Donderdag H. Maria Koningin

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

OVERWEGING

We eindigen de lezingen uit Rechters met het offer van Jefta. Hoewel het offeren van kinderen ook toen al veroordeeld werd door de wet en de profetische traditie, wijzen deze gruwelijke feiten er op dat de Bijbel de Waarheid bevat. Een beschaving blikt terug op haar geschiedenis, en in plaats van deze te herkennen en een idyllisch beeld op te hangen, brengt zij én´haar goede, en haar meest kwalijke kanten in rekening. Achter de gruwel en het tragische van dit relaas zien we de bewonderenswaardige godvruchtige houding van een meisje, dat uit respect voor een aan God gegeven woord haar leven vrijwillig geeft, en daardoor haar volk redt. Alle proporties in acht genomen stelt deze lezing ons voor de vraag: wie of wat worden op deze wereld opgeofferd teneinde grotere belangen te dienen dan God zelf?

EERSTE LEZING                                 Recht. 11,29-39a
De eerste die uit de deur van mijn huis naar mij toekomt
zal ik de Heer als brandoffer opdragen.

Uit het boek Rechters

In die dagen kwam de geest van de HEER over Jefta;
hij trok door Gílead en Manasse, door Mispa in Gílead,
en vandaar naar de Ammonieten.
Toen deed Jefta aan de HEER deze gelofte:
“Als Gij de Ammonieten aan mij overlevert
en ik behouden terugkeer,
zal de eerste
die uit de deur van mijn huis naar mij toekomt
aan de HEER behoren;
ik zal hem als brandoffer opdragen.”
Toen trok Jefta ten strijde tegen de Ammonieten
en de HEER leverde hen over aan zijn macht.
Hij sloeg op hen in,
van Aroër tot aan de weg naar Minnit
– twintig steden – en tot Abel-Keramim;
hij bracht hun een zeer zware nederlaag toe.
Zo werden de Ammonieten door de Israëlieten vernederd.
Toen Jefta naar zijn huis in Mispa terugkeerde,
kwam zijn dochter de deur uit
om hem met tamboerijnen en reidansen tegemoet te gaan.
Zij was zijn enig kind;
buiten haar had hij geen zonen of dochters.
Zodra Jefta haar zag, scheurde hij zijn kleren en riep uit:
“Ach mijn dochter, wat tref je me zwaar:
je maakt me diep ongelukkig!
Ik heb de HEER mijn woord gegeven, ik kan niet meer terug.”
Zij antwoordde:
“Vader, gij hebt de HEER uw woord gegeven.
Doe dus met mij wat gij beloofd hebt, want de HEER
heeft u wraak laten nemen op de Ammonieten, uw vijanden.
Ik vraag u alleen nog deze gunst:
geef mij twee maanden
om met mijn vriendinnen de bergen in te gaan
en daar te rouwen omdat ik als maagd moet sterven.”
Hij antwoordde:
“Doe dat.”
En hij liet haar voor twee maanden gaan.
Zij ging met haar vriendinnen de bergen in
en rouwde daar, omdat zij als maagd moest sterven.
Toen zij na twee maanden weer bij haar vader kwam,
voltrok hij aan haar de gelofte die hij gedaan had.

TUSSENZANG                                     Ps. 40(39), 5, 7-8a, 8b-9, 10

Ik kom, Heer, om uw wil te doen.

Gelukkig is de man, die op de Heer zijn hoop stelt,
die met opstandelingen en onoprechten niet verkeert.

Geschenk en offerande hebt Gij nooit verlangd,
maar wel hebt Gij mijn oren voor uw stem geopend.

Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij ;
dus zei ik : ja, ik kom, zoals van mij geschreven staat :
Uw wil te doen, mijn God, dat is mijn vreugde,
uw wet is in mijn hart gegrift.

In de bijeenkomsten heb ik gerechtigheid gepredikt,
mijn lippen niet gesloten, Heer, Gij weet het.

ALLELUIA                                          Ps. 119(118), 105

Alleluia.
Uw woord is een lamp voor mijn voeten, Heer,
het is een licht op mijn pad.
Alleluia.

EVANGELIE                                         Mt. 22, 1-14
Gaat naar de kruispunten der wegen
en nodigt wie ge er maar vindt tot de bruiloft.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
.

In die tijd nam Jezus het woord
en sprak tot de hogepriesters en de oudsten van het volk
in gelijkenissen.
Hij zei:
“Het Rijk der hemelen
gelijkt op een koning die een bruiloftsmaal gaf voor zijn zoon.
Hij stuurde zijn dienaars uit
om allen te roepen die hij tot de bruiloft had uitgenodigd,
maar zij wilden niet komen.
Daarop zond hij andere dienaars met de opdracht:
Zegt aan de genodigden:
Zie, ik heb mijn maaltijd klaar,
mijn ossen en het gemeste vee zijn geslacht;
alles staat gereed.
Komt dus naar de bruiloft.
Maar zonder er zich om te bekommeren gingen zij weg,
de een naar zijn akker,
de ander naar zijn zaken.
De overigen grepen zijn dienaars vast,
mishandelden en doodden hen.
Nu ontstak de koning in toorn,
stuurde zijn troepen
en liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken.
Toen sprak hij tot zijn dienaars:
Het bruiloftsmaal staat klaar
maar de genodigden waren het niet waard.
Gaat dus naar de kruispunten der wegen
en nodigt wie ge er maar vindt tot de bruiloft.
Zijn dienaars gingen naar de wegen
en brachten allen mee die zij er aantroffen,
slechten zowel als goeden,
en de bruiloftszaal liep vol met gasten.
Toen de koning binnenkwam
om de aanliggenden te bezoeken,
merkte hij daar iemand op
die niet voor een bruiloft gekleed was.
En hij sprak tot hem:
Vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen
zonder bruiloftskleed?
Maar de man bleef het antwoord schuldig.
Toen sprak de koning tot de bedienden:
Bindt hem aan handen en voeten
en werpt hem buiten in de duisternis.
Daar zal geween zijn en tandengeknars.
Velen zijn geroepen,
maar weinigen uitverkoren.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: