Woensdag in de tweeëndertigste week door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Verzen 3 en 4, en volgende, herinneren duidelijk aan de verzen 2, 11-14 van gisteren verwijzen nog preciezer naar het doopsel door de vermelding van het bad der wedergeboorte. Verzen 3 en 4 waaraan de spreuk van de kardinaal Godfried Danneels ontleend is, leidt een prachtige geloofsbelijdenis in, die de kern van de christelijke boodschap weergeeft.

EERSTE LEZING                                                    Tit. 3, 1-7
Ook wij waren eertijds onderworpen aan dwaling,
maar God heeft ons gered omdat Hij barmhartig is.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan Titus

Dierbare,

Herinner er allen aan
dat zij zich moeten onderwerpen
aan overheid en gezag.
Zij moeten gehoorzamen
en bereid zijn alles te doen wat goed is.
Zij mogen niemand belasteren en geen ruzie zoeken,
zij behoren veeleer vriendelijk te zijn
en uiterst zachtmoedig in de omgang met alle mensen,
zonder uitzondering.
Want ook wij waren eertijds zonder inzicht,
ongehoorzaam aan God en onderworpen aan dwaling,
slaven van allerlei begeerten en lusten ;
wij vulden ons leven met boosaardigheid en afgunst,
haat vergeldend met haat.
Maar de goedheid en mensenliefde van God onze Heiland
is op aarde verschenen,
en Hij heeft ons gered,
niet omdat wij iets goeds gedaan zouden hebben
maar alleen omdat Hij barmhartig is.
Hij heeft ons gered,
door het bad van wedergeboorte
en vernieuwing door de heilige Geest.
Want Hij heeft de Geest overvloedig over ons uitgestort
door Christus onze Heiland.
Zo zijn wij door zijn genade gerechtvaardigd
en erfgenamen geworden van het eeuwige leven
waar onze hoop op gericht is.

TUSSENZANG                                        Ps. 23(22), 1-3a, 3b-4, 5, 6

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort ;
Hij laat mij weiden op groene velden.
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten,
Hij geeft mij weer frisse moed.

Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden
omwille van zijn Naam.
Al voert mijn weg door donkere kloven,
ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt.
Uw stok en uw herderstaf
geven mij moed en vertrouwen.

Gij nodigt mij aan uw tafel
tot ergernis van mijn bestrijders.
Met olie zalft Gij mijn hoofd,
mijn beker is overvol.

Voorspoed en zegen verlaten mij nooit,
elke dag van mijn leven.
Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden.

ALLELUIA                                                  Kol. 3, 16a, 17c

Alleluia.
Het woord van Christus
moge in volle rijkdom onder u wonen ;
dankt God de Vader door Hem.
Alleluia.

EVANGELIE                                            Lc. 17, 11-19
Is er niemand teruggekeerd
om aan God eer te brengen dan alleen deze vreemdeling ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Op zijn reis naar Jeruzalem
trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea.
Toen Hij een dorp binnenging
kwamen Hem tien melaatsen tegemoet ;
zij bleven op grote afstand staan en riepen luidkeels :
“Jezus, Meester, ontferm U over ons !”
Hij zag hen en sprak :
“Gaat u laten zien aan de priesters.”
En onderweg werden ze gereinigd.
Een van hen keerde terug toen hij zag dat hij genezen was,
en hij verheerlijkte God met luide stem.
Vol dankbaarheid wierp hij zich voor Jezus’ voeten neer,
en deze man was een Samaritaan.
Hierop vroeg Jezus :
“Zijn niet alle tien gereinigd ?
“Waar zijn dan de negen anderen ?
“Is er niemand teruggekeerd om aan God eer te brengen
dan alleen deze vreemdeling?”
En Hij sprak tot hem :
“Sta op en ga heen; uw geloof heeft u gered.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands BijbelgenootschDe bijbeltekstap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: