Dertigste zondag door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord

De blinde Bartimeüs wordt ons vandaag als voorbeeld gegeven:
Hij wou zien en meegaan met Jezus op zijn weg.
we zijn hier vandaag samengekomen
omdat ook wij meer willen zien.
Wij willen altijd verder groeien in geloof en inzicht
in de geheimen van mens en wereld.
In het grote geheim van Gods liefde die niet voorbijgaat.
Jezus nodigt ons uit om met Hem mee te gaan.
We maken opnieuw de tocht
van zijn woord naar zijn tafel.
Aanroepen wij Hem dan als onze Heer en leidsman.

EERSTE LEZING                   Jer. 31, 7-9

Blinden en lammen haal Ik terug vol medelijden. 

Uit de profeet Jeremia

Dit zegt de Heer:

“Jubel van vreugde om Jakob,
juich om de heerser van de volken;
bazuin het rond, prijs God en zeg:
de Heer heeft redding gebracht aan zijn volk,
aan de rest van Israël.

“Ik haal hen terug uit het noorden,
van het einde der aarde breng Ik hen bijeen,
ook de blinden en lammen,
de zwangere en barende vrouwen.
“In dichte drommen keren zij terug.

“In tranen gingen zij heen;
getroost leid Ik hen terug.
“Ik voer hen naar stromende beken
over gebaande wegen waarop ze niet struikelen.
“Ik ben toch Israëls vader,
en Efraïm is mijn eerstgeborene.”

Antwoordpsalm                Ps. 126(125), 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6

Keervers
Geweldig was het wat de Heer ons deed.

De Heer bracht Sions ballingen terug:
het was alsof wij droomden.
Toen lachten alle monden
en juichte elke tong.

Toen zei men bij de volken:
geweldig is het wat de Heer hun deed.
Geweldig was het wat de Heer ons deed;
daarom zijn we zo blij.

Keer nu ons lot ten goede, Heer,
zoals een beek doet in de Zuid-woestijn.
Die onder tranen zaaien,
zij oogsten met gejuich.

Vol zorgen gaan zij uit
met zaaizakken beladen;
Maar keren zingend weer
beladen met hun schoven.

TWEEDE LEZING                  Hebr. 5, 1-6

Gij zijt priester voor eeuwig, op de wijze van Melchisédek.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Elke hogepriester wordt genomen uit de mensen
en aangesteld voor de mensen
om hen te vertegenwoordigen bij God
en om gaven en offers op te dragen voor de zonden.
Hij is in staat onwetenden en dwalenden geduldig te verdragen
daar hij ook zelf aan zwakheid onderhevig is;
daarom moet hij als hij offers voor de zonden opdraagt,
even goed aan zijn eigen zonden denken
als aan die van het hele volk.
En niemand kan zich die waardigheid aanmatigen:
men moet evenals Aäron door God geroepen worden.

Ook Christus
heeft zichzelf niet de eer van het hogepriesterschap toegekend;
dat heeft God gedaan die Hem zei:
“Gij zijt mijn Zoon,
Ik heb u heden verwekt.”
En elders zegt hij:
“Gij zijt priester voor eeuwig, op de wijze van Melchisédek.”

Vers voor het evangelie                               Vgl. 2 Tim. 1, 10b

Alleluia.
Onze Heiland, Jesus Christus, heeft de dood vernietigd
en onvergankelijk leven doen aanlichten.
Alleluia.

EVANGELIE                                                  Mc. 10, 46-52

Rabboeni, maak dat ik zien kan.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd
kwam Jezus in Jericho.
Maar toen Hij, vergezeld van zijn leerlingen
en een flinke menigte,
weer uit Jericho wegtrok,
zat een blinde bedelaar langs de weg,
Bartimeüs, de zoon van Timeüs.
Zodra deze hoorde dat het Jezus de Nazarener was,
begon hij luidkeels te roepen:
“Jezus, Zoon van David,
heb medlijden met mij!”
Velen snauwden hem toe te zwijgen,
maar hij riep nog veel harder:
“Zoon van David, heb medelijden met mij!”

Jezus bleef staan en zei:
“Roep hem eens hier.”
Ze riepen de blinde toe:
“Heb goede moed!
“Sta op, Hij roept u.”
De blinde wierp zijn mantel af,
sprong overeind en kwam naar Jezus toe.

Jezus vroeg hem:
“Wat wilt ge dat Ik voor u doe?”

De blinde antwoordde Hem:
“Rabboeni, maak dat ik zien kan!”

En Jezus sprak tot hem:
“Ga, uw geloof heeft u genezen.”

Terstond kon hij zien
en hij sloot zich bij Jezus aan op zijn tocht.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

 

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: