Dinsdag Zevenentwintigste week door het jaar

Overweging.
God heeft Jona, ondanks diens dwaalwegen, niet losgelaten. Hij herinnert hem aan zijn opdracht. Waar de profeten eeuwenlang niet in geslaagd zijn, lukt het Jona op nauwelijks een dag om de inwoners van Ninive tot inkeer te doen komen. En God toont zich barmhartig. Gods erbarmen strekt zich uit tot alle zondaars- ook tot deze die ver buiten de kring van het uitverkoren volk leven. Zijn boodschap is gericht tot alle mensen, over de gehele wereld. Maar deze wereld is ongelooflijk ingewikkeld en veelzijdig is geworden. De hedendaagse levenspatronen lijken haaks te staan op wat God wil. Voor christenen is het lang niet altijd evident om op te roepen tot bekering. Leven wij op een zodanige wijze dat aan ons te zien is dat we christenen zijn?

EERSTE  LEZING               Jon. 3, 1-10

De inwoners van Nineve kwamen terug van hun heilloze wegen,
en God kreeg spijt dat Hij hen met onheil bedreigd had.

Uit de profeet Jona

 

Het woord van de HEER werd voor de tweede maal
tot Jona gericht:
“Sta op, ga naar Nineve, de grote stad Nineve,
en zeg haar aan
wat Ik u te zeggen heb gegeven.”
En Jona stond op en ging naar Nineve,
zoals de HEER bevolen had.
Nineve was een geweldig grote stad;
drie dagen had men nodig om er doorheen te trekken.
Jona begon de stad in te gaan, één dagreis ver.
Toen riep hij:
“Veertig dagen nog,
en Nineve wordt met de grond gelijk gemaakt!”
Maar de Ninevieten zochten hun steun bij God;
zij riepen een vasten uit en allen,
van groot tot klein, trokken zij boetekleren aan.
Het woord van Jona kwam ook
de koning van Nineve ter ore;
hij stond op van zijn troon,
legde zijn staatsiegewaad af,
trok een boetekleed aan en zette zich neer in het stof.
Hij liet in Nineve omroepen:
“Op last van de koning en van zijn rijksgroten!
Mensen en dieren, grootvee en kleinvee,
zij mogen niets eten,
zij mogen niet grazen en geen water drinken.
Mensen en dieren moeten zich in boetekleren hullen
en uit alle macht tot God roepen;
ieder moet terugkomen van zijn heilloze wegen
en van de ongerechtigheid, die aan zijn handen kleeft.
Wie weet of God dan niet terugkomt op zijn besluit
en daar spijt van krijgt;
wie weet of Hij niet terugkomt op zijn vlammende toorn,
zodat wij niet te gronde gaan.”
En God zag wat zij deden;
Hij zag hoe zij terugkwamen van hun heilloze wegen.
En God kreeg spijt,
dat Hij hen met dat onheil bedreigd had.
Hij bracht het niet ten uitvoer.

TUSSENZANG            Ps. 130(129), 1-2, 3-4ab, 7-8

Als Gij zonden blijft gedenken,
Heer, wie houdt dan stand?

Uit de diepten roep ik, Heer,
luister naar mijn stem.
Wil aandachtig horen
naar mijn smeekgebed?

Als Gij zonden blijft gedenken,
Heer, wie houdt dan stand?
Maar bij U vind ik vergeving,
daarom zoekt mijn hart naar U.

Want de Heer is steeds barmhartig,
zijn genade onbeperkt.
Hij zal Israël verlossen
van zijn ongerechtigheid.

ALLELUIA               Ps. 119(118), 105

Alleluia.
Uw woord is een lamp voor mijn voeten, Heer,
het is een licht op mijn pad.
Alleluia.

EVANGELIE                    Lc. 10, 38-42

Marta ontving Jezus in haar woning.
Zij heeft het beste deel gekozen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

 

In die tijd kwam Jezus in een dorp
waar een vrouw die Marta heette Hem in haar woning ontving.
Zij had een zuster, Maria, die
– gezeten aan de voeten van de Heer –
luisterde naar zijn woorden.
Marta werd in beslag genomen door de drukte van het bedienen,
maar ze kwam er een ogenblik bij staan en zei:
“Heer, laat het U onverschillig,
dat mijn zuster mij alleen laat bedienen?
Zeg haar dan dat ze mij moet helpen.”
De Heer gaf haar ten antwoord:
“Marta, Marta,
wat maak je je bezorgd en druk over veel dingen.
Slechts één ding is nodig.
Maria heeft het beste deel gekozen,
en het zal haar niet ontnomen worden.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: