Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Alles in deze evangeliepassage is in mineur. Het is overal duister. Ze zijn alleen; ze worden uit koers gedreven; ze zijn bevreesd. Dan komt de grote ommekeer: “Ik ben het (‘Ik ben’- woorden). Met Jezus in de nabijheid  wordt alles anders. Dit is een typisch christelijke tekst. Alles is op Jezus gericht. Hier zijn ook oudtestamentische reminiscenties aanwezig aan Jahweh die over de golven schrijdt, die de chaos beheerst. De actualisatie naar ons toe ligt voor de hand. Wat er ook gebeurt – eenzaamheid, nood, verwarring-, in de nabijheid van Jezus wordt alles anders.

EERSTE LEZING                                                   Hand. 6, 1-7

De apostelen kozen zeven mannen, vol geloof en heilige geest.

Uit de Handelingen van de Apostelen

In die dagen
toen het aantal leerlingen steeds toenam,
begonnen de Hellenisten tegen de Hebreeën te morren,
omdat bij de dagelijkse ondersteuning
hun weduwen achtergesteld werden.
De twaalf riepen nu de leerlingen in vergadering bijeen en zeiden :
“Het past niet dat wij het woord Gods verwaarlozen
door de zorg voor de ondersteuning.
“Ziet dus uit, broeders, naar zeven mannen uit uw midden,
van goede faam, vol van geest en wijsheid.
Hen zullen wij dan met dit ambt bekleden,
terwijl wij onszelf zullen blijven aan het gebed
en aan de bediening van het woord.”
Dit voorstel vond instemming bij de gehele vergadering
en zij kozen Stefanus, een man vol geloof en heilige geest,
Filippus, Próchorus,
Nikánor, Timon, Parmenas
en Nikolaüs, een proseliet uit Antiochië.
Dezen werden aan de apostelen voorgedragen,
die na gebed hun de handen oplegden.
Het woord Gods breidde zich uit
en het aantal leerlingen in Jeruzalem vermeerderde sterk ;
ook een groot aantal priesters gaf zich gewonnen aan het geloof.

TUSSENZANG                                     Ps. 33(32), 1-2, 4-5, 18-19

Geef ons, Heer, uw barmhartigheid,
zoals wij op U vertrouwen.
of : Alleluia.

Jubelt, gerechtigen, voor de Heer,
Wie vroom is dient Hem te loven.
Eert dan de Heer met citerspel,
en speelt voor Hem op de harp.

Oprecht is immers het woord van de Heer
en alwat Hij doet is betrouwbaar.
Recht en gerechtigheid heeft Hij lief,
de aarde is vol van zijn mildheid.

God is het die zijn dienaars bewaakt,
hen die op zijn gunst vertrouwen.
Dat Hij hen redden zal van de dood,
bij hongersnood hen zal voeden.

ALLELUIA

Alleluia.
Christus stond op uit het graf,
Hij die voor ons stierf op een kruis.
Alleluia.

EVANGELIE                                            Joh. 6, 16-21

Zij zagen Jezus wandelen op het meer.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Johannes

Toen het avond werd
daalden de leerlingen van Jezus naar het meer af.
Zij gingen scheep
en zetten koers naar de overkant van het meer,
in de richting van Kafarnaüm.
Toen de duisternis reeds was ingevallen
was Jezus nog niet bij hen gekomen.
Het meer werd woelig want er stond veel wind.
Na ongeveer vijfentwintig of dertig stadiën geroeid te hebben
zagen zij Jezus
te voet over het meer tot vlak bij de boot komen
en zij werden bevreesd.
Maar Jezus sprak tot hen :
“Ik ben het, weest niet bang.”
Zij wilden Hem aan boord nemen,
maar vlak daarop bereikte de boot de kust
waarheen zij op weg waren.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.