Donderdag H. Januarius, b. en mrt.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

OVERWEGING

Hier wordt Timoteüs persoonlijk aangesproken. De voorlezing ui de Schrift kan hier alleen het Oude Testament bedoelen, dus een vast onderdeel van de liturgie waarop een soort homilie volgde. Verder wordt ook verwezen naar een ritueel waarbij Timoteüs als ambtsdrager is aangesteld. Dit ritueel bestond uit handoplegging door een college van oudsten samen met een rituele formule.

EERSTE LEZING                                   I Tim. 4, 12-16
Blijf voortdurend zorg besteden aan uzelf en aan uw onderricht.
Zodoende redt gij uzelf en hen die naar u luisteren.

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timoteüs
.

Dierbare,

Niemand mag uw jeugd minachten.
Wees een voorbeeld voor de gelovigen door woord en gedrag,
in liefde, in geloof en in onschuld.
In afwachting van mijn komst
moet gij u toeleggen op de voorlezing,
de vermaning en het onderricht.
Verwaarloos de genadegave niet die in u is
en die u krachtens een profetenwoord werd geschonken
onder handoplegging van de gezamenlijke presbyters.
Neem dit alles ter harte, ga er geheel in op,
dan zullen uw vorderingen voor allen zichtbaar zijn.
Blijf voortdurend zorg besteden aan uzelf en aan uw onderricht.
Zodoende redt gij uzelf en hen die naar u luisteren.

TUSSENZANG                            Ps. 111(110), 7-8, 9, 10

Geweldig is alles wat de Heer verricht.
Alleluia.

Het werk van zijn handen is goed en betrouwbaar,
al wat Hij besluit staat onwrikbaar vast.
Het blijft door de eeuwen en altijd van kracht,
het is doordacht en rechtvaardig.

Hij heeft zijn volk verlossing gebracht,
voor eeuwig met hen zijn verbond gesloten;
heilig en hooggeëerd is zijn Naam.

De vrees voor God is begin van wijsheid,
verstandig doet ieder die Hem vereert;
in eeuwigheid moet men Hem loven.

ALLELUIA                                              Joh. 8, 12

Alleluia.
Ik ben het licht der wereld, zegt de Heer;
wie Mij volgt zal het licht des levens bezitten.
Alleluia.

EVANGELIE                                  Lc. 7, 36-50
Haar zonden zijn haar vergeven, al waren ze vele,
want zij heeft veel liefde betoond.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
.

Een van de Farizeeën vroeg Jezus eens bij zich te eten.
Jezus trad het huis van de Farizeeër binnen en ging aanliggen.
Een vrouw nu, die in de stad als een zondares bekend stond,
was te weten gekomen
dat Jezus in het huis van de Farizeeër te gast was.
Zij nam een albasten vaasje met balsem mee
en ging schreiend achter Hem, bij zijn voeten staan.
Haar tranen maakten zijn voeten nat,
die ze met haar hoofdhaar afdroogde.
Zij kuste ze keer op keer en zalfde ze met de balsem.
Toen de Farizeeër die Hem uitgenodigd had dit zag,
zei hij bij zichzelf:
“Als dit een profeet was zou Hij weten
wie en wat voor een vrouw het is die Hem aanraakt;
het is immers een zondares.”
Jezus gaf hem ten antwoord:
“Simon, Ik heb u iets te zeggen.”
Waarop deze zei:
“Zeg het, Meester.”
“Een geldschieter had twee schuldenaars,
de een was hem vijfhonderd, de ander vijftig tienlingen schuldig.
Omdat zij die niet konden teruggeven
schold hij ze aan allebei kwijt.
Wie van hen zal nu het meest van hem houden?”
“Ik veronderstel,
– antwoordde Simon –
diegene aan wie hij het meeste heeft kwijtgescholden.”
Jezus zei tot hem:
“Uw oordeel is juist.”
Daarop keerde Hij zich tot de vrouw en zei tot Simon:
“Ge ziet die vrouw daar?
Ik kwam uw huis binnen;
gij hebt niet eens water over mijn voeten gegoten,
maar mijn voeten zijn nat geworden door haar tranen
en zij heeft ze met haar haren afgedroogd.
Gij hebt Mij niet eens een kus gegeven,
maar zij hield, sinds Ik binnenkwam,
niet op mijn voeten te kussen.
Gij hebt mijn hoofd niet met olie gezalfd,
maar zij heeft mijn voeten gezalfd met balsem.
Daarom zeg Ik u:
haar zonden zijn haar vergeven, al waren ze vele,
want zij heeft veel liefde getoond.
Weinig liefde betoont hij
aan wie weinig wordt vergeven.”
Daarop sprak Hij tot haar:
“Uw zonden zijn vergeven.”
De medeaanliggenden vroegen zich af:
Wie is deze man, die zelfs zonden vergeeft?”
Jezus zei tot de vrouw:
“Uw geloof heeft u gered: ga in vrede.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: