Woensdag in de tweeëntwintigste week

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven.

Overweging

Twee maal spreekt Paulus zijn lezers aan als broeders in Christus. Het is de aanspreektitel waarmee de eerste christenen elkaar begroeten. Het gaat hier niet om een menselijke solidariteit op basis van familiebanden, milieu, nationaliteit of gedeelde geschiedenis: het gaat om de familie van al diegenen die hun menselijke relaties beleven vanuit gelovige gezichtshoek. Precies daarom overstijgt ze alle grenzen, vallen familiebanden, milieu, nationaliteit, politieke voorkeur, armoede en rijkdom weg. In deze tijd waarin sommige kerken sluiten en parochies samensmelten, kunnen we ervaren dat onze broeders en zusters niet alleen de mensen zijn van onze parochie, maar alle mensen die samenkomen vanuit hun geloof.

EERSTE LEZING                                               Kol. 1, 1-8

Het woord van de waarheid kwam tot u
en is bezig vrucht te dragen in heel de wereld.

Begin van de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Kolosse

Van Paulus,
door Gods wil apostel van Christus Jezus,
en van onze broeder Timóteüs,
aan de gemeente van Kolosse,
onze broeders in het geloof en in Christus.
Genade voor u en vrede vanwege God onze Vader !

Wij zeggen God, de Vader van onze Heer Jezus Christus dank,
telkens als wij u in onze gebeden gedenken.
Wij hebben immers gehoord van uw geloof in Christus Jezus
en van de liefde die gij alle heiligen toedraagt,
omdat gij bezield zijt door de hoop
op wat voor u in de hemel is weggelegd.
Gij hebt daarvan het eerst vernomen
toen het evangelie, het woord van de waarheid tot u kwam.
In heel de wereld
is het trouwens vrucht te dragen en te gedijen,
evenals bij u, sinds de dag dat gij gehoord hebt van Gods genade
en haar in waarheid hebt erkend.
Zo hebt gij het geleerd van Epafras, onze dierbare medewerker
die voor u een vertrouwd dienaar van Christus is.
Van hem hebben wij vernomen
welke liefde door de Geest in u gewekt is.

TUSSENZANG                       Ps. 52(51), 10, 11

Ik vertrouw op Gods goedheid voor immer.

Ik sta in Gods huis als een groene olijfboom,
vertrouw op zijn goedheid voor immer.

U, Heer, zal ik altijd danken,
want Gij hebt dit alles gedaan.
Uw Naam zal ik loven voor al uw getrouwen,
omdat Gij goedgunstig zijt.

ALLELUIA                      Ps. 119(118), 27

Alleluia.
Leid mij op de weg van uw bevelen, Heer,
dan zal ik uw daden indachtig zijn.
Alleluia.

EVANGELIE                Lc. 4, 38-44

Ik moet ook aan andere steden de Blijde Boodschap brengen,
want daarvoor ben Ik gezonden.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens
Lucas

In die tijd verliet Jezus de synagoge van Kafárnaüm
en ging het huis van Simon binnen.
Omdat de schoonmoeder van Simon hoge koorts had
riepen ze voor haar zijn hulp in.
Hij kwam aan het hoofdeinde van haar bed staan
en gaf een streng bevel aan de koorts.
Zij werd ervan bevrijd
en ogenblikkelijk stond zij op en bediende hen.
Bij zonsondergang brachten allen hun zieken naar Hem toe;
die zieken leden aan velerlei kwalen.
Hij genas hen door ze een voor een de handen op te leggen.
Uit velen gingen ook duivels weg, die schreeuwden :
“Gij zijt de Zoon van God.”
Hij gaf een streng bevel en liet niet toe dat zij spraken,
want zij wisten dat Hij de Messias was.
Toen het dag geworden was ging Hij naar buiten
en begaf zich naar een eenzame plaats.
De mensen zochten Hem echter,
kwamen waar Hij was
en poogden Hem vast te houden
om te verhinderen dat Hij hen zou verlaten.
Maar Hij sprak tot hen :
“Ik moet ook aan andere steden
de Blijde Boodschap van het Godsrijk brengen,
want daarvoor ben Ik gezonden.”
En Hij predikte in de synagogen van het Joodse Land.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: