Vrijdag in de vijfde week door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Het verhaal van de zondeval is uitzonderlijk rijk aan betekenis. Het geeft ons vooreerst een inzicht in de psychologie van bekoring en zonde. De verlokking komt van buitenaf –een lust voor het oog-maar de bekoring schuilt ook binnen, in het hart van de mens: inzicht krijgen. Zonde heeft met vrijheid te maken. Verder krijgen we hier weer antwoord op een van de vele vragen van Israël: vanwaar komt het schaamtegevoel? Waarom lopen de mensen gekleed?
Stuk voor stuk wordt in deze verhalen het ethisch systeem van Israël opgebouwd: de verhouding tussen man en vrouw, broeder en broeder, vader en zoon, natie en natie en doorheen dat alles: tussen mens en God.

EERSTE LEZING                                           Gen. 3, 1-8

Gij zult gelijk worden aan God,
door de kennis van goed en kwaad.

Uit het Boek Genesis

Van alle dieren die God de Heer gemaakt had,
was er geen zo sluw als de slang.
Ze zei tot de vrouw :
“Heeft God werkelijk gezegd
dat ge van geen enkele boom in de tuin moogt eten?”
De vrouw zei tot de slang:
“Wij mogen wel eten van de vruchten
van de bomen in de tuin.
“God heeft alleen gezegd :
Van de vruchten van de boom
die midden in de tuin staat moogt ge niet eten ;
ge moogt ze zelfs niet aanraken ;
anders zult ge sterven.”
Maar de slang zei tot de vrouw :
“Gij zult helemaal niet sterven !
“God weet dat uw ogen open zullen gaan
als ge eet van die boom,
en dat ge dan gelijk zult worden aan God,
door de kennis van goed en kwaad.”
Toen zag de vrouw
dat het goed eten was van die boom,
en dat hij een lust was voor het oog,
en hoe aantrekkelijk het was er inzicht door te krijgen.
Zij plukte dus een vrucht en at ervan;
zij gaf er ook van aan haar man,
die bij haar stond, en ook hij at ervan.
Nu gingen hun beiden de ogen open
en zij ontdekten dat zij naakt waren.
Daarom hechtten ze vijgebladen aaneen
en maakten daar lendeschorten van.
Toen zij, bij het opkomen van de middagwind,
de donder van God de Heer
in de tuin hoorden klinken,
verborgen de mens en zijn vrouw zich voor God
tussen de bomen van de tuin.

TUSSENZANG                                                  Ps. 32(31), 1-2, 5, 6, 7

Gelukkig degene wiens fout werd vergeven.

Gelukkig degene wiens fout werd vergeven,
wiens zonde door God werd bedekt.
Gelukkig de mens die geen schuld heeft bij God,
wiens hart geen misdaad verbergt.

Ik heb mijn zonde beleden voor U,
mijn schuld niet langer ontkend.
Ik sprak : voor de Heer beken ik mijn fout ;
toen hebt Gij mijn zonde vergeven.

Daarom zal de vrome zich keren tot U
wanneer hij door onheil bedreigd wordt;
al breekt er een stortvloed over hem los,
de rampspoed zal hem niet raken.

Mij toevlucht zijt Gij, mijn redder in nood,
Gij hult mij in voorspoed en vreugde.

ALLELUIA                                                          cf. Ef. 1, 17-18

Alleluia.
De God van onze Heer Jezus Christus
moge ons innerlijk oog verlichten,
om te zien, hoe groot de hoop is
waartoe Hij ons roept.
Alleluia.

EVANGELIE                                                      Mc. 7, 31-37

Hij laat doven horen en stommen spreken.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Marcus

In die tijd
vertrok Jezus uit de streek van Tyrus
en begaf zich over Sidon naar het meer van Galilea,
midden in de streek van Dekápolis.
Men bracht een doofstomme bij Hem
en smeekte Hem dat Hij deze de hand zou opleggen.
Jezus nam hem terzijde, buiten de kring van het volk,
stak hem de vingers in de oren
en raakte zijn tong met speeksel aan.
Vervolgens sloeg Hij zijn ogen ten hemel,
zuchtte en sprak tot hem : “Effeta”,
wat betekent : Ga open,
en werd de band van zijn tong losgemaakt
zodat hij normaal sprak.
Hij verbood hun het aan iemand te zeggen ;
maar met hoe meer nadruk Hij dat verbood,
des te luider verkondigden zij het.
Buiten zichzelf van verbazing riepen zij uit :
“Hij heeft alles wel gedaan,
Hij laat doven horen en stommen spreken.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: