Tweede zondag in de veertigdagentijd

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord
In de veertigdagentijd worden wij bijzonder
opgeroepen om onze aandacht te richten op Jezus.
‘Luister naar Hem’, zegt de stem uit de wolk op de berg.
De Blijde boodschap doet ons onze blik
omhoog richten, hemelwaarts,
waar onze uiteindelijke bestemming ligt, bij God.
Als we bereid zijn in geloof ons hart te openen,
kunnen we luisteren en kijken,
toekomstgericht en bewust op weg.
Zetten we vandaag een nieuwe stap
op onze weg naar het feest van Pasen.

EERSTE LEZING                              Gen. 15, 5-12.17-18

God sloot met Abram een verbond.

Uit het boek Genesis

In die dagen leidde God Abram naar buiten en zei:
“Kijk naar de hemel en tel de sterren, als ge kunt.”
En Hij verzekerde hem:
“Zo talrijk wordt uw nageslacht.”
Abram geloofde de Heer
en deze rekende hem dat als gerechtigheid aan.
Toen zei God tot hem:
“Ik ben de Heer, die u uit Ur in Chaldea heb geleid
om u dit land in bezit te geven.”
Abram vroeg:
“Heer God, hoe kan ik weten dat ik het inderdaad zal krijgen?”
God zei tot hem:
“Haal een driejarige koe, een driejarige bok,
een driejarige ram, een tortel en een jonge duif.”
Abram haalde dit alles, sneed de dieren middendoor,
en legde de stukken tegenover elkaar;
alleen de vogels sneed hij niet door.
Er kwamen roofvogels op de dode dieren af,
maar Abram joeg ze weg.

Bij zonsondergang viel Abram in een diepe slaap;
hevige angst en duisternis overviel hem.
Toen de zon was ondergegaan
en het helemaal donker was geworden,
zag Abram een rokende oven en een vurige fakkel
die tussen de stukken doorging.
Op die dag sloot de Heer een verbond met Abram.
Hij zei:
“Aan uw nakomelingen schenk Ik dit land,
vanaf de beek van Egypte tot aan de grote rivier, de Eufraat.”

Antwoordpsalm                                             Ps. 27(26) 1, 7-8a, 8b-9abc, 13-14

Keervers
De Heer is mijn licht en mijn leidsman.

De Heer is mijn licht en mijn leidsman, wie zou ik vrezen;
de Heer is de schuts van mijn leven,
voor wie zou ik bang zijn?

Wil luisteren, Heer, naar mijn roepende stem,
heb medelijden en wil mij verhoren.
Tot U spreekt mijn hart, naar U zie ik op,
uw aanschijn, Heer, tracht ik te zien.

Wil uw gelaat niet verbergen voor mij,
verstoot mij, uw dienaar, niet in uw gramschap.
Want Gij zijt mijn helper, verjaag mij dus niet,
verlaat mij niet, God, mijn Verlosser.

Ik reken erop in het land van de levenden
het heil van de Heer te aanschouwen.
Zie uit naar de heer en houd dapper stand,
wees moedig van hart en vertrouw op de Heer.

TWEEDE LEZING                                           Fil. 3, 17 – 4,1

Christus zal ons gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi

Broeders en zusters,

Volgt mij na en houdt hen voor ogen
die zich gedragen naar het voorbeeld dat ik u gegeven heb.
Want velen leiden een leven . . .
ik heb u vaak op hen gewezen
maar nu kan ik er niet dan met tranen over spreken :
de vijanden van Christus’ kruis.
Zij zijn op weg naar de ondergang,
hun buik is hun god,
in hun schande stellen zij hun eer,
zij hebben hun zinnen gezet op het aardse.

Maar ons vaderland is in de hemel
en uit de hemel verwachten wij onze verlosser,
de Heer Jezus Christus.
Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen
en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam,
met dezelfde kracht
die Hem in staat stelt het heelal aan zich te onderwerpen.

Daarom, mijn beminde broeders en zusters, naar wie ik zo verlang,
mijn vreugde en mijn kroon,
houdt aldus stand in de Heer, mijn geliefden.

Vers voor het evangelie

Lof en eer zij U, Heer Jezus.
Vanuit een schitterende wolk
werd de stem van de Vader gehoord:
dit is mijn welbeminde Zoon, luistert naar Hem.
Lof en eer zij U, Heer Jezus.

EVANGELIE                                             Lc. 9, 28b-36

Terwijl Hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
.

In die tijd nam Jezus
Petrus, Jakobus en diens broeder Johannes met zich mee
en besteeg de berg om er te bidden.
Terwijl Hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik
en werden zijn kleren verblindend wit.
En zie, twee mannen waren met Hem in gesprek;
het waren Mozes en Elia
die in heerlijkheid verschenen waren,
en zij spraken over zijn heengaan
dat Hij in Jeruzalem zou voltrekken.
Petrus en zijn metgezellen waren intussen door slaap overmand.
Klaar wakker geworden zagen zij zijn heerlijkheid
en de twee mannen die bij Hem stonden.
Toen dezen van Hem heen wilden gaan zei Petrus tot Jezus :
“Meester, het is goed dat wij hier zijn.
“Laten wij drie tenten bouwen,
een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.”
Maar hij wist niet wat hij zei.
Terwijl hij zo sprak, kwam er een wolk die hen overschaduwde.
Toen de wolk hen omhulde, werden zij door vrees bevangen.
Uit de wolk klonk een stem die sprak:
“Dit is mijn Zoon, de Uitverkorene,
luistert naar Hem.”
Terwijl de stem weerklonk
bemerkten zij dat Jezus alleen was.
Zij zwegen erover
en verhaalden in die tijd aan niemand iets
van wat zij gezien hadden.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de zondagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: