evangelie dat ik u heb verkondigd,
dat gij hebt ontvangen,
waarop gij gegrondvest zijt
en waardoor gij ook gered wordt :
in welke bewoordingen heb ik het u verkondigd ?
Ik neem aan dat gij die onthouden hebt ;
anders zoudt gij het geloof zonder nadenken hebben aanvaard.

Op de eerste plaats dan heb ik u overgeleverd
wat ik ook zelf als overlevering heb ontvangen,
namelijk dat Christus gestorven is voor onze zonden,
volgens de Schriften
en dat Hij begraven is,
en dat Hij is opgestaan op de derde dag,
volgens de Schriften,
en dat Hij verschenen is aan Kefas en daarna aan de Twaalf.

Vervolgens is Hij verschenen
aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk,
van wie de meesten nog in leven zijn,
hoewel sommigen zijn gestorven.
vervolgens is Hij verschenen aan Jakobus,
daarna aan de apostelen.
En het laatst van allen is Hij ook verschenen aan mij,
de misgeboorte.
Ja, ik ben de minste van de apostelen,
niet waard apostel te heten, want ik heb Gods kerk vervolgd.
Maar door de genade van God ben ik wat ik ben
en zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest.
Ik heb harder gewerkt dan alle anderen,
niet ik, maar de genade van God met mij.
Maar of zij het nu zijn of ik,
dàt verkondigen wij en dàt hebt gij geloofd.

TUSSENZANG                                                  Ps. 118(117), 1-2, 16ab-17, 28

Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig.
of : Alleluia.

Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig,
Eindeloos is zijn erbarmen!
Herhaalt het, stammen van Israël :
eindeloos is zijn erbarmen !

De Heer greep in met krachtige hand,
de hand van de Heer heeft mij opgericht,
de hand van de Heer was machtig.
Ik zal niet sterven maar blijf leven
en alom verhalen het werk van de Heer.

Mijn lieve God zijt Gij en ik dank U,
mijn God, ik verkondig uw roem.

ALLELUIA                                                           Jak. 1, 21

Alleluia.
Neemt met zachtmoedigheid het woord van God aan
dat in u werd geplant,
en de kracht bezit uw zielen te redden.
Alleluia.

EVANGELIE                                                           Lc. 7, 36-50
Haar zonden zijn haar vergeven, al waren ze vele,
want zij heeft veel liefde betoond.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Een van de Farizeeën vroeg Jezus eens bij zich te eten.
Jezus trad het huis van de Farizeeër binnen en ging aanliggen.
Een vrouw nu, die in de stad als een zondares bekend stond,
was te weten gekomen
dat Jezus in het huis van de Farizeeër te gast was.
Zij nam een albasten vaasje met balsem mee
en ging schreiend achter Hem, bij zijn voeten staan.
Haar tranen maakten zijn voeten nat,
die ze met haar hoofdhaar afdroogde.
Zij kuste ze keer op keer en zalfde ze met haar balsem.
Toen de Farizeeër die Hem uitgenodigd had dit zag,
zei hij bij zichzelf :
“Als dit een profeet was zou Hij weten
wie en wat voor een vrouw het is die Hem aanraakt ;
het is immers een zondares.”
Jezus gaf hem ten antwoord :
“Simon, Ik heb u iets te zeggen.”
Waarop deze zei :
“Zeg het, Meester.”
“Een geldschieter had twee schuldenaars,
de een was hem vijfhonderd,
de ander vijftig tienlingen schuldig.
“Omdat zij die niet konden teruggeven
schold hij ze aan allebei kwijt.
“Wie van hen zal nu het meest van hem houden ?”
“Ik veronderstel,
– antwoordde Simon –
diegene aan wie hij het meest heeft kwijtgescholden.”
Jezus zei tot hem :
“Uw oordeel is juist.”
Daarop keerde Hij zich tot de vrouw en zei tot Simon :
“Ge ziet die vrouw daar ?
“Ik kwam uw huis binnen ;
gij hebt niet eens water over mijn voeten gegoten,
maar mijn voeten zijn nat geworden door haar tranen
en zij heeft ze met haar haren afgedroogd.
“Gij hebt Mij niet eens een kus gegeven,
maar zij hield, sinds Ik binnenkwam
niet op mijn voeten te kussen.
“Gij hebt mijn hoofd niet eens met olie gezalfd,
maar zij heeft mijn voeten gezalfd met balsem.
“Daarom zeg Ik u :
haar zonden zijn haar vergeven, al waren ze vele,
want zij heeft veel liefde betoond.
“Weinig liefde betoont hij
aan wie weinig wordt vergeven.”
Daarop sprak Hij tot haar :
“Uw zonden zijn vergeven.”
De medeaanliggenden vroegen zich af :
“Wie is deze man, die zelfs zonden vergeeft ?”
Jezus zei tot de vrouw :
“Uw geloof heeft u gered : ga in vrede.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands BijbelgenootschDe bijbeltekstap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am an 89-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: