Woensdag in de tweede week

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ‘ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

‘Jezus wilde een universele broeder zijn. In het evangelie lezen we hoe Hij aansluiting zocht bij het gebed van de ander, van gelijk welke ander, ongeacht zijn maatschappelijke stand, ongeacht zijn etnische of religieuze herkomst. Hij is opgetogen over het vertrouwen dat blijkt uit de beden die tot Hem worden gericht. Hij staat open voor het gebed van de tollenaar, maar herkent zich niet in dat van de farizeeër omdat het anderen uitsluit. Bidden helpt me elk van mijn broeders zijn juiste plaats te geven, hoe moeilijk het samenleven soms ook valt, en beter te voelen dat we ondanks de afstand naar elkaar toe groeien en ondanks de onderlinge verschillen elkaar aanvullen’.
(Broeder Christian de Chergé, L’invincible espérance)

EERSTE LEZING                                                Hebr. 7, 1-3.15-17

Gij zijt voor eeuwig priester op de wijze van Melchisédek.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Melchisédek,
koning van Salem, priester van God de Allerhoogste,
kwam Abraham tegemoet
toen hij de koningen verslagen had
en hij zegende hem ;
en Abraham gaf hem van alles een tiende deel.

De naam Melchisédek betekent vooreerst
,koning van gerechtigheid’ ;
vervolgens is hij koning van Salem, dat is ,vredevorst’.
Hij heeft geen vader, geen moeder, geen stamboom ;
zijn leven heeft begin noch einde.
Hij lijkt op de Zoon van God,
hij blijft voor altijd priester.

Dit alles wordt nog veel duidelijker wanneer wij bedenken
dat als evenbeeld van Melchisédek een nieuwe priester opstaat,
die priester is geworden
niet op grond van een wettelijk vereiste afstamming
maar uit kracht van een onvergankelijk leven.
Want op Hem slaat het getuigenis :
“Gij zijt voor eeuwig priester op de wijze van Melchisédek.”

TUSSENZANG                                        Ps. 110(109), 1, 2, 3, 4

Gij zijt eeuwig priester als Melchisédek.

De Heer sprak tot mijn heer : zit aan mijn rechterhand ;
Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten.

Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht ;
regeer te midden van uw tegenstanders.

Uw volk staat om u heen in blanke wapenrusting,
de jongemannen op het veld als morgendauw.

Gezworen heeft de Heer, het zal hem niet berouwen :
Gij zijt voor eeuwig priester als Melchisédek.

ALLELUIA                                                       Ps. 119(118), 34

Alleluia.
Geef mij begrip om uw wet na te leven, Heer,
om haar te volgen met heel mijn hart.
Alleluia.

EVANGELIE                                                       Mc. 3, 1-6

Is het niet eerder geoorloofd op sabbat iemand te redden
dan te doden ?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd ging Jezus naar de synagoge
waar een man aanwezig was met een verschrompelde hand.
De Farizeeën hielden Hem in het oog
om te zien of Hij hem op sabbat zou genezen,
met de bedoeling Hem daarvan te beschuldigen.
Hij zei nu tot de man met de verschrompelde hand :
“Kom in het midden staan.”
Daarop stelde Hij hun de vraag :
“Is het niet eerder geoorloofd op sabbat goed te doen dan kwaad,
iemand te redden dan te doden ?”
Maar zij zwegen.
Toen liet Hij toornig,
maar tegelijkertijd bedroefd om de verstoktheid van hun hart
zijn blik rondgaan
en zei tot de man :
“Steek uw hand uit.”
Hij stak zijn hand uit
en deze was weer gezond.
De Farizeeën gingen naar buiten
en aanstonds smeedden zij met de Herodianen plannen
om Hem uit de weg te ruimen.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: