Zaterdag van de vijfde week in de veertigdagentijd

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Twee belangrijke zinnen verbinden lezing en evangelie. Ezechiël profeteert over het terugvoeren van de verspreide kinderen van Israël naar hun eigen grond. Kajafas zegt dat het beter is dat één mens sterft voor het volk. Johannes breekt die politieke uitspraak open en geeft haar een ruimere, profetische betekenis. Inderdaad, Jezus sterft voor het volk, maar niet alleen voor het Joodse volk. Ook om de verstrooide kinderen van God samen te brengen in het nieuwe Israël. De oude visie van heidenen die toestromen op de berg Sion, wordt vervangen door één nieuw Godsvolk dat uit joden en heidenen bestaat. Voortaan horen zij allen tot de kudde van Jezus. Hoe ervaren wij dat Jezus ook voor ons zijn kruis heeft opgenomen?

EERSTE LEZING                                                Ez. 37, 21-28

Ik zal de kinderen van Israël tot één enkel volk maken.

Uit de Profeet Ezekiël

Zo zegt God de Heer :
“Ik zal de kinderen van Israël,
die overal verspreid onder de heidenvolken leven,
bijeenbrengen en hen terugvoeren naar hun eigen grond.
“Ik zal hen tot één enkel volk maken,
in het land, op de bergen van Israël,
en één koning zal over hen allen regeren.
“Zij zullen niet langer twee volken zijn,
niet langer verdeeld zijn over twee rijken.
“Zij zullen zich niet meer bezoedelen met hun afgoden,
hun gruwelbeelden en al hun misdaden.
“Uit de trouweloosheden waaraan zij zich bezondigd hebben
zal Ik hen verlossen en Ik zal hen reinigen,
zodat zij mijn volk zijn en Ik hun God.
“Dan zal mijn dienaar David koning over hen zijn ;
zij zullen allen één herder hebben.
“Zij zullen leven volgens mijn geboden
en mijn wetten werkelijk onderhouden.
“Zij zullen wonen in het land
dat Ik mijn dienaar Jakob gegeven heb,
het land waar hun vaderen gewoond hebben ;
zij en hun kinderen en hun kleinkinderen
zullen daar voor altijd wonen,
en mijn dienaar David zal voor altijd hun vorst zijn.
“Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten :
een altijddurend verbond zal het zijn.
“Ik zal hun een woonplaats geven,
Ik zal hen talrijk maken
en mijn heiligdom voor altijd onder hen vestigen.
“Mijn woning zal bij hen zijn.
“Zo zullen de heidenvolken weten,
dat Ik, de Heer, Israël heilig maak,
doordat mijn heiligdom voor altijd onder hen is.”

TUSSENZANG                                               Jer. 31, 10, 11-12ab, 13

De Heer zal ons behoeden, zoals een herder zijn kudde.

Volkeren, hoort dan het woord van de Heer,
geeft er bericht van op verre kusten.

Hij die Israël eens heeft verstrooid
zal het verzamelen, zal het behoeden
zoals een herder zijn kudde hoedt.

Jakob zal worden bevrijd door de Heer,
los uit de greep van hem die het roofde.
Juichend betreden zij Sion weer,
zetten zich neer waar de Heer hen zegent.

Meisjes dansen een vreugdedans
samen met jongens en grijsaards.
Dan breng Ik vreugde in plaats van rouw,
troost en blijdschap na al hun droefheid.

VERS VOOR HET EVANGELIE                                    Joh. 3, 16

Zozeer heeft God de wereld lief gehad
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven,
opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan.

EVANGELIE                                                   Joh. 11, 45-56

Jezus zal ook sterven om de verstrooide kinderen van God samen te brengen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

Vele Joden die in die dagen naar Maria waren gekomen
en zagen wat Jezus gedaan had,
geloofden in Hem.
Enigen van hen gingen echter naar de Farizeeën
om hun te vertellen wat Jezus gedaan had.
De hogepriesters en Farizeeën
belegden daarop een zitting van het Sanhedrin en zeiden :
“Wat doen we ?
“Want die man verricht veel wonderen.
“Als wij Hem zijn gang laten gaan
zullen ze allemaal in Hem geloven.
“Dan zullen de Romeinen komen
en met de heilige plaats ook ons volk wegvagen.”
Maar een van hen,
Kájafas, die dat jaar hogepriester was zei hun :
“Gij begrijpt er niets van ;
ge denkt er niet aan, dat het beter voor u is,
dat er één mens voor het volk sterft
dan dat het hele volk ten onder gaat.”
Dit zei hij niet uit zichzelf,
maar als hogepriester van dat jaar profeteerde hij
dat Jezus zou sterven voor het volk,
en niet voor het volk alleen
maar ook om de verstrooide kinderen van God samen te brengen.
Van die dag af waren ze besloten Hem te doden.

Jezus bewoog zich daarom niet meer openlijk onder de Joden,
maar vertrok vandaar naar de streek bij de woestijn,
en wel naar de stad Efraïm waar Hij met zijn leerlingen verbleef.
Toe echter het paasfeest van de Joden op handen was
gingen velen uit de streek vóór Pasen naar Jeruzalem
om zich te reinigen.
Ze zochten naar Jezus
en zeiden tot elkaar terwijl ze in de tempel stonden :
“Wat dunkt u ?
Zou Hij niet naar het feest komen?”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: