Donderdag H. Ignatius van Antiochië, b. en mrt.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Vandaag worden heidenen en joden in één adem genoemd wanneer het gaat over zwakheid en zonde. Allen hebben gezondigd. Allen worden ‘om niet’ gerechtvaardigd, niet door de Wet, maar door het geloof in Jezus Christus. De zondigheid is een menselijk gegeven, waarop Gods redding het antwoord vormt. Zijn liefde moet niet bewerkt, afgedwongen, verdiend worden. Er is geen enkele menselijke prestatie denkbaar die Gods liefde zou kunnen opeisen: Gods liefde is altijd eerst. Omdat Hij ons liefheeft zijn wij op onze beurt in staat om lief te hebben. Onze goede werken zijn niet de voorwaarde tot, maar het dankbare antwoord op die liefde van God. Niet wij redden onszelf!

EERSTE  LEZING                                     Rom. 3,21-29
De mens wordt gerechtvaardigd door te geloven,
niet door de wet te onderhouden.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome
.

Broeders en zusters,

Thans is buiten de wet om
Gods gerechtigheid openbaar geworden,
waarvan de wet en de profeten getuigenis afleggen:
Gods gerechtigheid,
die zich door het geloof in Jezus Christus meedeelt
aan allen die geloven,
zonder enig onderscheid.
Want allen hebben gezondigd
en allen zijn verstoken van de goddelijke heerlijkheid.
En allen worden zij om niet door zijn genade gerechtvaardigd,
krachtens de verlossing die in Christus Jezus is.
Hem heeft God, voor wie gelooft,
aangewezen als zoenoffer door zijn bloed.
God wilde zo zijn gerechtigheid tonen,
want Hij had in zijn verdraagzaamheid
de zonden van het verleden vergeven.
Hij heeft zijn gerechtigheid willen tonen
nu, in deze tijd,
opdat zou blijken dat Hijzelf rechtvaardig is
en rechtvaardig maakt ieder die leeft uit het geloof.
Waar blijft dan de eigen roem?
Die is onmogelijk geworden!
Door welke wet?
Door die van de werken?
Neen, door de wet van het geloof.
Ik beweer juist, dat de mens gerechtvaardigd wordt door te geloven,
niet door de wet te onderhouden.
Is God soms alleen de God van de Joden
en niet van de heidenen?
Neen, ook van de heidenen,
want er is slechts één God.

TUSSENZANG                                     Ps. 130(129), 1-2, 3-4b, 4c-6

De Heer is steeds barmhartig,
zijn genade onbeperkt.

Uit de diepte roep ik, Heer,
luister naar mijn stem.
Wil aandachtig horen
naar mijn smeekgebed.

Als Gij zonden blijft gedenken,
Heer, wie houdt dan stand?
Maar bij U vind ik vergeving,
daarom zoekt mijn hart naar U.

Op de Heer stel ik mijn hoop,
op zijn woord vertrouw ik.
Gretig zie ik naar Hem uit
meer dan wachters naar de ochtend.
Meer dan wachters naar de ochtend
hunkert Israël naar Hem.

ALLELUIA                                            Ps. 95(94), 8ab

Alleluia.
Luistert heden naar de stem van de Heer
en weest niet halsstarrig.
Alleluia.

EVANGELIE                                        Lc. 11, 47-54
Dit geslacht zal verantwoordelijk gesteld worden
voor het bloed van alle profeten dat vergoten is
vanaf de grondvesting der wereld.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
.

In die tijd zei Jezus tot de wetgeleerden:
“Wee u!
Gij bouwt de graven van de profeten,
maar uw vaderen hebben hen gedood.
Hiermee legt gij getuigenis af
dat gij instemt met de werken van uw vaderen,
want zij doodden hen en gij bouwt hun graven.
Daarom ook heeft Gods wijsheid gezegd:
Ik zal profeten en afgezanten tot hen zenden,
maar sommigen van hen zullen zij doden en vervolgen,
zodat dit geslacht verantwoordelijk gesteld zal worden
voor het bloed van alle profeten,
dat vergoten is vanaf de grondvesting der wereld,
vanaf het bloed van Abel tot het bloed van Zacharias,
die gedood werd tussen het altaar en het tempelgebouw.
Ja, zeg Ik u,
dit geslacht zal verantwoordelijk zijn!
Wee u, wetgeleerden!
Gij hebt de sleutel van de kennis weggenomen.
Zelf zijt ge niet binnengegaan,
en hun die wilden binnengaan
hebt ge het belet.”
Toen Hij naar buiten kwam,
begonnen de schriftgeleerden en de Farizeeën
– hevig op Hem gebeten –
Hem allerlei vragen te stellen,
met de heimelijke bedoeling
Hem op grond van de een of andere uitlating te kunnen vangen.

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overweging uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: