http://kerkengeloof.wordpress.com

Woensdag – H. Ignatius van Loyola, pr.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 7 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

OVERWEGING
Bidden en handelen zijn twee grondhoudingen van elke gelovige.  Wanneer Mozes in alle intimiteit met God heeft gesproken, daalt hij af naar de wereld en wordt de vriendschappelijke dialoog met God de grond van zijn handelen en spreken. Bidden en handelen zijn geen tegenpolen; het gebed is de bron van ons gelovig leven, en dus ook van ons spreken en handelen. dat spreken en handelen, het leven van de wereld, voeden op hun beurt ons gebed. Wat ik doe in de wereld maakt mijn gebed nog oprechter, sterker, volhardend.
is het gebed de bron van mijn handelen, en is mijn handelen voedsel voor mijn gebed? Of dient het evenwicht (terug?) gezocht of hersteld?

EERSTE LEZING                                    Ex. 34, 29-35
Die de glans zagen op het gezicht van Mozes
durfden hem niet te naderen.

Uit het boek Exodus

Toen Mozes de berg Sinaï afdaalde
met de twee stenen platen, de tekst van het verbond,
was hij zich er niet van bewust dat zijn gezicht glansde
omdat hij met God gesproken had.
Maar Aäron en de overige Israëlieten
zagen de glans op het gezicht van Mozes wél,
en zij durfden hem niet te naderen.
Maar toen Mozes hen riep
kwamen Aäron en al de leiders van de gemeenschap naar hem toe.
Mozes bracht hun verslag uit.
Daarna kwamen al de Israëlieten naar hem toe.
Hij hield hun alles voor
wat de HEER hem op de berg Sinaï gezegd had.
Toen Mozes zijn toespraak beëindigd had,
deed hij een doek over zijn gezicht.
En telkens als Mozes naar de HEER ging om Hem te spreken,
deed hij de doek af tot hij weer buiten kwam.
Als hij dan, naar buiten gekomen,
de Israëlieten ging meedelen wat zij moesten doen, deed hij,
om de Israëlieten de glans op zijn gezicht niet te laten zien,
de doek weer over zijn gezicht tot hij opnieuw naar binnen ging om met de HEER te spreken.

TUSSENZANG                                      Ps. 99(98), 5, 6, 7, 9

Heilig is Hij, de Heer onze God.

Verheerlijkt de Heer, onze God,
en werpt u neer voor zijn voetbank,
want Hij is heilig !

Mozes en Aäron waren zijn priesters,
Samuël hoorde tot zijn aanbidders :

Zij hebben geluisterd naar zijn bevelen,
naar al wat Hij hen gebood.

Verheerlijkt de Heer onze God
en werpt u neer voor zijn heilige berg,
want heilig is Hij, de Heer onze God.

ALLELUIA                                                Mt.  4, 4b

Alleluia.
Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van alles wat uit de mond van God voortkomt.
Alleluia.

EVANGELIE                                          Mt. 13, 44-46
Hij ging alles verkopen wat hij bezat en kocht die akker.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
.

In die tijd zei Jezus tot de menigte:
“Het Rijk der hemelen
gelijkt op een schat, verborgen in een akker.
Toen iemand hem vond verborg hij hem weer
en in zijn blijdschap
ging hij alles te gelde maken wat hij bezat en kocht die akker.
Ook gelijkt het Rijk der hemelen
op een koopman, op zoek naar mooie parels.
Toen hij een parel van grote waarde had gevonden,
ging hij alles verkopen wat hij bezat en kocht haar.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: