Zevenentwintigste zondag door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openigswoord
Huwelijk en echtscheiding:
het zijn thema’s waarover de voorbije jaren
in de Kerk veel is gedebatteerd.
Het hele leven zit in deze thema’s verweven;
maar ook hun ervaring van eigen broosheid en onvolkomenheid.
Jezus verwijst ons vandaag naar Gods bedoeling
bij het begin van de schepping:
man en vrouw zijn aan elkaar gegeven
opdat in hun liefde voor elkaar iets oplicht
van Gods trouwe zorg voor mensen.
Laten wij in deze viering bidden
om Gods Geest van wijsheid en kracht;
laten we met een ruim hart luisteren
naar wat de Schrift ons vandaag te zeggen heeft.

EERSTE LEZING                                               Gen. 2, 18-24

En zij zullen volkomen één worden.

Uit het boek Genesis

De Heer God sprak:

“Het is niet goed dat de mens alleen blijft.
“Ik ga een hulp voor hem maken die bij hem past.”

Toen boetseerde de heer God uit de aarde
alle dieren op het land en alle vogels van de lucht
en bracht die bij de mens om te zien hoe hij ze noemen zou:
zoals de mens ze zou noemen, zo zouden ze heten.
De mens gaf dus namen aan al de tamme dieren
en aan al de vogels van de lucht en aan al de wilde beesten;
maar een hulp die bij hem paste vond de mens niet.

Toen liet de Heer God de mens in een diepe slaap vallen;
en terwijl hij sliep, nam Hij één van zijn ribben weg
en zette er vlees voor in de plaats.
Daarna vormde de Heer God
uit de rib die Hij bij de mens had weggenomen,
een vrouw
en bracht haar naar de mens.

Toen sprak de mens:
“Eindelijk been van mijn gebeente
en vlees van mijn vlees!
“Mannin zal zij heten
want uit een man is zij gekomen.”
Zo komt het dat een man zijn vader en moeder verlaat
en zich zo aan zijn vrouw hecht dat zij volkomen één worden.

Antwoordpsalm                                       Ps. 128(127), 1-2, 3, 4-5, 6

Keervers
U zegene de Heer zolang uw dagen duren.

Gelukkig die godvrezend zijt,
de weg des Heren gaat.
Ge zult de vrucht van eigen arbeid eten,
tevreden en voorspoedig zult ge zijn.

Uw vrouw daarbinnen in uw huis
is als een rijkbeladen wijnstok.
En als olijventakken rond de stam,
zo staan uw kinderen om uw tafel.

Ja, zo wordt elke mens gezegend
die eer geeft aan de Heer.
U zegene de Heer uit Sion;
moogt gij Jeruzalem welvarend zien
zolang uw dagen duren.

Moogt gij de kinderen van uw kinderen nog aanschouwen.
Vrede zij Israël!

TWEEDE LEZING                                          Hebr. 2, 9-11

Hij die heiligt en zij die geheiligd worden, hebben een en dezelfde oorsprong.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Wij zien hoe Jezus
die voor een korte tijd beneden de engelen was gesteld,
nu met luister en eer gekroond is
omdat Hij de dood heeft verduurd.
Door Gods genade kwam zijn sterven aan allen ten goede.

God,
einddoel en oorsprong van alle dingen,
wil vele kinderen tot hemelse heerlijkheid leiden;
was het dan niet passend
dat Hij de aanvoerder die hen redt,
niet dan door lijden tot de voleinding bracht ?
Want Hij die heiligt
en zij die geheiligd worden, hebben een en dezelfde oorsprong;
daarom schrikt Hij er ook niet voor terug
hen zijn broeders en zusters te noemen.

Vers voor het evangelie                                       I Joh. 4, 12

Alleluia.
Als wij elkaar liefhebben,
woont God in ons
en is zijn liefde in ons volmaakt geworden.
Alleluia.

EVANGELIE                                          Mc. 10, 2-16 of 2-12

Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd kwamen er Farizeeën die Jezus vroegen:
“Staat het een man vrij zijn vrouw te verstoten ?”
Daarmee wilden zij Hem op de proef stellen.

Jezus antwoordde hun met een wedervraag:
“Wat heeft Mozes u voorgeschreven ?”

Zij zeiden:
“Mozes heeft toegestaan een scheidingsbrief op te stellen
en haar weg te zenden.”

Doch Jezus antwoordde hun:
“Om de hardheid van uw hart
heeft hij die bepaling voor u neergeschreven.
“Maar in het begin, bij de schepping,
heeft God hen als man en vrouw gemaakt.
“Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten
om zich te binden aan zijn vrouw
en deze twee zullen één vlees worden.
“Zo zijn zij dus niet langer twee,
één vlees als zij geworden zijn.
“Wat God derhalve heeft verbonden,
mag een mens niet scheiden.”
Thuis ondervroegen de leerlingen Hem nogmaals daarover.
Hij sprak tot hen:
“Wie zijn vrouw wegzendt en een andere huwt,
maakt zich tegenover haar schuldig aan echtbreuk.
“En wanneer zij haar man verlaat en een ander huwt,
begaat zij echtbreuk.”

De mensen brachten kinderen bij Hem
met de bedoeling dat Hij ze zou aanraken.
Maar bars wezen de leerlingen ze af.

Toen Jezus dit zag, zei Hij verontwaardigd:
“Laat de kinderen toch bij Mij komen
en houdt ze niet tegen.
“Want aan hen die zijn zoals zij behoort het Koninkrijk Gods.
“Voorwaar, Ik zeg u:
wie het Koninkrijk Gods niet aanneemt als een kind,
zal er zeker niet binnengaan.”
Daarop omarmde Hij ze en zegende hen
terwijl Hij hun de handen oplegde.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: