Derde zondag van de advent

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord
De derde kaars op de adventskrans brandt.
Het is de kaars van de vreugde,
in het bijzonder de vreugde voor de armen.
Als wij onderweg zijn naar Kerstmis,
voelen wij misschien enerzijds vreugde,
omdat Kerstmis dichterbij komt,
maar anderzijds zien wij
dat ook in ons land mensen in de kou staan.
Kunnen wij zo Kerstmis gaan vieren?
In deze eucharistie krijgen wij de kans om Welzijnszorg te steunen.
Laten wij ons tevens, met Johannes de Doper,
de vraag stellen, wat wij nog meer te doen hebben.
Stellen wij ons nu open voor Jezus de Heer.
Moge  bij ons reeds de vreugde groeien om zijn aanwezigheid.

EERSTE lezing                                                 Sef. 3, 14-18a

De Heer zal zich uitbundig om u verblijden.
Uit de Profeet Sefanja
.

Sion, jubel van vreugde,
juich, Israël,
verheug u en wees blij, Jeruzalem,
met heel uw hart!
Het vonnis dat op u drukte,
werd door de HEER vernietigd,
Hij heeft uw vijand verjaagd.
De HEER, de Koning van Israël, blijft bij u:
nu hoeft gij geen onheil meer te vrezen!
Op die dag zal er tot Jeruzalem gezegd worden:
Vrees niet, Sion,
en laat uw handen niet verslappen.
De HEER uw God is bij u
als een reddende held.
Uitermate verheugt Hij zich om u,
door zijn liefde maakt Hij u nieuw;
Hij jubelt om u van vreugde.

Antwoordpsalm                                        Jes. 12, 2-3, 4bcd, 5-6

Keervers
Verheugt u en jubelt,
want groot is de Heer in uw midden.

De Heer is mijn kracht, Hem prijs ik,
Hij heeft mij redding gebracht.
Verheugd zult ge water scheppen
uit de bronnen van heil.

Verheerlijkt de Heer, roept zijn Naam aan;
Maakt bij de volken zijn daden bekend,
gedenkt hoe verheven zijn Naam is.

Bezingt de Heer om zijn weergaloos werk,
laat heel de aarde het weten.
Verheugt u en jubelt, die Sion bewoont,
om Israëls Heilige, groot in uw midden.

TWEEDE LEZING                                          Fil. 4, 4-7

De heer is nabij.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Filippi

Broeders en zusters,

Verheugt u in de Heer te allen tijde.
Nog eens: verheugt u!
Uw vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn.
De Heer is nabij.
Weest onbezorgd.
Laat al uw wensen bij God bekend worden in gebed en smeking,
en nooit zonder dankzegging.

En de vrede van God die alle begrip te boven gaat,
zal uw harten en gedachten behoeden in Christus Jezus.

Vers voor het evangelie                                         Jes. 61, 1(vgl. Lc. 4, 18)

Alleluia.
De Geest des Heren is over mij gekomen,
Hij heeft mij gezonden om aan armen
de Blijde Boodschap te brengen.
Alleluia.

EVANGELIE                                             Lc. 3, 10-18

Wat moeten wij doen?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd stelden de mensen Johannes de vraag:
“Wat moeten wij doen?”
Johannes gaf hun ten antwoord:
“Wie dubbele kleding heeft, laat hij delen
met wie niets heeft,
en wie voedsel heeft, laat hij hetzelfde doen.”

Er kwamen ook tollenaars om gedoopt te worden
en ze vroegen hem:
“Meester, wat moeten wij doen?”
Hij zei hun:
“Niet méér vragen dan voor u is vastgesteld.”

Ook soldaten ondervroegen hem:
“En wat moeten wij doen?”
Hij antwoordde:
“niemand uitplunderen, niemand iets afpersen,
maar tevreden zijn met uw soldij.”

Omdat het volk vol verwachting was
en iedereen zich aangaande Johannes de vraag stelde
of hij niet de Messias zou zijn,
gaf johannes aan allen het antwoord:
“Ik doop u met water, maar er komt iemand
die sterker is dan ik;
ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken.
“Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.
“De wan heeft Hij in zijn hand
om zijn dorsvloer grondig te zuiveren
en zijn tarwe te verzamelen in zijn schuur,
maar het kaf zal Hij verbranden in onblusbaar vuur.”
Zo en met nog vele andere vermaningen
verkondigde Johannes aan het volk de Blijde Boodschap.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: