Vrijdag H. Stefanus van Hongarije

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

OVERWEGING

Voor Israël is Gods zegen zo vanzelfsprekend geworden dat zij zich niet realiseren hoe kostbaar die wel is. Jozua opent de ogen van het volk voor de zegen die het zelf niet meer ziet. Jezus roept op om trouw te blijven aan het verbond. Aan elke mens wordt gevraagd om naar best vermogen die trouw vol te houden. Omdat Hij tegelijkertijd ten diepste barmhartig is, weet Hij dat niet iedereen kan waarmaken wat Hij vraagt. Steeds opnieuw schenkt Hij kansen om te herbeginnen, aan iedereen: of we nu gehuwd zijn of alleen blijven, of we nu paus zijn, priester of leek: allen worden we geroepen ten volle te leven. Zo kunnen alle mensen iets zichtbaar maken van Gods verbond met de mensen.

EERSTE LEZING                                           Joz. 24, 1-13
Uw vader leidde Ik weg van de overkant van de Rivier
en u bracht Ik weg uit Egypte naar het Overjordaanse.

Uit het boek Jozua

In die dagen riep Jozua alle stammen van Israël
in Sichem bijeen, met de oudsten van Israël,
de familiehoofden, de rechters en de schrijvers.
Toen zij voor God stonden,
richtte Jozua zich tot het volk en sprak:
“Zo spreekt de HEER, de God van Israël:
Uw voorouders, Terach, de vader van Abraham
en de vader van Nachor,
hebben vroeger aan de overkant van de Rivier gewoond.
Daar vereerden zij andere goden.
Maar op mijn bevel trok uw vader Abraham daar weg
en doorkruiste hij heel Kanaän.
Ik gaf hem een talrijk nageslacht en schonk hem Isaäk .
Aan Isaäk schonk Ik Jakob en Esaü .
Esaü gaf Ik het bergland van Seïr in het bezit;
Jakob en zijn zonen trokken naar Egypte.
Toen zond Ik Mozes en Aäron
en sloeg Ik Egypte met de plagen, waarmee Ik hen teisterde,
en leidde u daarna het land uit.
Toen Ik uw vaderen uit Egypte leidde
en gij bij de zee gekomen waart,
achtervolgden de Egyptenaren uw vaderen
met wagens en paarden tot aan de Rietzee.
Toen uw vaderen tot de HEER riepen,
legde Hij een donkere nevel tussen u en de Egyptenaren
en joeg de zee over hen heen, die hen overspoelde.
Met eigen ogen hebt gij gezien wat Ik in Egypte gedaan heb.
Nadat gij lange tijd in de woestijn hadt doorgebracht,
leidde Ik u
naar het land van de Amorieten in het Overjordaanse.
En toen zij u aanvielen, gaf Ik hen in uw macht,
zodat gij hun land in bezit kont nemen;
Ik heb hen voor u uitgeroeid.
Toen begon Balak, de zoon van Sippor,de koning van Moab,
de oorlog tegen Israël.
Hij ontbood Bíleam, de zoon van Beor, om u te vervloeken.
Maar Ik heb niet naar Bíleam geluisterd,
zodat hij u gezegend heeft,
Zo heb Ik u uit de macht van Balak gered.
Toen zijt gij de Jordaan overgestoken en bij Jericho gekomen.
De burgers van die stad,
de Amorieten, de Perizzieten, de Kanaänieten,
de Hethieten, de Girgasieten, de Chiwwieten en de Jebusieten
voerden oorlog tegen u, maar Ik leverde hen aan u over.
Verslagenheid zond Ik voor u uit, die hen
– de beide koningen van de Amorieten –
voor u verdreef,
zonder dat uw zwaard of boog eraan te pas kwam.
Zo gaf Ik u een land waarvoor gij niet hebt gezwoegd,
woonsteden die gij niet hebt gebouwd,
en zo eet gij van wijngaarden en olijfbomen
die gij niet hebt geplant.”

TUSSENZANG                     Ps. 136(135), 1-3, 16-18, 21-22, 24

Dankt de Heer om zijn goedheid,
want eeuwig is zijn genade.
Alleluia.

Dankt de Heer om zijn goedheid,
dankt de God aller goden,
want eeuwig is zijn genade.

Hij leidde zijn volk door de zandwoestijn,
want eeuwig is zijn genade.
Roemrijke koningen heeft Hij verslagen,
want eeuwig is zijn genade.
Machtige vorsten heeft Hij gedood,
want eeuwig is zijn genade.

Hun land heeft Hij hun ontnomen,
want eeuwig is zijn genade.
Hij gaf het zijn dienaar Israël,
want eeuwig is zijn genade.
Van al onze vijanden rukt Hij ons los,
want eeuwig is zijn genade.

ALLELUIA                                               Kol. 3, 16a, 17c

Alleluia.
Het woord van Christus moge
in volle rijkdom onder u wonen ;
dankt God de Vader door Hem.

EVANGELIE                                              Mt. 19, 3-12
Om de hardheid van uw hart heeft Mozes u toegestaan
uw vrouwen weg te zenden ; aanvankelijk was dit echter niet zo.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
.

In die dagen kwamen er Farizeeën naar Jezus toe
om Hem op de proef te stellen met de vraag:
“Staat het een man vrij zijn vrouw te verstoten, om welke reden dan ook?”
Hij gaf hun ten antwoord:
“Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper
in het begin hen als man en vrouw gemaakt heeft
en gezegd heeft:
Daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten
om zich te binden aan zijn vrouw
en deze twee zullen worden één vlees?
Zo zijn zij dus niet langer twee,
één vlees als zij geworden zijn.
Wat God derhalve heeft verbonden
mag een mens niet scheiden.”
Zij zeiden Hem:
“Waarom heeft Mozes dan voorgeschreven
bij het wegzenden van een vrouw
een scheidingsbrief te geven?”
Hij antwoordde:
“Om de hardheid van uw hart
heeft Mozes u toegestaan uw vrouwen weg te zenden;
aanvankelijk was dit echter niet zo.
Ik zeg u dus:
wie zijn vrouw wegzendt – en dit niet wegens ontucht –
en een ander huwt, begaat echtbreuk;
en wie een weggezonden vrouw huwt, begaat echtbreuk.
“De leerlingen zeiden Hem:
“Als de verhouding tussen man en vrouw zó is,
kan men beter niet trouwen.”
Hij antwoordde:
“Niet iedereen kan dit begrijpen,
maar alleen zij aan wie het gegeven is.
Er zijn onhuwbaren
die zo uit de moederschoot zijn voortgekomen;
en er zijn onhuwbaren
die door de mensen zo gemaakt zijn;
maar ook zijn er onhuwbaren
die zichzelf onhuwbaar hebben gemaakt
omwille van het Rijk der hemelen.
Wie bij machte is dit te begrijpen, hij begrijpe het!”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: