http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag HH. Cosmas en Damianus, mrt.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

OVERWEGING

Achttien jaar zijn er al verlopen sinds de Joden uit ballingschap terugkeerden naar hun land. Zij die terugkeerden en aanvankelijk met veel godsvrucht begonnen te bouwen aan de tempel, geven nu voorrang aan hun eigen wensen. Ze staan niet meer stil bij de droom van God. Het huis van God verwordt ondertussen tot een ruïne: het heet dat de tijd nog niet gekomen is om aan zijn huis te bouwen. Maar er schort iets: het zaaien brengt geen vervulling, de drank maakt niet langer vrolijk, het ‘eerst voor zichzelf’ blijkt een buidel met een gat erin. De mens die eerst zichzelf wil vervullen, leeft bodemloos, raakt nooit verzadigd.

EERSTE  LEZING                                   Hag.1, 1-8
Herbouwt het huis van de Heer;
dan zal Ik daarin mijn welbehagen hebben.

Begin van de profeet Haggai
.

In het tweede jaar van koning Daríus
in de zesde maand, op de eerste dag van die maand,
werd door de profeet Haggaï
het woord van de HEER gericht tot Zerúbbabel,
de zoon van Káltiël, landvoogd van Juda,
en tot de hogepriester Józua, de zoon van Jehósadak.
Zo spreekt de HEER van de hemelse machten:
“Dit volk denkt, dat de tijd nog niet is gekomen,
de tijd om het huis van de HEER te herbouwen.
Maar het woord van de HEER,
door de profeet Haggaï gesproken, luidt aldus:
Is het voor u dan wél de tijd
om zelf in uw goed betimmerde huizen te wonen,
terwijl dit huis nog een ruïne is?
Daarom – zo spreekt de HEER van de hemelse machten –
moet gij eens nadenken over de weg waarop gij u bevindt.
Gij hebt veel gezaaid, maar ge brengt weinig binnen;
gij eet, maar ge wordt niet verzadigd;
gij drinkt, maar ge wordt er niet vrolijk van;
gij kleedt u, maar ge wordt er niet warm van;
de loonarbeider krijgt zijn loon,
maar in de buidel met een gat!
Zo spreekt de HEER van de hemelse machten:
Gij moet nadenken over de weg waarop gij u bevindt.
Gaat het bergland in, haalt daar hout
en herbouwt het huis;
dan zal Ik daarin mijn welbehagen hebben
en mijn heerlijkheid tonen, zegt de HEER.”

TUSSENZANG                                        Ps. 149, 1-2, 3-4, 5-6a, 9b

Onze Heer die zijn volk bemint,
omkranst de verdrukte met zegekransen.
Alleluia.

Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
zijn lof weerklinke te midden der zijnen.
Israël juiche zijn Schepper toe,
laat Sions zonen hun koning begroeten.

Looft zijn Naam in een heilige dans,
bespeelt voor Hem harp en citer.
Want onze Heer, die zijn volk bemint,
omkranst de verdrukte met zegekransen.

Jubelt dus, heiligen, om uw triomf,
viert feest in uw legerplaatsen ;
gaat met het lied van God in uw mond,
een taak die zijn vromen tot eer strekt.

ALLELUIA                                          Joh. 17, 17b, a

Alleluia.
Uw woord is waarheid, Heer,
wijd ons U toe in de waarheid.
Alleluia.

EVANGELIE                                            Lc. 9, 7-9
Herodes zei: Johannes heb ik onthoofd.
Wie kan dat zijn over wie ik dergelijke verhalen hoor?

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
.

In die tijd hoorde de viervorst Herodes alles wat er gebeurde
en hij wist niet wat hij ervan denken moest.
Sommigen immers zeiden: “Johannes is verrezen uit de doden”;
anderen: “Elia is verschenen”;
en weer anderen: “Een van de oude profeten is opgestaan.”
Maar Herodes zei:
“Johannes heb ik onthoofd.
Wie kan dat zijn over wie ik dergelijke verhalen hoor?”
Hij wilde Jezus daarom te zien krijgen.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: