Donderdag – H. Johannes XXIII, paus

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

De christelijke boodschap is geen ideologie, geen grote les in moraal, geen wetboek. Christenen geloven niet “dat iemand”, maar “in iemand”. In een persoon, Jezus Christus. Hij richt aan elk van ons een oproep om Hem te volgen. Het belangrijkste in ons geloof is dan: het op weg gaan naar, en met Hem. Het antwoord op zijn oproep. De persoonlijke ontmoeting met Diegene die ons roept. Dat is de essentie van ,Paulus’ boodschap aan de Galaten: hebben ze samen met hem geen wonderen gezien, die alleen door de werking van Gods Geest mogelijk waren ? Was dat dank zij de Wet, of dank zij hun geloof in het evangelie ?

EERSTE LEZING                                                          Gal. 3, 1-5

Hebt gij de Geest ontvangen door de wet te onderhouden
of door te geloven in de boodschap van het evangelie ?

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten

Domme Galaten, wie heeft u behekst !
Jezus Christus was u toch openlijk en onverbloemd
beschreven als de gekruisigde ?
Eén ding wil ik van u horen :
hebt gij de Geest ontvangen door de wet te onderhouden
of door te geloven in de boodschap van het evangelie ?
Hoe kunt ge zo dom zijn !
Ge zijt begonnen met de Geest,
wilt ge nu eindigen met het vlees ?
hebt ge zoveel meegemaakt voor niets ?
Dat kan ik niet aannemen.
Nogmaals,
als God u de Geest geeft en wonderen onder u bewerkt,
is dat omdat ge de wet onderhoudt
of omdat ge luistert en gelooft ?

TUSSENZANG                                                       Lc. 1, 69-70, 71-72, 73-75

Geprezen zij de Heer, de God van Israël,
omdat Hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.

Een redder heeft Hij ons verwekt
in het geslacht van David, zijn getrouwe;
zoals Hij reeds van oudsher had verklaard
bij monde van zijn heilige profeten :
Verlossing uit de macht van onze vijanden
en uit de hand van allen die ons haten.
Zo zal Hij onze vaderen barmhartig zijn,
zijn heilige verbond gestand doen.

De eed van onze vader Abraham gezworen
ons eenmaal te verlenen ;
om aan de greep van vijanden ontrukt
Hem zonder vrees te dienen ;
in vroomheid en gerechtigheid
al onze dagen voor zijn Aanschijn.

ALLELUIA                                                               cf. Lc. 8, 15

Alleluia.
Zalig zij die het woord Gods dat zij hoorden,
in een goed en edel hart bewaren
en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid.
Alleluia.

EVANGELIE                                                          Lc. 11, 5-13

Vraagt en u zal gegeven worden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Stel dat iemand van u een vriend heeft.
“Midden in de nacht gaat hij naar hem toe en zegt :
Vriend, leen mij drie broden,
want een vriend van mij is van een reis bij mij aangekomen
en ik heb niets om hem voor te zetten.
“Zou die ander van binnen uit dan antwoorden :
Val me niet lastig ;
de deur is al op slot en mijn kinderen en ik liggen in bed ;
ik kan niet opstaan om het te geven ?
“Ik zeg u,
als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat hij zijn vriend is,
zal hij toch opstaan en hem geven al wat hij nodig heeft,
om zijn onbescheiden aandringen.
“Tot u zeg Ik hetzelfde :
Vraagt en u zal gegeven worden ;
zoekt en gij zult vinden ;
klopt en er zal worden opengedaan.
“Want al wie vraagt verkrijgt ; wie zoekt vindt ;
en voor wie klopt doet men open.
“”Is er soms onder u een vader die aan zijn zoon een steen zal geven,
als deze hem om brood vraagt ?
“Of als hij om vis vraagt
zal hij hem toch in plaats van vis geen slang geven ?
“Of als hij een ei vraagt
zal hij hem toch geen schorpioen geven ?
“Als gij dus – ofschoon ge slecht zijt –
goede gaven aan uw kinderen weet te geven,
hoeveel te meer zal dan uw Vader in de hemel
de heilige Geest geven aan wie Hem erom vragen.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands BijbelgenootschDe bijbeltekstap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: