Donderdag – H. Petrus Damiani, b. en krkl.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

God maakt echt een nieuw begin. Het wees vruchtbaar, wordt talrijk en bevolk de aarde vormt een echo op Genesis 1, 28. Het wordt hier zelfs tweemaal herhaald. Ook de mens als ‘beeld’ van God komt hier duidelijk naar voor. Het verbond van God met Noach verwijst naar verdere teksten in Genesis, namelijk naar Abraham en Mozes. Er zijn ook andere parallellen: de redding van Abraham en zijn familie uit het zondige Sodom (2 Pe 2, 5-6), en de redding van Mozes en van gans het volk uit het water.

EERSTE LEZING                                Gen. 9, 1-13

Ik zet mijn boog in de wolken ;
die zal het teken zijn van het verbond tussen Mij en de aarde.

Uit het Boek Genesis

God zegende Noach met zijn zonen en zei tot hem:
“Wees vruchtbaar, word talrijk en bevolk de aarde.
“Er zal vrees en schrik voor u zijn
bij alle dieren op de aarde,
bij alle vogels in de lucht,
bij alles wat op de grond kruipt
en bij alle vissen in de zee ;
onder uw heerschappij zijn ze gesteld.
“Alles wat leeft en beweegt zal u tot voedsel dienen ;
dat alles schenk Ik u naast het groene gewas.
“Alleen vlees met de ziel
-vlees met het bloed er nog in-
moogt gij niet eten.
“Uw eigen bloed zal Ik trouwens ook terugeisen :
van alle dieren zal Ik het terugeisen ;
en ook van de mensen, van de mensen onderling,
zal Ik het leven van de mens terugeisen.
“Wie het bloed van een mens vergiet,
zijn eigen bloed wordt door mensen vergoten,
want als zijn beeld heeft God de mensen gemaakt.
“Wees dan vruchtbaar en word talrijk,
bevolk de aarde en word er talrijk.”
God zei tot Noach en zijn zonen :
“Nu ga Ik mijn verbond aan
met u en met uw nageslacht,
en met alle levende wezens die bij u zijn,
met de vogels en de viervoetige dieren,
met alle dieren van de aarde die bij u zijn,
al wat uit de ark is gekomen,
al het gedierte van de aarde.
“Ik ga met u een verbond aan,
dat nooit meer enig levend wezen
door het water van de vloed zal worden uitgeroeid,
en dat er zich nooit meer een vloed zal voordoen
om de aarde te verwoesten.”
En God zei :
“Dit is het teken van het verbond,
dat Ik instel tussen Mij, en u,
en alle levende wezens die bij u zijn,
voor alle geslachten.
“Ik zet mijn boog in de wolken ;
die het teken zal zijn
van het verbond tussen Mij en de aarde.”

TUSSENZANG                  Ps. 102(101), 16-18, 19-21, 29, 22-23

De Heer ziet uit de hemel op aarde neer.

De heidenen zullen uw Naam weer duchten,
de vorsten der aarde uw heerlijkheid, Heer ;
wanneer Gij de muren van Sion herbouwt,
wanneer Gij daar weerkeert in volle luister ;
wanneer Gij de stem der geplunderden hoort,
hun smeekbeden niet naast U neerlegt.

Stelt dit dan op schrift voor het komend geslacht
en laat onze zonen de Heer ervoor danken.
De Heer ziet omlaag van zijn heilige hoogte,
Hij ziet uit de hemel op aarde neer.
Hij zal het geschrei der gevangenen horen,
verlossen die aan de dood zijn gewijd.

Het kroost van uw dienaren
krijgt weer een woonplaats,
hun nageslacht blijft voor uw aanschijn bestaan.
Dan wordt op de Sion zijn Naam weer verkondigd,
zijn lof in de heilige stad ;
als volken en stammen daarheen zullen komen
om hulde te brengen aan God de Heer.

ALLELUIA                                         II Tess. 2, 14

Alleluia.
God heeft ons geroepen
door de verkondiging van het evangelie,
opdat wij de heerlijkheid
van onze Heer Jezus Christus zouden verwerven.
Alleluia. 
                 

EVANGELIE                                                            Mc. 8, 27-33

Gij zijt de Christus.
De Mensenzoon zal veel moeten lijden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd trok jezus met zijn leerlingen
naar de dorpen rond Caesarea van Filippus.
Onderweg stelde Hij aan zijn leerlingen de vraag :
“Wie zeggen de mensen dat Ik ben ?”
Zij antwoordden Hem :
“Johannes de Doper ;
anderen zeggen Elia
en weer anderen zeggen dat Gij een van de profeten zijt.”
Daarop stelde Hij hun de vraag :
“Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?”
Petrus antwoordde :
“Gij zijt de Christus.”
Maar Hij verbood hun nadrukkelijk
iemand hierover te spreken.
Daarop begon Hij hun te leren
dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden
en door de oudsten,
de hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen moest worden,
maar dat Hij, na ter dood te zijn gebracht
drie dagen later zou verrijzen.
Hij sprak deze woorden zonder terughoudendheid.
Toen nam Petrus Jezus terzijde
en begon Hem ernstig daarover te onderhouden.
Maar zich omkerend keek Jezus naar zijn leerlingen
en voegde Petrus op strenge toon toe :
“Ga weg,satan,
terug !
“Want gij laat u leiden door menselijke overwegingen
en niet door wat God wil.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: