Dertiende zondag door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Openingswoord

‘Waar gaan wij naar toe ?’
Een aantal van ons weten het wellicht al een tijdje
en staan nu klaar om te vertrekken.
Maar, ‘waar gaan wij naartoe?’, is niet enkel een vraag
naar het doel van onze vakantiereis;
het is ook een levensvraag.
Vandaag horen wij hoe Jezus vastberaden op weg gaat naar Jeruzalem.
Hij weet dat tegenkanting en lijden Hem daar wachten.
Toch zal Hij trouw zijn weg blijven gaan.
‘Waar gaan wij naartoe?’
Willen wij Jezus volgen op zijn weg:
op de weg van het geloof
en van een goedheid die zichzelf geeft?

EERSTE LEZING                                        1 Kon. 19, 16b.19-21

Elisa stond op en volgde Elia.

Uit het eerste boek Koningen

In die dagen zei de Heer tot Elia:

“Gij moet Elisa, de zoon van Safat, zalven
tot uw opvolger als profeet.”

Elia vertrok en trof Elisa, de zoon van Safat,
terwijl die aan het ploegen was.
Twaalf koppels ossen gingen voor hem uit;
hijzelf bevond zich bij het twaalfde.
Toen Elia langs kwam, wierp hij Elisa zijn mantel toe.

Elisa liet de ossen in de steek, liep Elia achterna en zei:
“Laat mij eerst afscheid nemen van mijn vader en mijn moeder;
dan zal ik u volgen.”

Elia antwoordde hem:
“Ga maar weer terug; heb ik je soms tot iets verplicht?”

Hierop ging Elisa naar de ossen terug, slachtte er twee,
kookte het vlees op het hout van de jukken
en gaf het aan het werkvolk te eten.
Daarna vertrok hij, volgde Elia en werd zijn dienaar.

Antwoordpsalm                             Ps. 16(15)1-2a en 5, 7-8, 9-10a, 10b-11

Keervers
Gij, Heer, zijt mijn erfdeel.

Behoed mij God, tot U neem ik mijn toevlucht;
Gij zijt mijn Heer, ik erken het.
De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker,
Hij heeft mijn lot in zijn hand.

Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft,
Hij spreekt ook des nachts in mijn hart.
Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer,
ik val niet, want Hij staat naast mij.

Daarom ben ik rustig en blij van hart
en zonder zorg is mijn geest,
mijn lichaam kan veilig rusten.
Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over.

Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf.
Gij zult mij de weg van het leven wijzen
om heel mijn vreugde te vinden bij U,
bestendig geluk aan uw zijde.

TWEEDE LEZING                                         Gal. 5, 1.13-18

Gij zijt geroepen om vrije mensen te zijn.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten

Broeders en zusters,

Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt;
houdt dus stand
en laat u niet weer het slavenjuk opleggen.
Gij werd geroepen om vrije mensen te zijn.
Misbruikt echter de vrijheid niet
als voorwendsel voor de zelfzucht;
dient elkaar in liefde.
Want de hele wet is vervat in dit ene gebod:
“Bemin uw naaste als uzelf.”

Maar als ge elkaar blijft bijten en klauwen,
vrees ik dat ge elkaar op de duur zult verslinden.
Ik bedoel dit:
leeft naar de Geest,
dan zult ge niet uitvoeren wat de zelfzucht dicteert.
Wat de zelfzucht wil, strijdt met de Geest,
en omgekeerd,
het verlangen van de Geest komt in botsing met het egoïsme.
Die twee liggen met elkaar overhoop
zodat ge niet kunt doen wat ge zoudt willen doen.
Maar als ge u door de Geest laat leiden,
staat ge niet onder de wet.

Vers voor het evangelie                                     1 Sam. 3, 9; Joh. 6, 69b

Alleluia.
Spreek, Heer, uw dienaar luistert.
Gij hebt woorden van eeuwig leven.
Alleluia.

EVANGELIE                                                        Lc. 9, 51-62

Hij aanvaardde vastberaden de reis naar Jeruzalem. Ik zal u volgen, waar Gij ook heen gaat.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

Toen de dagen van zijn verheffing hun vervulling naderden,
aanvaardde Jezus vastberaden de reis naar Jeruzalem
en zond boden voor zich uit.
Dezen kwamen op hun tocht in een Samaritaans dorp
om er zijn verblijf voor te bereiden.
Maar de Samaritanen ontvingen Hem niet,
omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was.

Toen de leerlingen Jakobus en Johannes dit gewaar werden,
vroegen ze:
“Heer, wilt Gij dat wij vuur van de hemel afroepen
om hen te verdelgen?”
Maar Hij keerde zich om en wees hen op strenge toon terecht.
Daarop vertrokken zij naar een ander dorp.

Terwijl zij onderweg waren, zei iemand tot Hem:
“Ik zal u volgen, waar Gij ook heen gaat.”

Jezus sprak tot hem:
“De vossen hebben holen en de vogels hun nesten,
maar de Mensenzoon
heeft niets waar Hij zijn hoofd op kan laten rusten.”

Tot een ander sprak Hij:
“Volg Mij.”

Deze vroeg:
“Heer,
laat mij eerst teruggaan om mijn vader te begraven.”

Jezus zei tot hem:
“Laat de doden hun doden begraven;
maar gij,
ga heen en verkondig het Rijk Gods.”

Weer een ander zei:
“Ik zal U volgen, Heer,
maar laat mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten.”

Tot hem sprak Jezus:
“Wie de hand aan de ploeg slaat
maar omziet naar wat achter hem ligt,
is ongeschikt voor het Rijk Gods.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

 

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

<span>%d</span> bloggers liken dit: