Vrijdag in de negenentwintigste week door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

OVERWEGING

Zoals opvele plaatsen in het Nieuwe Testament, hebben ook hier de vroege liturgie en de vroegchristelijke geloofsbelijdenissen sporen nagelaten. Deze lezing uit de Efeziërsbrief spreekt nadrukkelijk over de eenheid: eenheid in de geest, eenheid in het geloof, eenheid in de liefde, want we belijden allen één God die Vader is. In feite moet men de lezing van vandaag samen met die van morgen lezen want het thema is: eenheid in verscheidenheid.

EERSTE LEZING                                           Ef. 4, 1-6

Eén lichaam, één Heer, één geloof, één doop.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,

Ik, de gevangene in de Heer vraag u met aandrang :
leidt een leven dat beantwoordt
aan de roeping die gij van God ontvangen hebt,
in alle deemoed en zachtheid, in lankmoedigheid,
liefdevol elkaar verdragend.
Beijvert u
de eenheid van de Geest te behouden door de band van de vrede :
één lichaam en één Geest,
zoals gij ook geroepen zijt tot een en dezelfde hoop
waarvoor Gods roeping borg staat.
Eén Heer, één geloof, één doop.
Eén God en Vader van allen,
die is boven allen, en met allen, en in allen.

TUSSENZANG                                         Ps. 24(23), 1-2, 3-4ab, 5-6

Dit is het geslacht dat zich richt tot de Heer,
dat staat voor het aanschijn van Jakobs God.

Aan God hoort de aarde en al wat er op is,
de aardschijf en al wat daar woont ;
want Hij heeft haar op het water gegrondvest,
haar vastgelegd op de zee.

Wie zal beklimmen de berg van de Heer,
wie in zijn heiligdom staan ?
Die rein is van handen en zuiver van hart,
zijn zinnen niet zet op wat kwaad is.

Hij zal door de Heer gezegend worden,
beloond door God, zijn verlosser.
Zo doet het geslacht dat zich richt tot Hem,
dat staat voor het aanschijn van Jakobs God.

 

ALLELUIA                                             Kol. 3, 16a, 17c

Alleluia.
Het woord van Christus
moge in volle rijkdom onder u wonen ;
dankt God de Vader door Hem.
Alleluia.

EVANGELIE                                         Lc. 12, 54-59

Van het beeld van land en lucht
weet ge de juiste betekenis te bepalen,
maar waarom dan niet van deze tijd?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd zei Jezus tot de menigte:
“Wanneer gij een wolk ziet opkomen uit het westen,
dan zegt ge terstond: er komt regen; en zo gebeurt het ook.
En wanneer ge ziet dat er een zuidenwind waait, zegt ge:
het wordt gloeiend heet; en het gebeurt.
Huichelaars!
Van het beeld van land en lucht
weet ge de juiste betekenis te bepalen,
maar waarom dan niet van deze tijd?
Hoe komt het
dat ge niet uit uzelf de juiste gevolgtrekking maakt?
Wanneer gij met uw tegenpartij naar de overheid gaat,
doe dan onderweg nog moeite u van hem te bevrijden;
anders zou hij u wel eens voor de rechter kunnen slepen;
de rechter zal u aan de gerechtsdienaar overleveren
en de gerechtsdienaar zal u in de gevangenis werpen.
Ik zeg u:
Ge zult er niet uitkomen
voordat ge tot de laatste cent betaald hebt.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: