Donderdag in de tweeëntwintigste week

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven.

OVERWEGING

We worden getroffen door de rijkdom van deze brief : geestelijk inzicht; een waardig leven leiden; de Heer behagen in alles. Het einde van deze lezing (12-14) lijkt zelfs op een korte geloofsbelijdenis, geformuleerd in een beeldrijke taal: duisternis en licht, bevrijding en vergiffenis behoren tot de kenmerken van de kracht die God schenkt om de christenen te ondersteunen in de beproevingen die zij ondergaan. Hij heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon: in Hem is onze bevrijding verzekerd en zijn onze zonden vergeven.

 

EERSTE LEZING                          Kol. 1, 9-14

God heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis
en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Kolosse

 

Broeders en zusters,

Vanaf het ogenblik dat wij gehoord hebben
welke liefde door de Geest in u gewekt is,
houden wij niet op voor u te bidden.
Wij smeken God, u alle wijsheid en geestelijk inzicht te schenken,
zodat gij zijn wil volledig verstaat
en een leven leidt dat de Heer waardig is
en Hem in alles behaagt.
Moogt gij vruchten voortbrengen
van actieve goedheid op allerlei gebied
en tevens toenemen in de waarachtige kennis van God.
Moge Hij u in zijn heerlijke kracht machtig sterken
om alles uit te houden en alles te verdragen
en tegelijkertijd de Vader blijmoedig te danken,
omdat Hij u in staat stelde
te delen in de erfenis van de heiligen in het licht.
Hij heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis
en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon.
In Hem is onze bevrijding verzekerd
en zijn onze zonden vergeven.

TUSSENZANG              Ps. 98(97), 2-3ab, 3cd-4, 5-6

Zijn weldaden deed de Heer ons kennen.

Zijn weldaden deed de Heer ons kennen,
de volkeren zijn gerechtigheid.
Opnieuw bleek zijn goedheid en trouw
ten gunste van Israëls huis.

Geheel de aarde aanschouwde
wat onze God voor ons deed.
Verheerlijkt de Heer, alle landen,
weest blij, verheugt u en zingt.

Zingt voor de Heer bij de citer,
met citer en psalterspel.
Laat schallen trompet en bazuin
en danst voor de Heer, uw koning.

ALLELUIA                             Ps. 119(118), 34

Alleluia.
Geef mij begrip om uw wet na te leven, Heer,
om haar te volgen met heel mijn hart.
Alleluia.

EVANGELIE                         Lc. 5, 1-11

Zij lieten alles achter om Hem te volgen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

 

Op zekere dag
stond Jezus aan de oever van het meer van Gennésaret,
terwijl de mensen op Hem aandrongen
om het woord Gods te horen.
Hij zag nu twee boten liggen aan de oever van het meer;
de vissers waren eruit gegaan en spoelden hun netten.
Hij stapte in een van de boten, die van Simon,
en vroeg hem een eindje van wal te steken.
Hij ging zitten
en vanuit de boot vervolgde Hij zijn onderricht aan het volk.
Toen Hij zijn toespraak had geëindigd zei Hij tot Simon:
“Vaar nu naar het diepe
en gooi uw netten uit voor de vangst.”
Simon antwoordde:
“Meester,
de hele nacht hebben we gezwoegd zonder iets te vangen;
maar op uw woord zal ik de netten uitgooien.”
Ze deden het en vingen zulk een massa vissen in hun netten
dat deze dreigden te scheuren.
Daarom wenkten ze hun maats in de andere boot
om hen te komen helpen.
Toen die gekomen waren
vulden zij de beide boten tot zinkens toe.
Bij het zien daarvan viel Simon Petrus Jezus te voet en zei:
“Heer, ga van mij weg,
want ik ben een zondig mens.”
Ontzetting had zich meester gemaakt van hem
en van allen die bij hem waren,
vanwege de vangst die ze gedaan hadden.
Zo verging het ook Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs,
die met Simon samenwerkten.
Jezus echter sprak tot Simon:
“Weest niet bevreesd,
voortaan zult ge mensen vangen.”
Ze brachten de boten aan land
en lieten alles achter om Hem te volgen.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, ©Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: