Vierendertigste zondag door het jaar Christus, Koning van het heelal

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord

Telkens als wij voor de eucharistie bijeenkomen,
is het de Heer Jezus die ons samenbrengt.
Vandaag vieren wij Jezus als Christus Koning.
Maar Jezus was en is koning op zijn eigen wijze:
een koning die het opnam voor de kleinsten
en die zichzelf gaf in liefde tot het uiterste toe.
Nu leeft Hij bij God
en van bij God maakt Hij nu voor ons en voor onze wereld
een nieuwe toekomst mogelijk.
Rond die Christus Koning
mogen wij in deze eucharistie samen zijn.

EERSTE LEZING                    Dan. 7, 13-14

Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij.

Uit de profeet Daniël

In die tijd nam Daniël het woord en zei:
“In mijn nachtelijk visioen zag ik met de wolken des hemels
iemand aankomen die op een mens geleek.
“Hij ging naar de Hoogbejaarde en werd voor hem geleid.
“Toen werd hem heerschappij gegeven,
luister en koninklijke macht;
alle volken, stammen en talen brachten hem hun hulde.
“Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die nooit
vergaat,
zijn koninkrijk gaat nooit ten gronde.”

Antwoordpsalm              Ps. 93(92), 1ab, 1c-2,5

Keervers
De Heer is koning, met luister omkleed.

De Heer is koning, met luister omkleed,
met macht heeft de Heer zich omgord.

Zo vast als de aarde, onwankelbaar,
zo vast staat uw troon door de eeuwen,
van eeuwigheid, God, zijt Gij.

Betrouwbaar is alles wat Gij betuigt,
uw huis zij heilig in lengte van dagen.

TWEEDE LEZING                Apok. 1, 5-8

De Vorst van de koningen van de aarde heeft ons gemaakt tot een koninkrijk van priesters voor God.

Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes

Genade zij u van Jezus Christus, de getrouwe getuige,
de eerstgeborene van de doden
en de vorst van de koningen van de aarde.
Aan Hem die ons liefheeft
en die ons van de zonden heeft verlost door zijn bloed,
die ons gemaakt heeft tot een koninkrijk van priesters
voor zijn God en Vader,-
Hem zij de heerlijkheid en de macht in de eeuwen der eeuwen!
Amen.

Zie, Hij komt met de wolken
en elk oog zal Hem aanschouwen,
ook zij die Hem doorstoken hebben;
en alle stammen van de aarde zullen over Hem weeklagen.
Ja, Amen!
“Ik ben de Alfa en de Omega,
– zegt God de Heer –
Hij die is en die was en die komt,
de Albeheerser.”

Vers voor het evangelie                     Mc. 11, 10

Alleluia.
Gezegend de Komende in de naam des Heren.
Geprezen het komende koninkrijk van onze vader David!
Alleluia.

EVANGELIE                   Joh. 18, 33b-37

Gij zegt dat Ik koning ben.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

In die tijd riep Pilatus Jezus bij zich en zei tot Hem:
“Zijt Gij de koning der joden?”

Jezus antwoordde hem:
“Zegt gij dit uit uzelf
of hebben anderen u over Mij gesproken?”

Pilatus gaf ten antwoord:
“Ben ik soms een jood?
“Uw eigen volk en de hogepriesters
hebben U aan mij overgeleverd.
“Wat hebt Gij gedaan?”

Jezus antwoordde:
“Mijn koningschap is niet van deze wereld.
“Zou mijn koningschap van deze wereld zijn
dan zouden mijn dienaars er wel voor gestreden hebben
dat Ik niet aan de joden werd uitgeleverd.
“Mijn koningschap is evenwel niet van hier.”

Pilatus hernam:
“Gij zijt dus toch koning?”

Jezus antwoordde:
“Ja, koning ben Ik.
“Hiertoe werd Ik geboren
en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen
om getuigenis af te leggen van de waarheid.
“Al wie uit de waarheid is, luistert naar mijn stem.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: