Zondag – Doop van de Heer

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord

Voor de derde zondag op rij is het feest.
De doop van de Heer vormt zowel het eindpunt van de kersttijd
als het begin van een nieuwe periode: de tijd door het jaar.
Het feest van de doop van de Heer vormt een overgang:
van het verborgen leven van Jezus naar zijn openbare leven.
Wanneer Jezus gedoopt wordt
openbaart Hij zich als de welbeminde Zoon van God.
De tijd die daarop volgt,
symboliseert Jezus’ heilzame werk in de wereld, toen en nu.
Laten wij ons openstellen
voor de genadevolle liefde van de Heer.

EERSTE LEZING                                      Jes. 40, 1-5.9-11

Verschijnen zal de glorie van de Heer en alle vlees zal daarvan getuige zijn.

Uit de Profeet Jesaja

“Troost, troost toch mijn volk,
-zegt uw God -,
spreek Jeruzalem moed in,
roep haar toe dat haar straftijd voorbij is,
dat haar ongerechtigheid vergeven is,
dat zij van Gods hand
haar zonden dubbel betaald heeft gekregen.”

Een stem roept:
“Baan de Heer een weg in de steppe,
effen voor onze God een heerbaan in de woestijn,
elk dal moet gevuld,
elke berg en heuvel geslecht worden,
alle oneffenheden moeten vlak,
de rotsmassa’s een vallei worden.
“En verschijnen zal de glorie van de Heer
en alle vlees zal daarvan getuige zijn:
De mond van de Heer heeft het gezegd!”

Beklim de hoogste berg, gij Sion, vreugdebode,
verhef krachtig uw stem, Jeruzalem, vreugdegezant,
verkondig het luid, ken geen vrees,
roep tot de steden van Juda:
“Uw God is op komst!
“Zie, God de Heer komt met kracht,
zijn arm voert de heerschappij;
zijn loon komt met Hem mee,
zijn beloning gaat voor Hem uit.
“Als een herder zal Hij zijn schapen weiden,
in zijn armen ze samenbrengen,
de lammeren dragen tegen zijn boezem,
de schapen met zachte hand geleiden.”

Antwoordpsalm                           Ps. 104(103), 1b-2, 3-4, 24-25, 27-28, 29-30

Keervers
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
wat zijt Gij groot, Heer, mijn God.

Met glorie en luister zijt Gij gekleed,
uw mantel is zuiver licht.
De hemel hebt Gij als een tentdoek gespannen
en boven de wateren liggen uw zalen.

De wolken hebt Gij als wagen genomen,
Gij rijdt op de rug van de wind.
De storm hebt Gij tot uw bode gemaakt,
de bliksemflitsen uw dienaars.

Hoeveel is het wat Gij gedaan hebt, Heer,
en alles in wijsheid gemaakt,
de aarde is vol van uw schepsels.
Maar ook in de zee, zo diep en zo wijd,
is het een gewemel van dieren,
ontelbaar, grote en kleine.

En al deze dieren verwachten van U
dat Gij ze voedt op hun tijd.
Wat Gij voor hen uitstrooit verzamelen zij,
ze worden verzadigd als Gij uw hand opent.

Verbergt Gij uw aanschijn, dan worden zij angstig,
neemt Gij hun geest weg, dan komen zij om,
en keren terug tot de aarde.
Maar zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.

TWEEDE LEZING                               Tit. 2, 11-14; 3, 4-7

Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de heilige Geest.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan Titus

Dierbare,

De genade van God,
bron van heil voor alle mensen,
is op aarde verschenen.
Zij leert ons goddeloosheid en wereldse begeerten te verzaken
en bezonnen, rechtvaardig en vroom te leven in deze tijd,
terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop,
de openbaring van de heerlijkheid
van onze grote God en Heiland Christusb Jezus.
Hij heeft zichzelf voor ons gegeven
om ons van alle ongerechtigheid te verlossen
en ons te maken tot zijn eigen volk,
gereinigd van zonde,
vol ijver voor alle goeds.

De goedheid en mensenliefde van God onze Heiland
is op aarde verschenen,
en Hij heeft ons gered,
niet omdat wij iets goeds gedaan zouden hebben
maar alleen omdat Hij barmhartig is.
Hij heeft ons gered
door het bad van de wedergeboorte
en de vernieuwing door de heilige Geest.
Want Hij heeft de Geest overvloedig over ons uitgestort
door Christus onze Heiland.
Zo zijn wij door zijn genade gerechtvaardigd
en erfgenamen geworden van het eeuwige leven
waar onze hoop op gericht is.

Vers voor het evangelie                                Lc.3, 16

Alleluia.
Johannes zei: Er komt iemand die sterker is dan ik;
Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.
Alleluia.

EVANGELIE                                        Lc. 3, 15-16.21-22

Terwijl Jezus na zijn doop in gebed was, ging de hemel open.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd toen het volk vol verwachting was
en iedereen aangaande Johannes de vraag stelde
of hij niet de Messias zou zijn,
gaf Johannes aan allen het antwoord:
“Ik doop u met water,
maar er komt iemand die sterker is dan ik;
ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken.
“Hij zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.”

Terwijl al het volk zich liet dopen,
en Jezus na zijn doop in gebed was,
geschiedde hjet dat de hemel openging,
en dat de heilige geest, in lichamelijke gedaante als een duif,
over Hem neerdaalde,
en dat een stem uit de hemel sprak:
“Gij zijt mijn Zoon, de welbeminde,
in U heb Ik mijn behagen gesteld.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: