Tweede zondag van de advent

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord

Johannes de Doper  roept in de woestijn.
Hij roept ons op tot bekering.
Met water doopt hij de mensen in de Jordaan.
Het is aan ons om tijdens de advent
de weg van de Heer te bereiden.
Daarvoor moeten paden rechtgemaakt worden,
bochten in ons leven rechtgetrokken;
bergen van onbegrip moeten worden geslecht,
dalen van moedeloosheid opgevuld.
Een heuse opdracht voor ieder van ons.
Laten we in deze eucharistieviering bidden om Geestkracht,
zodat de bekering in ons kan groeten.

EERSTE LEZING                                                   Bar. 5, 1-9

God toont zijn glorie in u.

Uit de profeet Baruch

Jeruzalem, leg uw kleed van  uw en ellende af
en bekleed u immer met Gods heerlijke schoonheid.
Sla de mantel van Gods gerechtigheid om,
zet op uw hoofd de schitterende kroon van de Eeuwige.
Want God wil uw luister laten zien overal op aarde.
Voor eeuwig geeft God u de naam:
“Vrede door gerechtigheid” en “Glorie door vroomheid”.

Op, Jeruzalem, ga op de hoogte staan en kijk uit naar het oosten:
daar zijn uw kinderen weer samen
op het woord van de Heilige,
van zonsopgang tot zonsondergang.
Zij zijn blij nu God weer aan hen denkt.
Te voet gingen zij van u heen,
weggesleept door de vijand,
maar eervol brengt God hen terug,
gedragen als op een koningstroon.
God beval alle hoge bergen en eeuwige heuvels te slechten
en de dalen op te vullen,
zodat het hele land een effen vlakte wordt
en Israël optrekt onder de glorie van God.
Ook de bossen en alle geurige bomen
geven schaduw aan Israël op Gods bevel.
Want God leidt het jubelende Israël
in zijn heerlijk licht;
met zijn barmhartigheid zal Hij hen omgeven
én met zijn gerechtigheid.

Antwoordpsalm                            Ps. 126(125) 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6

Keervers
Geweldig was het wat de Heer ons deed.

De Heer bracht Sions ballingen terug:
het was alsof wij droomden.
Toen lachten alle monden
en juichte elke tong.

Toen zei men bij de volken:
Geweldig is het wat de Heer hun deed.
Geweldig was het wat de Heer ons deed,
daarom zijn wij zo blij.

Keer nu ons lot ten goede, Heer,
zoals een beek doet in de Zuid-woestijn.
Die onder tranen zaaien,
zij oogsten met gejuich.

Vol zorgen gaan zij uit
met zaaizakken beladen.
Maar keren zingend weer,
beladen met hun schoven.

TWEEDE LEZING                                        Fil. 1, 3-6.8-11

Gij zult op de dag van Christus ongerept en onberispelijk zijn.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Filippi

Broeders en zusters,

Ik dank mijn God telkens als ik u gedenk,
altijd, bij al mijn gebeden voor u allen.
En ik verricht mijn gebed met blijdschap,
omdat gij van de eerste dag tot nu toe
uw deel hebt bijgedragen tot de prediking van het evangelie.
Ik ben er zeker van dat Hij die het goede werk in u begonnen is,
het zal voltooien tegen de dag van Christus Jezus.

God weet hoe vurig ik naar u allen verlang,
met de innigheid van Christus Jezus zelf.
En dit is mijn bede:
moge uw liefde steeds rijker worden
aan inzicht en fijngevoeligheid,
om te kunnen onderscheiden waar het op aankomt.
Dan zult gij op de dag van Christus
ongerept en onberispelijk zijn,
verzadigd met de vrucht der gerechtigheid
die komt van Jezus Christus, tot eer en lof van God.

Vers voor het evangelie                                   Lc. 3, 4 en 6

Alleluia.
Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht,
en heel de mensheid zal Gods redding zien.
Alleluia.

EVANGELIE                                                    Lc. 3, 1-6

Heel de mensheid zal Gods redding zien.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Het gebeurde
in het vijftiende regeringsjaar van keizer Tiberius:
Pontius Pilatus was landvoogd van Judea;
Herodes gouverneur van Galilea;
zijn broer Filippus
gouverneur van het gewest Iturea en Trachonitis
en Lysanias gouverneur van Abilene;
Annas en Kájafas bekleedden het hogepriesterschap.
Toen kwam het woord van God over Johannes,
zoon van Zacharias
die in de woestijn verbleef.

Hij begon op te treden in heel de Jordaanstreek
en een doopsel van bekering te prediken
tot vergeving van de zonden,
volgens de profetie
die geschreven staat in het boek Jesaja:

“Een stem roept in de woestijn:
bereidt de weg van de Heer,
maakt zijn paden recht.
“Elk dal moet gevuld,
elke berg of heuvel moet geslecht worden;
de kronkelpaden moeten recht,
de ruwe wegen effen worden.
“Heel de mensheid zal Gods redding zien.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: