Woensdag in de tiende week

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Zowat overal in de samenleving stellen mensen zich de vraag: ‘Wat van het verleden moeten we bewaren?’ Jezus kan ons daarbij helpen. Hij stelt verleden, heden en toekomst niet tegenover elkaar. In heel de geschiedenis van het volk Gods ziet Hij God aan het werk. Voor Hem komt het er op aan het goede uit de heilsgeschiedenis te zien en te voltooien. Dat wil zeggen: het bewaren, maar ook openstaan voor het nieuwe dat aan het groeien is. Daarom roept Hij ons op het niet alleen bij wetten en woorden te houden, maar het geloof ook ‘te doen’.

EERSTE LEZING                           II Kor. 3, 4-11

Christus heeft ons bekwaam gemaakt
dienaars te zijn van een nieuw verbond,
niet van de letter maar van de Geest.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Groot is ons Godsvertrouwen
dank zij Christus.
Nogmaals :
dit betekent niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn
zodat wij ons enige verdienste kunnen toeschrijven.
Heel onze bekwaamheid komt van God.
Hij is het die ons bekwaam heeft gemaakt
dienaars te zijn van een nieuw verbond,
niet van de letter maar van de Geest.
Want de letter doodt
maar de Geest maakt levend.

Welnu,
de dienst van de dood
waarvan de oorkonde op stenen gegrift stond
ging reeds met zulk een heerlijkheid gepaard,
dat de kinderen van Israël
niet konden opzien naar het gelaat van Mozes
wegens de luister die ervan uitstraalde ;
en toch zou deze weldra weer verdwijnen.
Hoeveel te heerlijker
moet dan de dienst van de Geest zijn !
En als het ambt
dat in dienst stond van de veroordeling zo eervol was,
hoeveel te meer dan het ambt dat de vrijspraak verkondigt.
Wat eens heerlijkheid scheen is eigenlijk geen heerlijkheid,
vergeleken bij deze alles overtreffende heerlijkheid.
Als het vergankelijke zich met glorie openbaarde,
hoeveel te meer zal dit gelden van het blijvende.

TUSSENZANG                              Ps. 99(98), 5, 6, 7, 8, 9

Heilig is Hij, de Heer onze god.

Verheerlijkt de Heer, onze God,
en werpt u neer voor zijn voetbank,
want Hij is heilig !

Mozes en Aaron waren zijn priesters,
Samuël hoorde tot zijn aanbidders :
zij riepen de Heer aan, die hen verhoorde
en tot hen sprak in de wolkkolom.

Zij hebben geluisterd naar zijn bevelen,
naar al wat Hij hen gebood.

Heer, onze God, Gij hebt hen verhoord,
Gij hebt hen genadig behandeld,
maar wat zij misdreven hebt Gij gestraft.

Verheerlijkt de Heer onze God
en werpt u neer voor zijn heilige berg,
want heilig is Hij, de Heer onze God.

ALLELUIA                              Mt. 4, 4b

Alleluia.
Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van alles wat uit de mond van God voortkomt.
Alleluia.

EVANGELIE                               Mt. 5, 17-19

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens

Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Denkt niet dat Ik gekomen ben
om Wet en Profeten op te heffen ;
maar om de vervulling te brengen.
“Want voorwaar, Ik zeg u :
Eerder nog zullen hemel en aarde vergaan,
dan dat één jota of haaltje vergaat ui de Wet,
voordat alles geschied bis.
“Wie dus een van die voorschriften,
zelfs de geringste,
opheft en zo de mensen leert,
zal de geringste geacht worden in het Rijk der hemelen,
maar wie ze onderhoudt en leert,
zal groot geacht worden in het Rijk der hemelen.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: