Zaterdag in de vijfde week

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

Uit de dialoog tussen Adam en Eva enerzijds en God anderzijds blijkt duidelijk dat God de mens voor zijn verantwoordelijkheid stelt. Maar de mens kan de eigen zonde voor God niet verantwoorden. Hij wil zich wel vrijpleiten en oorzaken van diverse aard aanhalen, maar daardoor wordt hij alleen maar meer geconfronteerd met de eigen kleinheid en armzaligheid. God blijft ondanks alles zorg dragen voor zijn mensen, hoe zwaar zij ook zondigen: ‘En God maakte kleren van huiden voor de mens en Hij deed hun die aan’.

EEERSTE LEZING                                      Gen. 3, 9-24

God de Heer verwees de mens uit de tuin van Eden;
hij moest de grond gaan bebouwen waaruit hij was genomen.

Uit het Boek Genesis

God de Heer riep de mens en vroeg hem :
“Waar zijt gij?”
Hij antwoordde :
“Ik hoorde uw donder in de tuin,
en toen werd ik bang, omdat ik naakt ben ;
daarom heb ik mij verborgen.”
Maar God de Heer zei :
“Wie heeft u verteld dat gij naakt zijt?
“Hebt ge soms gegeten van de boom
die Ik u verboden heb?”
De mens antwoordde :
“De vrouw die Gij mij als gezellin gegeven hebt,
zij heeft mij van die boom gegeven,
en toen heb ik gegeten.”
Daarop vroeg God de Heer aan de vrouw :
“Hoe hebt gij dat kunnen doen?”
De vrouw zei :
“De slang heeft mij verleid,
en toen heb ik gegeten.”
God de Heer zei toen tot de slang :
“Omdat ge dit gedaan hebt,
zijt gij vervloekt, onder alle tamme dieren
en onder alle wilde beesten !
“Op uw buik zult ge kruipen en stof zult ge vreten,
alle dagen van uw leven !
“Vijandschap sticht Ik tussen u en de vrouw,
tussen uw kroost en het hare.
“Het zal uw kop bedreigen,
en gij zijn hiel!”
En tot de vrouw zei Hij :
“Zeer zwaar zal Ik maken
de lasten van uw zwangerschap :
met pijn zult gij kinderen baren.
“Naar uw man zal uw begeerte uitgaan,
hoewel hij over u heerst.”
En tot de man zei Hij :
“Omdat gij hebt geluisterd naar uw vrouw
en hebt gegeten van de boom
die Ik u had verboden,
zal de grond vervloekt zijn omwille van u !
“Zwoegend zult gij van hem eten, alle dagen van uw leven.
“Distels en doornen zal hij voortbrengen,
met veldgewas moet gij u voeden.
“In het zweet zult ge u werken voor uw brood,
tot gij terugkeert naar de grond,
waaruit gij zijt genomen :
gij zijt stof,
en tot stof keert gij terug.”

De mens noemde zijn vrouw Eva,
want zij is de moeder geworden van alle levenden.
En God de Heer maakte kleren van huiden
voor de mens en zijn vrouw
en Hij deed hun die aan.

En God de Heer zei :
“Nu de mens in de kennis van goed en kwaad
als een van Ons is geworden, wil Ik voorkomen
dat hij nog plukt van de boom van het leven ;
door daarvan te eten, zou hij eeuwig blijven leven !”
Daarom verwees God de Heer hem uit de tuin van Eden,
en moest hij de grond gaan bebouwen
waaruit hij was genomen.
Hij verjoeg dus de mens uit de tuin,
en aan de oostkant van de tuin van Eden
plaatste Hij de kerubs en de vlam van het wentelend zwaard,
om de weg naar de boom van het leven te bewaken.

TUSSENZANG                         Ps. 90(89), 2, 3-4, 5-6, 12-13

Gij, Heer, zijt steeds onze toevlucht geweest
voor ieder geslacht opnieuw.

Voordat de bergen geboren waren,
voordat de aarde was voortgebracht,
zijt Gij, God, van eeuwig tot eeuwig.

Wat sterfelijk is vergaat weer tot stof,
Gij zegt : keer terug, kind van mensen !
Voor U zijn duizend jaren één dag,
als gisteren dat al voorbij is,
een uur van slaap in de nacht.

Ons leven breekt af als een droom in de ochtend,
kortstondig is het als gras op het veld.
Des morgens ontkiemt het en schiet het op,
des avonds is het verwelkt.

Leer ons onze dagen naar waarde te schatten
en zo te komen tot wijsheid van hart.
Laat af, Heer, hoe lang nog pijnigt Gij ons?
Wees toch uw dienaars genadig.

ALLELUIA                                               Fil. 2, 15-16

Alleluia.
Schittert als sterren in het heelal,
en houdt vast het woord des levens.
Alleluia

EVANGELIE                                                                Mc. 8, 1-10

De mensen aten tot ze verzadigd waren.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

Toen er in die tijd weer eens veel mensen bijeen waren
en zij niet te eten hadden,
riep Jezus zijn leerlingen bij zich en sprak tot hen :
“Ik heb medelijden met deze mensen,
omdat zij al drie dagen bij Mij blijven
zodat ze nu zonder voedsel zijn.
“Wanneer Ik hen zonder eten naar huis laat gaan
zullen zij onderweg bezwijken ;
sommigen van hen zijn van ver gekomen.”
Zijn leerlingen antwoordden Hem :
” Waar kan iemand hier, op een zo eenzame plaats
brood vandaan halen om hen te verzadigen ?”
Hij vroeg hun : “Hoeveel broden hebt ge dan ?”
“Zeven”, antwoordden zij.
Hij gelastte het volk op de grond te gaan zitten.
Toen nam Hij de zeven broden,
en na het dankgebed brak Hij ze
en gaf ze aan zijn leerlingen om ze voor te zetten aan het volk ;
en dat deden ze.
Ze hadden ook nog wat visjes :
na de zegen er over uitgesproken te hebben, zei Hij
dat ze ook die moesten voorzetten.

De mensen aten tot ze verzadigd waren
en aan de overgebleven brokken haalde men zeven manden op.
Er waren ongeveer vierduizend personen.
Toen zond Hij hen naar huis.

Terstond ging Hij met zijn leerlingen scheep
en kwam in de streek van Dalmanúta.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: