Dinsdag – H. Vincentius, diaken en mrt.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging 

‘Wij hebben de neiging om ons christelijk landschap voor te stellen als een verzameling van verschillende geloofsrichtingen die naast elkaar bestaan, en die elk beweren dat zij het ware erfgoed van Christus uitdragen. Maar dit menselijke gezichtspunt berust op een vergissing. In Gods ogen kan de Kerk niets anders zijn dan een eenheid. De realiteit van de Kerk is niet concurrentie, maar gemeenschap. Ieder mens die door Christus in gemeenschap met God leeft, wordt van daaruit op weg gezet om te leven in gemeenschap met anderen: ‘Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn’, zegt Jezus (Joh 13,35). Christus is degene die ons verbindt, door zijn oproep aan ons om binnen te treden in de gemeenschap tussen Hem en zijn Vader in de heilige Geest (zie 1 Joh 1, 3 en Joh 14,23). Slechts vanuit deze verbondenheid  zijn wij in staat om in onze verscheurde wereld de belofte van een daadwerkelijke en duurzame verzoening te verkondigen.’
(Frère Roger van Taizé, Een weg van verzoening)

EERSTE LEZING                                          Hebr. 6, 10-20

De hoop is het veilige en vaste anker van onze ziel.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

God is rechtvaardig ;
Hij kan niet vergeten
wat gij uit liefde voor zijn naam hebt gedaan :
al de diensten die gij de heiligen hebt bewezen en nog bewijst.
Maar ik zou wensen
dat ieder van u dezelfde vurige ijver blijft tonen
totdat uw hoop geheel in vervulling is gegaan.
Ge moogt niet lui worden,
maar ge moet een voorbeeld nemen aan hen
die door geloof en geduld deel krijgen aan de beloften.
Toen God aan Abraham zijn belofte deed
zwoer Hij bij zichzelf
daar Hij niemand boven zich had om bij te zweren :
“Ik beloof dat Ik u zal zegenen
en uw nageslacht talrijk zal maken.”
Abraham heeft dan ook gekregen wat hem beloofd was,
na lang en geduldig wachten.
Mensen zweren bij een hogere macht,
en de eed is voor hen de hoogste vorm van bevestiging
die alle tegenspraak moet uitsluiten.
En zo heeft God met een eed voor zijn belofte willen instaan,
om de erfgenamen van de belofte
nog duidelijker te tonen hoe onwrikbaar vast zijn besluit was.
God heeft dus twee onherroepelijke daden gesteld
die het Hem onmogelijk maken ons te bedriegen ;
en ons, vluchtelingen, sporen ze krachtig aan
ons vast te klampen aan de hoop op het heil.
De hoop is het veilige en vaste anker van onze ziel.
Zij dringt door, binnen het heiligdom
waar Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan
nu Hij voor eeuwig hogepriester is geworden
op de wijze van Melchisédek.

TUSSENZANG                                          Ps. 111(110), 1-2, 4-5, 9, 10c

Altijd herinnert de Heer zich zijn verbond.
of : Alleluia.

De Heer wil ik danken uit heel mijn hart,
te midden de vromen, voor heel de gemeente.
Geweldig is alles wat Hij verricht,
de aandacht boeiend van elk die het nagaat.

Wonderen deed Hij om nooit te vergeten,
minzaam en liefdevol toont zich de Heer.
Voedsel geeft Hij aan die Hem vereren,
altijd herinnert Hij zich zijn verbond.

Hij heeft zijn volk verlossing gebracht,
voor eeuwig met hen zijn verbond gesloten ;
heilig en hooggeëerd is zijn Naam,
in eeuwigheid moet men Hem loven.

ALLELUIA                                                       Ps. 119(118), 27

Alleluia.
Leid mij op de weg van uw bevelen, Heer,
dan zal ik uw daden indachtig zijn.
Alleluia.

EVANGELIE                                                    Mc. 2, 23-28

De sabbat is gemaakt om de mens maar niet de mens om de sabbat.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

Eens ging Jezus op een sabbat door de korenvelden
en zijn leerlingen begonnen onder het gaan aren te plukken.
De Farizeeën zeiden tot Hem :
“Waarom doen ze op sabbat iets wat niet geoorloofd is ?”
Hij gaf hun ten antwoord :
“Hebt gij nooit gelezen wat David deed, toen hij gebrek had
en hij en zijn metgezellen honger kregen ?
“Hoe hij onder hogepriester Abjatar
het huis van God binnenging
en van de toonbroden at, die alleen de priesters mogen eten,
en hoe hij er ook van gaf aan zijn metgezellen ?”
En Hij voegde er aan toe :
“De sabbat is gemaakt om de mens
maar niet de mens om de sabbat.
De Mensenzoon is dus Heer ook van de sabbat.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: