Dinsdag in de elfde week door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Jezus vraagt van ons niet dat wij ons tegenover iedereen op dezelfde manier gedragen. Dat kan trouwens niet. Hij probeert ons duidelijk te maken dat Gods liefde niet werkt zoals onze liefde. Gods beminnen overstijgt ons menselijk liefhebben. Hij is volmaakt. Hij vergeeft mateloos. Dat wordt ook van Jezus’ leerlingen gevraagd. Als wij er in slagen ons beminnen en vergeven zo te verruimen – ook al doet onze tegenstander dat niet – dan bouwen wij aan de realisatie van Gods Rijk. Dan zijn wij ‘Gods medewerkers’.

EERSTE LEZING                                       II  Kor. 8, 1-9

Om uwentwil is Jezus Christus arm geworden.

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte
.

Broeders en zusters,

Wij willen u nu verhalen van de genade Gods
die aan de kerken van Macedonië is geschonken.
Door verdrukkingen zwaar beproefd
verheugden zij zich bovenmate
en hun bittere armoede werd overrijk in mildheid.
Want zij hebben naar vermogen gegeven;
ik moest eigenlijk zeggen: bóven hun vermogen.
Uit eigen beweging en met grote aandrang
smeekten zij ons om de gunst
deel te mogen nemen aan de ondersteuning van de heiligen.
Zij gaven meer dan wij durfden hopen;
zij gaven zichzelf, in de eerste plaats aan de Heer,
maar dan ook, door Gods wil, aan ons.
Hierdoor bemoedigd, hebben wij er bij Titus op aangedrongen
ook dit liefdewerk, waarmee hij al eerder begonnen was,
bij u tot een goed einde te brengen.
Welnu, gij munt reeds in zoveel opzichten uit:
in geloof, welsprekendheid, wetenschap,
in ijver op alle gebied,
in uw liefde voor ons,
laat dan ook dit liefdewerk uitmuntend slagen!
Ik zeg dit niet bij wijze van bevel,
maar ik wil de echtheid van uw liefde toetsen
aan de toewijding voor anderen betoond.
Want de liefdedaad van onze Heer Jezus Christus
hoef ik u niet in herinnering te brengen:
hoe Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was,
opdat gij rijk zoudt worden door zijn armoede.

TUSSENZANG                   Ps. 146(145), 2, 5-6, 7, 8-9a

De Heer zal ik loven mijn leven lang.
Alleluia.

De Heer zal ik loven mijn leven lang,
mijn God zal ik al mijn dagen bezingen.

Gelukkig wie hulp zoekt bij Jakobs God,
zijn hoop stelt op God de Heer ;
op Hem die hemel en aarde gemaakt heeft,
de zee met al wat daar leeft.

De Heer doet altijd zijn woord gestand,
verdrukten verschaft Hij recht.
De Heer geeft brood aan wie honger heeft,
gevangenen geeft Hij de vrijheid.

De ogen van blinden opent de Heer,
gebrokenen richt Hij weer op.
De Heer bemint de rechtvaardigen,
de Heer behoedt de ontheemden.

ALLELUIA                                   Joh. 10,27

Alleluia.
Mijn schapen luisteren naar mijn stem, zegt de Heer ;
en Ik ken ze en zij volgen Mij.
Alleluia.

 

EVANGELIE                                      Mt. 5, 43-48

Bemint uw vijanden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Matteüs

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen :
“Gij hebt gehoord dat er gezegd is :
Gij zult uw naaste beminnen en uw vijand haten.
“Maar Ik zeg u :
Bemint uw vijanden en bidt voor wie u vervolgen,
opdat gij kinderen moogt worden van uw Vader in de hemel,
die immers de zon laat opgaan over slechten en goeden
en het laat regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.”
“Want als gij bemint die u beminnen,
wat voor recht op loon hebt gij dan ?
“Doen de tollenaars niet hetzelfde ?
“En als gij alleen uw broeder groet,
wat voor buitengewoons doet gij dan ?
“Doen de heidenen dat ook niet ?
“Weest dus volmaakt,
zoals uw Vader in de hemel volmaakt is.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007. Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: