Zevende zondag door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord

‘Behandel de mensen zoals je wil dat ze jou behandelen.’
Dat is de gulden regel in alle godsdiensten.
Maar het Evangelie gaat nog verder.
Want God is oneindig goed en barmhartig.
Hij is de grote Gever,
die ons met een overvloed van liefde tegemoet komt.
Jezus nodigt ons uit om vanuit die overvloed te leven
en ook gul en onverdiend goed te zijn.
In zo’n levenshouding kunnen wij slechts groeien
vanuit een diepe verbondenheid met de Heer.
Laten wij onze steun en kracht zoeken bij Hem.

EERSTE LEZING                               1 Sam. 26, 2.7-9.12-13.22-23
De Heer had u aan mij overgeleverd, maar ik heb de hand niet willen slaan aan zijn gezalfde.

Uit het eerste boek Samuël

In die dagen begaf Saul zich met drieduizend uitgelezen Israëlieten
op weg naar de woestijn van Zif om David daar te zoeken.
David en Abisaï kwamen in de nacht bij het leger aan
en daar lag Saul in het wagenkamp te slapen.
Zijn lans stond bij zijn hoofdeinde in de grond gestoken.
Abner en zijn mannen lagen in een kring om hem heen.

Toen zei Abisaï tot David:
“Nu levert God uw vijand aan u over.
“Laat mij hem met zijn eigen lans aan de grond priemen!
“Eén stoot en hij is er geweest!”
Maar David zei tot Abisaï:
“Neen, dood hem niet!
“Wie slaat ongestraft de hand aan de gezalfde van de Heer?”

David nam toen de lans en de waterkruik weg
van het hoofdeinde van Saul
en zij trokken zich terug.
Niemand zag het, niemand merkte iets,
niemand werd wakker; iedereen sliep door,
want de Heer had hen in een diepe slaap gedompeld.

Toen David aan de overkant gekomen was,
ging hij ver weg op een berg staan,
zodat er een grote afstand tussen hen was.
Hij riep Saul en zei:
“Koning, hier is uw lans,
laat een van uw mannen hem maar komen halen.
“De Heer zal ieders rechtschapenheid en trouw vergelden,
de Heer had u vandaag aan mij overgeleverd,
maar ik heb de hand niet willen slaan aan zijn gezalfde.”

Antwoordpsalm Ps. 103(102) 1-2, 3-4, 8 en 10, 12-13

Keervers
De Heer is barmhartig en welgezind.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen!
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer,
vergeet zijn weldaden niet!

Hij is het die u uw schulden vergeeft,
die u geneest van uw kwalen.
Hij is het die u van de ondergang redt,
die u omringt met zijn gunst en erbarmen.

De Heer is barmhartig en welgezind,
lankmoedig en goedertieren.
Hij handelt met ons niet zoals wij verdienen,
vergeldt ons niet onze schuld.

Zo ver als de afstand van oost tot west,
zo ver verdrijft Hij ons van de zonde.
Zozeer als een vader zijn kinderen liefheeft,
zozeer heeft de Heer zijn dienaren lief.

Tweede lezing 1 Kor. 15, 45-49
Zoals wij het beeld van de aardse mens hebben gedragen, zo zullen wij ook het beeld dragen van de hemelse mens.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

De eerste mens, Adam, werd een levend wezen.
De laatste Adam werd een levendmakende Geest.
Maar het geestelijke komt niet eerst;
het natuurlijke gaat vooraf,
daarna komt het geestelijke.
De eerste mens, uit de aarde genomen, is aarde;
de tweede is uit de hemel.
Zoals de eerste mens van aarde, zo zijn alle aardse mensen,
zoals de hemelse Mens, zo zullen alle hemelse zijn.
En gelijk wij het beeld van de aardse mens hebben gedragen,
zo zullen wij ook het beeld dragen van de hemelse Mens.

Vers voor het evangelie Joh. 13, 34

Alleluia.
Een nieuw gebod geef Ik u , zegt de Heer;
gij moet elkaar liefhebben,
zoals Ik u heb liefgehad.
Alleluia.

EVANGELIE                                                   Lc. 6, 27-38
Weest barmhartig zoals uw Vader barmhartig is.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Tot u die naar Mij luistert zeg Ik :
Bemint uw vijanden,
doet wel aan die u haten,
zegent hen die u vervloeken
en bidt voor hen die u mishandelen.
“Als iemand u op de ene wang slaat
keer hem ook de andere toe ;
en als iemand uw bovenkleed van u afneemt
belet hem niet ook uw onderkleed te nemen.
“Geeft aan ieder die u iets vraagt,
en als iemand wegneemt wat u toebehoort
eist het niet terug.
“Zoals gij wilt dat de mensen u behandelen
moet gij het hun doen.
“Als gij bemint wie u beminnen,
wat voor recht op dank hebt gij dan ?
“Ook de zondaars beminnen wie hen liefhebben.
“Als gij weldoet aan wie u weldaden bewijzen,
wat voor recht op dank hebt ge dan ?
“Dat doen de zondaars ook.
“Als ge leent aan hen van wie ge hoopt terug te krijgen,
wat voor recht op dank hebt ge dan ?
“Ook de zondaars lenen aan zondaars
met de bedoeling evenveel terug te krijgen.
“Neen,
bemint uw vijanden,
doet goed
en leent uit zonder er op te rekenen iets terug te krijgen.
“Dan zal uw loon groot zijn,
dan zult ge kinderen zijn van de Allerhoogste,
die immers ook goed is voor ondankbaren en slechten.
“Weest barmhartig zoals uw Vader barmhartig is.
“Oordeelt niet,
dan zult ge niet geoordeeld worden.
“Veroordeelt niet,
dan zult ge niet veroordeeld worden.
“Spreekt vrij
en ge zult vrijgesproken worden.
“Geeft
en u zal gegeven worden :
een goede, gestampte, geschudde en overlopende maat
zal men u in de schoot storten.
“De maat die gij gebruikt
zal men ook voor u gebruiken.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

<span>%d</span> bloggers liken dit: