Woensdag H.Hedwig, klg. H. Margarita M. Alacoque, mgd.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Alle mensen zijn zondaars; allen staan zij bij God in het krijt. God kent geen partijdigheid. Wie het kwade bedrijft wordt gestraft, wie het goede doet wordt beloond. Deze woorden wijzen er reeds op dat rechtvaardiging door het geloof alleen, het hoofdthema van deze brief, niet verkeerd begrepen mag worden. Het betekent niet dat het om het even is wat wij doen, hoe wij leven, hoe wij tegenover onze naaste staan en handelen. God oordeelt elke mens naar wie hij is en wat hij doet. Hij heeft geduld, en schenkt telkens opnieuw kansen tot bekering en nieuw leven – aan iedere mens zonder uitzondering. Het volstaat om ons versteende hart door Gods woord te laten raken, om ons af te keren van het kwaad en Hem toe te laten onze zwakheid te genezen.

EERSTE LEZING                                  Rom 2, 1-11
God zal eenieder vergelden naar zijn werken,
de Jood in de eerste plaats maar ook de Griek.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome
.

Gij zijt niet vrij te pleiten, zedenmeester,
wie gij ook zijn moogt.
Want met uw oordeel over anderen veroordeelt gij uzelf.
Gij, die u tot rechter opwerpt, doet immers precies hetzelfde.
Wij zijn het er over eens dat God terecht hen veroordeelt
die zich hebben prijsgegeven
aan de onreine begeerten van hun hart.
En gij, die een oordeel velt over hen die zulke dingen doen
en ze zelf evenzeer doet,
rekent gij erop dat gij aan Gods oordeel zult ontsnappen?
Of miskent gij zijn rijkdom aan goedertierenheid
en geduld en lankmoedigheid,
en beseft gij niet dat Gods goedheid u tot inkeer wil brengen?
Met uw botte en onboetvaardige gezindheid
stapelt gij voor uzelf een kapitaal van toorn op
tegen de dag van de toorn,
wanneer Gods rechtvaardig oordeel openbaar zal worden.
Hij zal eenieder vergelden naar zijn werken:
met het eeuwige leven
hen die door standvastig het goede te doen
streven naar onvergankelijke heerlijkheid en eer;
met straf en toorn
hen die weerspannig de waarheid verwerpen
en de ongerechtigheid omhelzen.
Kwelling en benauwdheid wacht elke mens die het kwaad bedrijft,
de Jood in de eerste plaats maar ook de Griek;
heerlijkheid, eer en vrede eenieder die het goede doet,
de Jood in de eerste plaats maar ook de Griek.
God kent geen partijdigheid.

TUSSENZANG                   Ps. 62(61), 2-3, 6-7,9

God geeft aan eenieder naar hij verdient.

Bij God alleen kan ik rusten,
van Hem alleen komt mijn heil.
Slechts Hij is mijn rots en mijn redding,
mijn burcht, nooit laat Hij mij los.

Bij God alleen moet ik rusten,
van Hem komt al wat ik hoop.
Slechts Hij is mijn rots en mijn redding,
mijn burcht, Hij laat mij niet los.

Blijft altijd op Hem vertrouwen,
mijn volk, stort uw hart bij Hem uit ;
Hij is onze enige toevlucht.

ALLELUIA                   Ps. 27(26), 11

Alleluia.
Toon mij uw weg, Heer, bij tegenstand,
leid mij langs effen paden.
Alleluia.

EVANGELIE                          Lc. 11, 42-46
Wee u, Farizeeën; wee ook u, wetgeleerden !

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
.

In die tijd zei Jezus:
“Wee u, Farizeeën!
Gij betaalt wel tienden van munt en wijnruit en allerlei kruiden,
maar bekommert u niet om rechtvaardigheid en liefde tot God.
Het ene moet men doen en het andere niet verwaarlozen.
Wee u, Farizeeën!
Gij zijt belust op de voornaamste zetel in de synagoge
en op de begroetingen op de markt.
Wee u!
Gij zijt gelijk aan onzichtbare graven,
waar de mensen overheen wandelen zonder het te weten.”

Hier nam een van de wetgeleerden het woord en zei tot Hem:
“Meester, door zo te spreken beledigt Ge ook ons.”
Hij antwoordde echter:
“Wee ook u, wetgeleerden!
Gij legt de mensen haast ondraaglijke lasten op
die ge zelf niet met één van uw vingers aanraakt.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overweging uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: