Overweging

Het woord ‘hypotassein’ wordt reeds in vers 21 gebruikt en wel in wederkerige zin. Dus, ‘wees elkander onderdanig’. Als men de lezing onbevangen leest en het geheel niet uit het oog verliest, blijft dit een unieke tekst, waarop men de sacramentaliteit van het christelijk huwelijk kan funderen. Als het licht van Christus doorbreken zal, zullen alle werken van het kwade afgewezen moeten worden, zodat alle mensen kinderen van het licht kunnen worden. Dit licht moet zijn uitwerking krijgen in onze relaties, ook in de huwelijksrelatie tussen man en vrouw. De auteur ziet het huwelijk als een beeld van het verbond tussen Christus en zijn Kerk.

EERSTE LEZING                                     Ef. 5,21-33

Dit geheim heeft een diepe zin. Ik voor mij betrek het op Christus en de Kerk.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,

Weest elkander onderdanig uit ontzag voor Christus.

Vrouwen, weest onderdanig aan uw man als aan de Heer.
Want de man is het hoofd van de vrouw
zoals Christus het hoofd is van de kerk,
Hij die ook de Verlosser is van zijn lichaam ;
maar zoals de kerk onderdanig is aan Christus,
zo moet ook de vrouw haar man in alles onderdanig zijn.

Mannen,
hebt uw vrouw lief zoals Christus de kerk heeft liefgehad :
Hij heeft zich voor haar overgeleverd om haar te heiligen,
haar reinigend door het waterbad met het woord.
Hij heeft de kerk tot zich gevoerd als een heerlijke bruid,
zonder vlek of rimpel of fout,
heilig en onbesmet.
Zo moeten ook de mannen hun vrouwen liefhebben
zoals ze hun eigen lichaam liefhebben.
Wie zijn vrouw bemint, bemint zichzelf.
Niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat,
integendeel, hij voedt en koestert het.
En zo doet Christus met de kerk
omdat wij ledematen zijn van zijn lichaam.
“Daarom zal de man vader en moeder vderlaten
om zich te hechten aan zijn vrouw
en die twee zullen één vlees zijn”.
Dit geheim heeft een diepe zin.
Ik voor mij betrek het op Christus en de kerk.
Hoe dit ook zij,
ieder van u moet zijn vrouw beminnen als zichzelf
en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.

TUSSENZANG                                       Ps. 128(127), 1-2, 3, 4-5

Gelukkig die godvrezend zijt.

Gelukkig die godvrezend zijt,
de weg des Heren gaat.
Gij zult de vrucht van eigen arbeid eten,
tevreden en voorspoedig zult ge zijn.

Uw vrouw daarbinnen in uw huis
is als een rijkbeladen wijnstok.
En als olijftakken rond de stam
zo staan uw zonen om uw tafel.

Ja, zo wordt elke man gezegend
die eer geeft aan de Heer.
U zegene de Heer uit Sion ;
moogt gij Jeruzalem welvarend zien
zolang uw dagen duren.

ALLELUIA                                                II Tim. 1, 10b

Alleluia.
Onze Heiland Christus Jezus heeft de dood vernietigd,
en onvergankelijk leven doen aanlichten
door het evangelie.
Alleluia.

EVANGELIE                                               Lc. 13, 18-21

Het zaadje groeide en werd een grote boom.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd zei Jezus :
“Waarop gelijkt het Koninkrijk Gods,
waarmee zal Ik het vergelijken?
” Het gelijkt op een mosterdzaadje dat iemand in zijn tuin zaaide ;
het groeide en werd een grote boom
en de vogels uit de lucht nestelden in zijn takken.”
Jezus zei ook nog:
“Waarmee zal Ik het Rijk Gods vergelijken?
“Het gelijkt op gist,
die een vrouw in drie maten bloem verwerkte
totdat deze in hun geheel gegist waren.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
De Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.