Vrijdag – HH. Johannes de Brébeuf en Isaak Jogues, pr. en gez., mrt – H. Paulus van het Kruis, pr.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Reeds gisteren klonk een groot thema uit de Efeziërsbrief: Gods geheime raadsbesluit om ‘allen’ in Christus te verlossen, een bevrijding die nu verwezenlijkt wordt in de volheid der tijden. Vandaag wordt duidelijk wie ‘allen’ zijn. Vooreerst ‘wij’, dat zijn de joden die reeds tevoren uitkeken naar de Christus. Maar ook ‘gij’, de heidenen, die nu het woord van het evangelie ontvangt.

EERSTE LEZING                                                  Ef. 1, 11-14

Wij hadden reeds tevoren onze hoop op de Christus gebouwd,
en ook gij zijt vergezeld met de heilige Geest.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Efeze

Broeders en zusters,

In Christus hebben wij ons erfdeel ontvangen,
daartoe voorbestemd door de beschikking van Hem
die alles tot stand brengt naar het besluit van zijn wil,
opdat wij de lof verbreiden van zijn heerlijkheid,
wij, die reeds tevoren
onze hoop op de Christus hadden gebouwd.

In Christus zijt ook gij,
nadat gij het woord der waarheid,
het evangelie van uw heil hebt aanhoord,
in Hem zijt ook gij
tot het geloof gekomen,
verzegeld met de heilige Geest der belofte
die het onderpand is van onze erfenis,
tot verlossing van Gods eigen volk
en tot lof van zijn heerlijkheid.

TUSSENZANG                                                     Ps. 33(32), 1-2, 4-5, 12-13

Zalig het volk dat de Heer heeft als God.

Jubelt, gerechtigen, voor de Heer,
wie vroom is dient Hem te loven.
Eert dan de Heer met citerspel,
en speelt voor Hem op de harp.

Oprecht is immers het woord van de Heer
en al wat Hij doet is betrouwbaar.
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief,
de aarde is vol van zijn mildheid.

Zalig het volk dat de Heer heeft als God,
de natie door Hem tot zijn erfdeel gekozen.
Hoog uit de hemel schouwt God omlaag,
blikt neer op de zonen der mensen.

ALLELUIA                                                       Joh. 15, 15b

Alleluia.
Ik heb u vrienden genoemd, zegt de Heer,
want Ik heb u alles meegedeeld
wat Ik van de Vader heb gehoord.
Alleluia.

EVANGELIE                                                   Lc. 12, 1-7

Zelfs de haren op uw hoofd zijn geteld.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd, toen duizenden mensen waren samengestroomd
zodat men elkaar haast onder de voet liep,
richtte Jezus zich eerst tot zijn leerlingen :
“Wacht u voor het zuurdeeg,
dat wil zeggen, voor de huichelarij van de Farizeeën.
“Niets is bedekt of het zal onthuld
en niets is verborgen of het zal geweten worden.
“Want alles wat gij in het donker gezegd hebt,
zal gehoord worden in het licht ;
en wat gij binnenkamers in het oor gefluisterd hebt
zal van de daken verkondigd worden.
“Tot u, die mijn vrienden zijt, zeg ik :
Vreest niet hen die het lichaam doden,
maar daarna niets ergers kunnen doen.
“Ik zal u zeggen wie gij moet vrezen :
vreest Hem die,
nadat Hij gedood heeft,
macht bezit om in de hel te werpen.
“Ja, zeg Ik u, vreest Hem !
“Kan men niet vijf mussen kopen voor twee stuivers ?
“Toch vergeet God niet een van hen.
“Ja, zelfs de haren op uw hoofd zijn alle geteld.
“Weest niet bevreesd :
gij zijt meer waard dan een zwerm mussen.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands BijbelgenootschDe bijbeltekstap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: