http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag in de vierendertigste week

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

Met de zeven plagen bereikt Gods toorn zijn hoogtepunt. Ook hier kunnen we zeggen: wat voor de goddelozen een ramp is, betekent voor de vromen redding. De verwijzing naar de plagen, naar Mozes en naar de zee is overduidelijk. De plagen van Egypte en de doortocht door de Rode Zee vormden voor de Egyptenaren een ramp, voor Israël zijn redding. Ze bezingen niet hun eigen overwinning, maar de kracht van God.

EERSTE LEZING                    Apok. 15, 1-4

Zij zongen het lied van Mozes en het lied van het Lam.

Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes

Ik, Johannes, zag een teken in de hemel, groot en wonderbaar :
zeven engelen met zeven plagen, de laatste,
want hiermee bereikt Gods toorn zijn einde.
Ook zag ik een zee als van glas, met vuur gemengd.
En hen die over het Beest en zijn beeld
en over het getal van zijn naam hadden gezegevierd
zag ik staan aan die zee.
Zij bespeelden de harpen Gods
en zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God
en het lied van het Lam :
“Groot en wonderbaar zijn uw daden,
Heer, God, Albeheerser.
“Rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen,
o Koning der eeuwen.
“Wie zou, o Heer, niet vrezen
en uw naam niet verheerlijken ?
“Want Gij alleen zijt heilig.
“En alle volken zullen komen en U aanbidden
omdat uw gerechte oordelen openbaar zijn geworden.”

TUSSENZANG            Ps. 98(97), 1, 2-3ab, 7-8, 9

Groot en wonderbaar zijn uw daden,
Heer, God, Albeheerser (Apok. 15, 3b)

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.
Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw
ten gunste van Israëls huis.

De zee stemt in met al haar gedierte,

de aarde met al wat daar leeft ;
de beken klateren bijval,
de bergen jubelen mee.

Zij groeten de Heer, die nabij komt,
die nadert als koning der aarde.
Rechtvaardig bestuurt Hij de wereld,
de volken met billijkheid.

ALLELUIA                       Lc. 21, 36

Alleluia.
Weest te allen tijde waakzaam en bidt
en dat wij stand mogen houden
voor het aangezicht van de Mensenzoon.
Alleluia.

EVANGELIE                      Lc. 21, 12-19

Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen
omwille van mijn Naam :
geen haar van uw hoofd zal verloren gaan.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Zij zullen u vastgrijpen en vervolgen ;
zij zullen u overleveren aan de synagogen en gevangen zetten,
u voor koningen en stadhouders voeren
omwille van mijn Naam.
“Het zal voor u uitlopen op het geven van getuigenis.
“Welnu, prent het u in
dat gij dan uw verdediging niet moet voorbereiden.
“Want Ik zal u een taal en een wijsheid geven
die geen van uw tegenstanders
zal kunnen weerstaan of weerspreken.
Ge zult zelfs door ouders en broers,
door bloedverwanten en vrienden overgeleverd worden
en sommigen van u zullen ze ter dood doen brengen.
“Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen
omwille van mijn Naam :
geen haar van uw hoofd zal verloren gaan.
“Door standvastig te zijn zult ge uw leven winnen.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands BijbelgenootschDe bijbeltekstap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: