Achtentwintigste zondag door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord
‘Wat moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?’
In de vraag van de rijke man herkennen we ook de onze:
hoe moet ik leven zodat ik in Gods ogen werkelijk voldoe?
Het antwoord van Jezus verwijst naar zijn persoon,
naar zijn levensweg, naar zijn belofte van toekomst.
Aan Hem moeten we ons spiegelen,
aan Hem ons geheel overgeven, en dus ook:
stoppen met ons leven op eigen kracht veilig te stellen.
Een hele opgave, maar de Heer wil ons daartoe helpen
met zijn liefdeskracht.

EERSTE LEZING                                                       Wijsh 7, 7-11

In vergelijking met wijsheid beschouwde ik rijkdom als niets.

Uit het boek Wijsheid

Ik bad en inzicht werd mij geschonken,
ik smeekte en de geest van wijsheid kwam over mij.
Ik verkoos haar boven scepters en tronen,
en in vergelijking met haar
beschouwde ik rijkdom als niets,
zelfs de kostbaarste steen stelde ik met haar niet gelijk,
want alle goud is vergeleken met haar slechts stof,
en zilver niet meer dan slijk.

Ik hield van haar meer dan van gezondheid en schoonheid,
en ik stelde haar boven het licht,
want de glans die zij uitstraalt verbleekt nooit.
Met haar vielen mij alle goederen ten deel
en dankzij haar verwierf ik rijkdommen zonder tal.

Antwoordpsalm                                      Ps. 90(89), 12-13, 14-15, 16-17

Keervers
Verleen ons uw rijkste zegen
en laat ons gelukkig zijn.

Leer ons onze dagen naar waarde te schatten
en zo te komen tot wijsheid van hart.
Laat af, Heer, hoe lang nog pijnigt Gij ons?
wees toch uw dienaars genadig.

Schenk ons in de ochtend volop uw zegen,
dan jubelen wij heel de dag van geluk.
Vergeld nu met vreugde de dagen van leed,
de jaren dat het ons slecht ging.

Laat zien aan uw dienaars waartoe gij in staat zijt
en toon aan hun zonen uw heerlijkheid.
Uw luister, Heer God, moge over ons stralen,
bestuur onze handen bij al wat zij doen.

TWEEDE LEZING                            Hebr. 4, 12-13

Het woord van God ontleedt de bedoelingen en gedachten van de mens.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Het woord van God is levend en krachtig.
Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard
en het dringt door tot het raakpunt van ziel en geest,
van gewrichten en merg.
Het ontleedt de bedoelingen en gedachten van de mens.
Geen schepsel is voor Hem verborgen,
alles ligt open en bloot voor zijn ogen.
Aan Hem hebben wij rekenschap af te leggen.

Vers voor het evangelie

Alleluia.
Zalig de armen van geest,
want aan hen behoort het Rijk der hemelen.
Alleluia.

EVANGELIE                                                Mc. 10, 17-30 of 17-27

Ga verkopen wat ge bezit, en volg Mij.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

Toen Jezus zich weer op weg begaf,
kwam er iemand aanlopen
die zich voor Hem op de knieën wierp en vroeg:
“Goede Meester,
wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?”

Jezus antwoordde:
“Waarom noemt ge Mij goed?
“Niemand is goed dan God alleen.
“Ge kent de geboden:
Gij zult niet doden,
gij zult geen echtbreuk plegen,
gij zult niet stelen,
gij zult niet vals getuigen,
gij zult niemand te kort doen,
eer uw vader en uw moeder.”

Maar de ander gaf Jezus ten antwoord:
“Dit alles heb ik onderhouden van mijn jeugd af.”

Toen keek Jezus hem liefdevol aan en sprak:
“Eén ding ontbreekt u:
ga verkopen wat ge bezit en geef het aan de armen,
daarmee zult ge een schat bezitten in de hemel,
en kom dan terug om Mij te volgen.”

Dit woord ontstelde hem en ontdaan ging hij heen
omdat hij vele goederen bezat.

Toen liet Jezus zijn blik gaan over zijn leerlingen en zei tot hen:
“Hoe moeilijk is het voor degenen die geld hebben,
het Koninkrijk Gods binnen te gaan!”
De leerlingen stonden verbaasd over wat Jezus zei.
Daarom herhaalde Hij:
“Kinderen,
wat is het moeilijk het Koninkrijk Gods binnen te gaan.
“Voor een kameel is het gemakkelijker
door het oog van de naald te gaan
dan voor een rijke in het Koninkrijk Gods te komen.”

Toen waren ze nog meer verbijsterd en ze zeiden tot elkaar:
“Wie kan dan nog gered worden?”

Jezus keek hen aan en zei:
“Dit ligt niet in de macht van mensen maar wel in die van God:
want voor God is alles mogelijk.”

Daarop nam Petrus het woord en zei:
“Zie, wij hebben alles prijsgegeven om U te volgen.”

Jezus antwoordde:
“Voorwaar, Ik zeg u:
er is niemand die huis, broers, zusters,
moeder, vader, kinderen of akkers
om Mij en om de Blijde Boodschap heeft prijsgegeven,
of hij ontvangt nu, in deze tijd, het honderdvoud
aan huizen, broers, moeders, kinderen en akkers,
zij het ook gepaard met vervolgingen,
en in de toekomstige wereld het eeuwig leven.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: