Vijfentwintigste zondag door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord
Wij zijn hier welkom, groot en klein,
ouder en jonger.
Hoe groot zijn wij in de ogen van Jezus?
Waardoor willen wij groot zijn?
Wat streven wij na in ons leven?
Bij die vragen doet Jezus ons vandaag stilstaan.
Laten wij ons open stellen
voor Hem die hier naar ons toekomt.
Dat Hij meer mag binnenkomen
in ons hart en ons leven.

EERSTE LEZING                                                        Wijsh. 2, 12.17-20

Laten we hem veroordelen tot een schandelijke dood.

Uit het boek Wijsheid

De ongelovigen zeggen :

“Wij willen de vrome belagen;
want hij is ons een ergernis,
en een aanklacht tegen onze lauwheid.
“Hij beschuldigt ons
dat wij de wet niet onderhouden,
en verwijt ons onze tuchteloosheid.
“Laat ons eens zien of zijn woorden wel waar zijn
en nemen we als proef op de som
wat er gebeurt bij zijn dood.
“Want als de rechtvaardige een zoon van God is,
zal God hem te hulp komen
en hem bevrijden uit de greep van zijn vijand.
“Onderwerpen we hem aan een smadelijke proef
om met foltering te achterhalen hoe zachtmoedig hij is
en om ons te overtuigen van zijn verdraagzaamheid.
“Laten we hem veroordelen tot een schandelijke dood;
naar eigen zeggen geniet hij immers bijzondere bescherming”

Antwoordpsalm                                         Ps. 54(53), 3-4, 5, 6 en 8

Keervers
Het is de Heer die mijn leven bewaart.

God, sta mij bij met uw Naam,
kom voor mij op met uw macht.
Luister, o God, naar mijn bede,
hoor wat mijn mond U zegt.

Overmoedigen vallen mij aan,
brutaal staan zij mij naar het leven,
zonder te denken aan God.

Toch is het God, die mij helpt,
de Heer die mijn leven bewaart.
Gaarne zal ik U offers brengen,
prijzen, o Heer, uw weldadige naam.

TWEEDE LEZING                                           Jak. 3, 16-4,3

Gerechtigheid is een vrucht van vrede. Wie de vrede nastreven, zullen haar oogsten.

Uit de brief van de heilige apostel Jakobus

Broeders en zusters,

Waar naijver en eerzucht heersen,
daar treft men ook onrust aan
en allerlei minderwaardige praktijken.
de wijsheid van omhoog is vóór alles rein,
maar ook vredelievend, vriendelijk,
altijd voor rede vatbaar,
rijk aan barmhartigheid en vruchten van goede daden,
onpartijdig en oprecht.
Gerechtigheid is een vrucht van vrede
en slechts wie de vrede nastreven, zullen haar oogsten.

Waar komen bij u die vechtpartijen en ruzies vandaan?
Toch alleen van uw eigen hartstochten
die u niet met rust laten?
Gij begeert dingen die gij niet kunt krijgen.
Gij moordt en benijdt
en gij kunt uw doel niet bereiken.
Dan gaat gij vechten en strijden.
Gij hebt niets
omdat gij niet bidt.
En als gij bidt,
krijgt ge het niet
omdat gij verkeerd bidt,
met de bedoeling namelijk
om wat ge krijgt, uit te geven aan boze lusten.

Vers voor het evangelie                                     Vgl. 2 Tess. 2, 14

Alleluia.
God heeft ons geroepen
door de verkondiging van het evangelie
om de heerlijkheid te verwerven
van onze Heer Jezus christus.
Alleluia.

EVANGELIE                                                     Mc. 9, 30-37

De Mensenzoon wordt overgeleverd. . .Als iemand de eerste wil zijn, moet hij de dienaar van allen zijn.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd gingen Jezus en zijn leerlingen weg van de berg
en trokken Galilea door;
maar Hij wilde niet dat iemand het te weten kwam
want Hij was bezig zijn leerlingen te onderrichten.
Hij zei hun:
“De Mensenzoon wordt overgeleverd in de handen van de
mensen
en ze zullen Hem doden;
maar drie dagen na zijn dood zal Hij weer opstaan.”
Zij begrepen die woorden wel niet
maar schrokken ervoor terug Hem te ondervragen.

Zij kwamen in Kafarnaüm
en, eenmaal thuis, ondervroeg Jezus hen:
“Waar hebt ge onderweg over getwist?”
Maar ze zwegen, want ze hadden onderweg
een woordenwisseling gehad over de vraag
wie de grootste was.
Toen zette Hij zich neer,
riep de twaalf bij zich en zei tot hen:
“Als iemand de eerste wil zijn,
zal hij de laatste van allen moeten wezen
en de dienaar van allen.”

Hij nam een kind en zette het in hun midden;
Hij omarmde het en sprak tot hen:
“Wie een kind als dit opneemt in mijn Naam,
neemt Mij op;
en wie Mij opneemt,
neemt niet Mij op, maar Hem die Mij gezonden heeft.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

.”

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: