http://kerkengeloof.wordpress.com

Vrijdag in de tiende week

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging

Het getuigenis van de apostel Paulus getuigt van zijn sterk geloof in Gods genade. Paulus roept situaties op die hij in zijn leven heeft meegemaakt: bestookt worden, uitzichtloosheid, opgejaagd worden, neergeveld worden. Telkens staat er echter een ‘maar’ Zo de Meester, zo de leerling… Heel Paulus’ prediking is geworteld in het lijden, sterven en verrijzen van Christus. Het is de geest van geloof die hem de kracht geeft om te spreken. De geloofsverkondiging moge ook vandaag velen tot de lof Gods brengen!

EERSTE LEZING                                       II Kor. 4, 7-15

Hij die de Heer Jezus van de doden heeft opgewekt,
zal ook ons evenals Jezus ten leven wekken.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,

Wij dragen een schat in aarden potten;
duidelijk blijkt
dat die overgrote kracht van God komt en niet van ons.
Wij worden aan alle kanten bestookt
maar raken toch niet klem ;
wij zien geen uitweg meer
maar zijn nooit ten einde raad ;
wij worden opgejaagd
maar niet in de steek gelaten ;
wij worden neergeveld
maar gaan er niet aan dood.
Altijd dragen wij het sterven van Jezus in ons lichaam mee,
want ook het leven van Jezus
moet in ons lichaam openbaar worden.
Voortdurend wordt ons leven
aan de dood uitgeleverd om Jezus’ wil
opdat ook het leven van Jezus
zich zou openbaren in ons sterfelijk bestaan.
Zo verricht de dood zijn werk in ons en het leven in u.
Maar wij bezitten die geest van geloof waarvan de Schrift zegt :
“Ik heb geloofd,
daarom heb ik gesproken.”
Ook wij geloven en daarom spreken wij.
Want wij weten
dat Hij die de Heer Jezus van de doden heeft opgewekt,
ook ons evenals Jezus ten leven zal wekken
om ons tot zich te voeren, samen met u.
Want alles gebeurt voor u :
de genade moet zich in velen vermenigvuldigen
zodat steeds meer mensen dank brengen aan God,
tot eer van zijn naam.

TUSSENZANG                                   Ps. 116(115), 10-11, 15-16, 17-18

Met offers zal ik U loven, Heer.
Alleluia.

Ik bleef vertrouwen, al zei ik :
ik ben gebroken van smart ;
al sprak ik in mijn verwarring :
arglistig is ieder mens.

Kostbaar is in uw ogen
het leven van wie U vereert.
O Heer, ik ben uw dienaar,
uw knecht, de zoon van uw dienstmaagd,
Gij hebt mijn boeien geslaakt.

Met offers zal ik U loven,
de Naam van de Heer roep ik aan.
Ik zal mijn geloften volbrengen
waar heel het volk het ziet.

ALLELUIA                                                  cf.  Lc. 8, 15

Alleluia.
Zalig zij die het woord Gods dat zij hoorden
in een goed en edel hart bewaren,
en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid.
Alleluia.

EVANGELIE                                            Mt. 5, 27-32

Al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren
heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Gij hebt gehoord, dat er gezegd is :
Gij zult geen echtbreuk plegen.
“Maar Ik zeg u :
Al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren
heeft in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd.
“Indien uw rechteroog u tot zonde dreigt te brengen,
ruik het uit en werp het van u weg ;
want het is beter voor u,
dat één van uw lichaamsdelen verloren gaat
dan dat heel uw lichaam in de hel wordt geworpen.
“En als uw rechterhand u tot zonde dreigt te brengen,
hak ze af en werp ze van u weg ;
want het is beter voor u
dat één van uw lichaamsdelen verloren gaat
dan dat heel uw lichaam in de hel terecht komt.
“Ook is er gezegd :
Wie zijn vrouw verstoot, behalve in geval van ontucht,
brengt haar ertoe echtbreekster te worden ;
en wie een verstoten vrouw huwt begaat echtbreuk.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d