Vierde zondag door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord
Echt profeten praten niet naar de mond.
Ze maken onrustig.
Ze stellen onze zekerheden in vraag.
Ook de profeet Jezus wekt begrip én onbegrip.
Hij verplicht ons een keuze te maken.
Staan wij open voor Jezus’ woord,
voor zijn levensovertuiging en zijn persoon?
Vragen we dat Gods goede Geest
ons hart ontvankelijk maakt.

EERSTE LEZING                                         Jer. 1, 4-5.17-19

Ik heb u bestemd tot profeet voor de volken.

Uit de profeet Jeremia

In die dagen kwam het woord van de Heer tot mij:

“Voordat Ik u in de moederschoot vormde, kende Ik u;
voordat ge geboren werd, heb Ik u Mij voorbehouden,
tot profeet voor de volken heb Ik u bestemd.

“Omgord dan uw lendenen;
sta op en zeg tot het volk
alles wat Ik u opdraag.
“Laat u door hen niet afschrikken;
anders jaag Ik u voor hun ogen de schrik op het lijf.

“Ikzelf maak u heden
tot een versterkte stad,
een ijzeren zuil,
een koperen muur
tegenover het hele land,
voor de koningen en edelen van Juda,
de priesters en de burgers van het land.
“Zij zullen u bestrijden, maar niets tegen u vermogen.
“Want Ik ben bij u om u te redden.”
Zo spreekt de Heer.

Antwoordpsalm                              Ps. 71(70), 1-2, 3-4, 5-6ab, 15 en 17

Keervers
Heer, ik zal uw rechtvaardigheid prijzen.

Tot U, Heer, neem ik mijn toevlucht,
stel mij toch nimmer teleur.
Gij zijt rechtvaardig, red en bevrijd mij,
luuister en kom mij te hulp.

Wees mij een vluchtoord, een veilige plaats;
mijn rots en mijn burcht zijt Gij altijd geweest.
Bevrijd mij, mijn God, uit de handen der zondaars,
de vuist die mij wreed omklemt.

Want Gij, mijn God, Gij zijt mijn verwachting,
mijn hoop zijt Gij, Heer, sinds mijn vroegste jeugd.
Vanaf de moederschoot steun ik op U,
Gij waart mijn beschermer sinds mijn geboorte.

Ik zal uw rechtvaardigheid prijzen,
uw bijstand de hele dag.
Van jongsaf heb ik het ondervonden,
en nu nog prijs ik uw daden.

TWEEDE LEZING                                      1 Kor. 12, 31-13, 13 of 13, 4-13

Geloof, hoop en liefde blijven, maar de grootste is de liefde.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen
van Korinte

Broeders en zusters,

Gij moet naar de hoogste gaven streven.
Maar eerst wijs ik u een weg die verheven is boven alles.

Al spreek ik met de tongen van engelen en mensen:
als ik de liefde niet heb,
ben ik een galmend bekken of een schelle cimbaal.
Al heb ik de gave der profetie,
al ken ik alle geheimen en alle wetenschap,
al heb ik het volmaakte geloof dat bergen verzet:
als ik de liefde niet heb,
ben ik niets.
Al deel ik heel mijn bezit uit,
al geef ik mijnlichaam prijs aan de vuurdood:
als ik de liefde niet heb,
baat het mij niets.

De liefde is lankmoedig en goedertieren;
de liefde is niet afgunstig,
zij praalt niet, zij beeldt zich niets in.
Zij geeft niet om de schone schijn,
zij zoekt zichzelf niet,
zij laat zich niet kwaad maken
en rekent het kwade niet aan.
Zij verheugt zich niet over onrecht
maar vindt haar vreugde in de waarheid.
Alles verdraagt zij, alles gelooft zij,
alles hoopt zij, alles duldt zij.

De liefde vergaat nimmer.
De gave der profetie zal verdwijnen,
tongen zullen verstommen,
de kennis zal een einde nemen.
Want ons kennen is stukwerk
en stukwerk ons profeteren.
Maar wanneer het volmaakte komt,
heeft het onvolmaakte afgedaan.
Toen ik een kind was,
sprak ik als een kind, voelde ik als een kind,
dacht ik als een kind;
nu ik man geworden ben,
heb ik het kinderlijke afgelegd.

Thans zien wij in de spiegel, onduidelijk,
maar dan van aangezicht tot aangezicht.
Thans ken ik slechts ten dele
maar dan zal ik ten volle kennen
zoals God mij kent.
Nu echter blijven geloof, hoop en liefde de grote drie;
maar de liefde is de grootste.

Vers voor het evangelie                                 Lc. 4, 18

Alleluia.
De Heer heeft Mij gezonden
om aan armen de Blijde Boodschap te brengen
en aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken.
Alleluia.

EVANGELIE                                                    Lc. 4, 21-30

Zoals Elia en Elisa wordt Jezus niet enkel tot de joden gezonden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd begon Jezus in de synagoge te spreken:
“Het Schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt,
is thans in vervulling gegaan.”
Allen betuigden Hem hun instemming
en verbaasden zich dat woorden, zo vol genade
uit zijn mond vloeiden.
Ze zeiden:
“Is dat dan niet de zoon van Jozef?”

Hij zei hun:
“Natuurlijk zult ge Mij dit spreekwoord voorhouden:
Geneesheer, genees uzelf:
doe al wat, naar wij vernamen, in Kafarnaüm gebeurd is,
nu ook hier in uw vaderstad.”
Maar Hij gaf er dit antwoord op:
“Voorwaar, Ik zeg u:
geen profeet wordt aanvaard in zijn eigen vaderstad.
“En het is waar wat Ik u zezg:
in de tijd van Elia immers,
toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten bleef
en een grote hongersnood uitbrak over het hele land,
waren er veel weduwen in Israël;
toch werd Elia tot niemand van haar gezonden
dan tot een weduwe te Serepta, in het gebied van Sidon.
“En in de tijd van de profeet Elisa
waren er veel melaatsen in Israël;
toch werd niemand van hen gereinigd,
behalve de Syriër Naäman.”

Toen ze dit hoorden,
werden allen die in de synagoge waren woedend.
Ze sprongen overeind,
joegen Hem de stad uit
en dreven Hem voort
tot aan de steile rand van de berg
waarop hun stad gebouwd was,
om Hem daar in de afgrond te storten.
Maar Hij ging midden tussen hen door en vertrok.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: