Drieëndertigste zondag door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord
De liturgie nodigt ons vandaag uit
om stil te staan bij beslissende zaken.
Midden de bekoring om het op te geven
bij het zien van veel ellende,
wordt ons gewezen op nieuwe mogelijkheden.
We mogen niet moedeloos worden
of ons uit het veld laten slaan door het negatieve in de wereld.
Jezus spoort ons aan hoop te putten
uit het beeld van de jonge twijgen aan de vijgenboom:
in de groene botten zit nieuw leven verscholen!
Laten we ons openstellen voor de nieuwe toekomst
die de Heer met ons wil maken.

EERSTE LEZING                                                    Dan. 12, 1-3

In die tijd zal uw volk worden gered.

Uit de profeet Daniël

In die tijd zal de grote vorst Michaël opstaan
om de kinderen van uw volk te beschermen.
Want het zal dan een tijd van nood zijn
zoals er eerder nog geen is geweest
sinds er volken zijn.
Maar al degenen van uw volk die in het boek staan opgetekend,
zullen in die tijd worden gered.
En velen van hen die slapen in het stof,
zullen ontwaken, sommigen om eeuwig te leven,
anderen om de smaad van een eeuwige schande te
ondervinden.
Dan zullen de wijzen stralen als de glans van het uitspansel
en degenen die de mensen tot gerechtigheid hebben gebracht,
zullen schitteren als de sterren voor eeuwig en immer.

Antwoordpsalm                                              Ps. 16(15), 5 en 8, 9-10, 11

Keervers
Behoed mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht.

De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker,
Hij heeft mijn lot in zijn hand.
Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer,
Ik val niet, want Hij staat naast mij.

Daarom ben ik rustig en blij van hart
en zonder zorg is mijn geest,
mijn lichaam kan veilig rusten.
Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over,
Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf.

Gij zult mij de weg van het leven wijzen
om heel mijn vreugde te vinden bij U,
bestendig geluk aan uw zijde.

TWEEDE LEZING                                             Hebr. 10, 11-14.18

Door één offer heeft Hij hen die zich laten heiligen, tot volmaaktheid gebracht.

Uit dre brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Iedere priester verricht dagelijks staande de dienst
en draagt telkens weer dezelfde offers op
die nooit de zonden kunnen wegnemen.
Christus daarentegen
is voor altijd gezeten aan de rechterhand van God
na één enkel offer voor de zonden te hebben gebracht,
en Hij wacht nog slechts op het ogenblik
dat zijn vijanden
worden gemaakt tot een voetbank voor zijn voeten.
Want door één offer heeft Hij voor altijd
hen die zich laten heiligen, tot volmaaktheid gebracht.

En waar de zonden en ongerechtigheden vergeven zijn,
is geen zoenoffer meer nodig.

Vers voor het evangelie                                  Lc. 21, 36

Alleluia.
Weest te allen tijde waakzaam en bidt
dat gij stand moogt houden
voor het aangezicht van de Mensenzoon.
Alleluia.

EVANGELIE                                                       Mc. 13, 24-32

Hij zal zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Na de verschrikkingen in die dagen
zal de zon verduisteren
en de maan zal geen licht meer geven;
en de sterren zullen van de hemel vallen
en de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken.

“Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op de wolken
met grote macht en heerlijkheid.
Dan zal Hij zijn engelen uitzenden
om zijn uitverkorenen te verzamelen uit de vier windstreken,
van het einde der aarde tot het uiteinde van de hemel.

“Trekt uit de vergelijking met de vijgenboom deze les:
Wanneer de twijgen al zacht worden
en beginnen uit te botten,
weet ge dat de zomer in aantocht is.
“Zo ook, wanneer gij al deze dingen ziet,
weet dan dat het einde nabij is,
ja voor de deur staat.

“Voorwaar, Ik zeg u:
dit geslacht zal niet voorbijgaan totdat dit alles gebeurd is.
“Hemel en aarde zullen voorbijgaan
maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan.
“Van die dag of dat uur weet niemand af,
zelfs niet de engelen in de hemel,
zelfs niet de Zoon,
maar de Vader alleen.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: