http://kerkengeloof.wordpress.com

Maandag – H. Thomas van Aquino, pr. en krkl.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

Het leven en onderricht van de heilige Thomas van Aquino zouden kunnen samengevat worden met een gebeuren dat zijn oude biografen vermelden. Terwijl de heilige, naar gewoonte, voor een kruisbeeld aan het bidden was, ’s morgens vroeg in de kapel hoorde de koster een gesprek. Met onrust vroeg Thomas of hetgeen hij geschreven had over de mysteries van het christelijk geloof, juist was. En de Gekruisigde antwoordde: ‘Ge hebt goed gesproken over Mij, Thomas. Wat zal uw beloning zijn?’ En het antwoord dat Thomas gaf, is dat wat ook wij, vrienden en leerlingen van Jezus, Hem altijd zouden willen zeggen: ‘Niets anders dan U, Heer!’

EERSTE LEZING                                                         Hebr. 9, 15.24-28

Christus is slechts éénmaal verschenen om de zonden te delgen;
als Hij een tweede maal verschijnt zal het zijn om heil te brengen
aan allen die naar Hem uitzien.

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,

Christus is middelaar van een nieuw verbond:
er heeft een sterven plaats gehad
dat bevrijding brengt van de zonden
die onder het eerste verbond zijn bedreven;
nu kunnen zij die door God geroepen zijn
het eeuwig erfdeel ontvangen dat hun is toegezegd.
Want Christus is niet het heiligdom binnengegaan dat
-door mensenhanden gemaakt –
slechts een symbool is van het waarachtige heiligdom ;
Hij is de hemel zelf binnengegaan om er nu
voor onze zaak bij God present te zijn.
Ook hoeft Hij zich daar niet telkens opnieuw te offeren,
terwijl de hogepriester, jaar in jaar uit
het allerheiligste binnengaat, met bloed dat niet het zijne is.
Anders had Christus meerdere malen moeten lijden,
vanaf het begin van de wereld ;
maar in feite is Hij slechts éénmaal verschenen,
op het hoogtepunt van de geschiedenis,
om door zijn offer de zonden te delgen.
Het is het lot van de mens éénmaal te sterven
en daarna komt het oordeel ;
zo is ook Christus éénmaal geofferd
omdat Hij de zonden van allen op zich had genomen ;
als Hij een tweede maal verschijnt zal het zijn
los van de zonde,
om heil te brengen aan allen die naar Hem uitzien.

TUSSENZANG                                    Ps. 98(97), 1, 2-3ab, 3cd-4, 5-6  

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang
omdat Hij wonderen deed.
Zijn hand deed zich krachtig gelden,
de macht van zijn heilige arm.

Zijn weldaden deed Hij ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.
Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw
ten gunste van Israëls huis.

Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.
Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.

Zingt voor de Heer bij de citer,
met citer en psalterspel.
Laat schallen trompet en bazuin
en danst voor de Heer, uw koning.                                 

ALLELUIA                                                                       Ps. 119(118), 135

Alleluia.
Laat voor uw dienaar uw Aangezicht stralen, Heer,
Laat mij uw beschikkingen zien.
Alleluia.

EVANGELIE                                                                    Mc. 3, 22-30

Wanneer de satan verdeeld is, dan is zijn einde gekomen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd zeiden de schriftgeleerden over Jezus
dat Beëlzebub in Hem huisde
en dat Hij door middel van de vorst der duivels
de duivels uitdreef.
Jezus riep hen bij zich en sprak tot hen in gelijkenissen :
“Hoe kan de ene satan de andere uitdrijven ?
“Wanneer een rijk innerlijk verdeeld is
kan dat rijk geen stand houden.
“Wanneer een huis innerlijk verdeeld is
zal dat huis geen stand kunnen houden.
“En wanneer de satan opstaat tegen zichzelf en verdeeld is,
kan hij geen stand houden, maar is zijn einde gekomen.
“Bovendien,
niemand kan binnendringen in het huis van een sterke
om zijn huisraad te roven
als hij niet eerst die sterke heeft gebonden.
“Dan pas kan hij zijn huis leeghalen.
“Voorwaar, Ik zeg u :
alle zonden zullen aan de mensen vergeven worden,
ook alle godslasteringen die zij uitgesproken hebben,
maar als iemand lastert tegen de heilige Geest
krijgt hij in eeuwigheid geen vergiffenis ;
hij is bezwaard met een eeuwig blijvende zonde.”
Dit omdat zij gezegd hadden :
er huist een onreine geest in Hem.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: