Zesentwintigste zondag door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord
Voor christenen zijn het uitdagende tijden,
dat voelen we allemaal.
Het is niet langer evident in het openbaar te getuigen
over ons leven in Christus.
We lijken als Kerk veel te moeten opgeven,
de kring va geëngageerde gelovigen wordt kleiner.
Misschien zijn we er wat te vanzelfsprekend van uitgegaan
dat wat verworven leek dat ook zou blijven.
Misschien verzamelden we schatten
maar vergaten we tegelijk te profeteren,
vergaten we God te vragen zijn Geest over ons te sturen.

Laten wij vandaag bewust vragen om Gods kracht,
om zo het nieuwe te zien, en er aan mee te werken.
En laat ons in die Geest samenkomen
en ons tot Kerk laten opbouwen,
door Hem die ons ook vandaag weer samenbrengt.

EERSTE LEZING                                                  Num. 11, 25-29

Waarom komt u voor me op? Wie zorgt dat heel het volk profeteert?

Uit het boek Numeri

In die dagen
daalde de Heer neer in een wolk,
sprak tot Mozes en legde een deel van de geest
die op Mozes rustte, op de zeventig oudsten.
En toen de geest op hen rustte, profeteerden zij,
maar later hebben zij het niet meer gedaan.
Nu waren er twee mannen in het kamp gebleven.
De een heette Eldad, de ander Medad.
Ook op hen rustte de geest
-zij stonden op de lijst al waren zij niet naar de tent gegaan –
en zij profeteerden in het kamp.

Een jongen ging het ijlings aan Mozes vertellen en zei:
“Eldad en Medad zijn aan het profeteren in het kamp.”
Jozua, de zoon van Nun,
die reeds als jongeman in dienst van Mozes gekomen was,
zei daarop tot Mozes:
“Mijn heer, dat moet u hun verbieden.”
Mozes zei hem:
“Waarom komt u voor mij op?
“Ik zou willen dat heel het volk van de Heer profeteerde
en dat de Heer zijn geest op hen legde.”

Antwoordpsalm                                             Ps. 19(18), 8, 10, 12-13, 14

Keervers
Rechtmatig zijn al de bevelen van de Heer.

De wet van de Heer is volkomen,
zij sterkt de onzekere geest.
Zijn voorschriften zijn betrouwbaar,
onwetenden maken zij wijs.

Het woord van de Heer is eerlijk,
het blijft in eeuwigheid waar.
Zijn uitspraken zijn waarachtig,
rechtvaardig in iedere zaak.

Uw dienaar neemt ze ter harte,
hij wordt er rijk voor beloond.
Maar wie beseft al zijn feilen?
Vergeef mij ook wat ik niet weet.

Bescherm uw knecht tegen hoogmoed,
geef die geen macht over mij.
Dan zal ik rechtschapen en rein zijn,
door geen gemeenheid bevlekt.

TWEEDE LEZING                                                         Jak. 5, 1-6

Uw rijkdom is verrot.

Uit de brief van de heilige apostel Jakobus

Broeders en zusters,

Gij die rijk zijt,
weent en jammert om de rampen die over u komen.
Uw rijkdom is verrot,
uw mooie kleren zijn door motten aangetast,
uw goud en zilver is verroest.
Die roest zal tegen u getuigen
en als een vuur uw vlees verteren.
Schatten hebt gij verzameld,
terwijl het de laatste dagen zijn.

Hoort,
het loon dat gij hebt onthouden
aan de arbeiders die uw velden hebben gemaaid,
roept luid,
en de kreten van uw oogsters zijn doorgedrongen
tot de oren van de Heer van de hemelse machten.
Gij hebt op aarde gezwelgd en gebrast,
gij hebt u vetgemest voor de dag van de slachting.
Gij hebt de rechtvaardige gevonnist en vermoord;
hij heeft geen verweer tegen u.

Vers voor het evangelie                                    Vgl. Joh. 17, 17b.a

Alleluia.
Uw woord, Heer, is waarheid.
Wijd ons U toe in de waarheid.
Alleluia.

EVANGELIE                                                      Mc. 9, 38-43.45.47-48

Wie niet tegen u is, is voor u.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd zei Johannes tot Jezus:
“Meester, we hebben iemand die ons niet volgt,
in uw naam duivels zien uitdrijven,
en we hebben getracht het hem te beletten
omdat hij geen volgeling van ons was.”

Maar Jezus zei:
“Belet het hem niet,
want iemand die een wonder doet in mijn Naam,
zal niet zo grif ongunstig over Mij spreken.
“Wie niet tegen ons is, is voor ons.
“Als iemand u een beker water te drinken geeft
omdat gij van Christus zijt, voorwaar Ik zeg u:
zijn loon zal hem zeker niet ontgaan.
“Maar als iemand
een van deze kleinen die geloven, aanleiding tot zonden geeft,
het zou beter voor hem zijn
als men hem een molensteen om de hals deed en in zee wierp.
“Dreigt uw hand u aanleiding tot zonde te geven,
hak ze af;
het is beter voor u verminkt het leven binnen te gaan
dan in het bezit van twee handen in de hel te komen,
in het onblusbaar vuur.
“Geeft uw voet u aanstoot,
hak hem af;
het is beter voor u kreupel het leven binnen te gaan
dan in het bezit van twee voeten in de hel te worden geworpen.
“Geeft uw oog u aanstoot,
ruk het uit;
het is beter voor u met één oog het Rijk Gods binnen te gaan
dan in het bezit van twee ogen in de hel te worden geworpen,
waar hun worm niet sterft en het vuur niet gedoofd wordt.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: