http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag in de zevende week

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

OVERWEGING

Jezus ben Sirach maakt vaak mooie dichterlijke eenheden zoals vandaag: viermaal ‘zeg niet’. Hij waarschuwt hier ook tegen vermetel betrouwen. Er is bij God zowel medelijden als toorn.

EERSTE LEZING                                                  Sir. 4, 11-19

Wie de wijsheid liefheeft, heeft de Heer lief.

Uit het Boek Ecclesiasticus.

De wijsheid brengt haar zonen tot aanzien
en ontfermt zich over degenen die haar zoeken.
Wie haar liefheeft, heeft het leven lief;
wie haar van af de ochtend zoeken, worden van vreugde vervuld.
Wie haar vasthoudt zal eer beërven;
waar de wijze binnengaat, geeft de Heer zegen.
Wie de wijsheid dienen, vervullen hun dienst voor de Heilige;
wie haar liefhebben, heeft de Heer lief.
Wie naar haar luistert, zal over volken rechtspreken;
wie acht op haar slaat, zal wonen in veiligheid.
Wie op haar vertrouwt, zal haar beërven,
en zijn nageslacht zal haar blijvend bezitten.
In het begin gaat zij vreemd met hem om;
angst en vreesachtigheid brengt zij over hem;
zij kwelt hem met haar eisen,
totdat zij hem volkomen vertrouwt;
maar zij blijft hem beproeven met haar bevelen.
Daarna zal zij zich rechtstreeks tot hem wenden en hem verblijden
en hem haar verborgenheden openbaren.
Als hij afdwaalt, laat zij hem in de steek
en geeft hem prijs aan de greep van zijn val.

Tussenzang                                    Ps. 119(118), 165, 168, 171, 172, 174, 175

Zij die uw wet liefhebben, Heer, leven in vrede.

Zij die uw wet liefhebben leven in vrede,
zij struikelen niet op hun weg.

Ik houd mij aan wat Gij gebiedt en voorschrijft,
want al mijn wegen zijn U bekend.

Een loflied moet van mijn lippen komen
omdat Gij mij uw beschikkingen leert.

Uw uitspraken moet mijn tong bezingen,
want al uw geboden zijn goed.

Mijn heil zoek ik enkel bij U, Heer,
mijn vreugde vind ik in uw wet.

Mijn geest moge leven en altijd U prijzen
en steunen op wat Gij bepaalt.

Alleluia                                                   1 Petr. 1,25

Alleluia.
Het woord des Heren blijft in eeuwigheid ;
en dit woord is de boodschap
die u in het evangelie is verkondigd.
Alleluia.

EVANGELIE                                            Mc. 9, 38-40

Wie niet tegen ons is, is voor ons.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus

In die tijd zei Johannes tot Jezus:
“Meester, we hebben iemand die ons niet volgt,
in uw naam duivels zien uitdrijven,
en we hebben getracht het hem te beletten
omdat hij geen volgeling van ons was.”
Maar Jezus zei:
“Belet het hem niet,
want iemand die een wonder doet in mijn Naam
zal niet zo grif ongunstig over Mij spreken.
Wie niet tegen ons is, is voor ons.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: