Donderdag – H. Antonius Maria Claret, b.

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.
Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.
Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven.

Overweging
Christenen zijn vrije mensen. Voor die vrijheid kunnen ze kiezen, door zich te onderwerpen aan Gods woord en wil. Dat lijkt een vreemde voorwaarde: hoe kan een christen vrij zijn wanneer hij zich dient te onderwerpen? Paulus herinnert ons aan wat deze keuze voorafgaat: ons leven in zonde en kwaad, onze zwakheden die ons verslaafd maakten: waren wij toen werkelijk zo gelukkig? Maken ze gelukkig? God geeft ons de tijd om na te denken, om te ontdekken hoe groot de slavernij is waarin we soms leven, hoe het kwaad waaraan we toegeven in werkelijkheid onze vrijheid niet groter maakt, maar beperkt. Om ons uit deze slavernij te verlossen is de Heer gekomen. Laat ons gebed er een zijn waarin we Hem vragen ons elke dag te helpen om te leven zoals Hij dat deed.

EERSTE LEZING                              Rom. 6, 19-23

Nu zijt gij bevrijd van de zonde
en dienstknechten geworden van God.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

 

Broeders en zusters,

Sprekend tot zwakke mensen,
druk ik mij erg menselijk uit.
Zoals gij eertijds uw ledematen
in dienst hebt gesteld van onreinheid
en steeds grotere bandeloosheid,
zo moet gij ze nu in dienst stellen van de gerechtigheid
tot uw heiliging.
Toen gij slaven waart van de zonde
stondt gij vrij ten opzichte van de gerechtigheid.
Welk voordeel hadt gij toen
van daden waarover gij u thans schaamt?
Want het einde daarvan is de dood.
Maar nu,
bevrijd van de zonde en dienstknechten geworden van God,
oogst gij heiligheid en tenslotte eeuwig leven.
Want het loon van de zonde is de dood,
maar de gave van God is het eeuwige leven
in Christus Jezus onze Heer.

TUSSENZANG                   Ps. 1, 1-2, 3, 4, 6

Gelukkig is de man die op de Heer zijn hoop stelt
(Ps. 40(39), 5a)

Gelukkig de man die weigert te doen
wat goddelozen hem raden;
die niet de wegen der zondaars gaat,
niet zit te midden der spotters ;
maar die zijn geluk vindt in ’s Heren wet,
haar dag en nacht overweegt.

Hij is als een boom, aan het water geplant,
die vruchten draagt op zijn tijd;
des zomers verdorren zijn bladeren niet,
maar al wat hij doet brengt hem voorspoed.

De goddelozen vergaat het zo niet;
de wind blaast hen weg als kaf.
De Heer immers let op de weg der gerechten,
de weg van de zondaars loopt dood.

ALLELUIA                         Ps. 119(118), 88

Alleluia.
Wees mij barmhartig en laat mij leven, Heer,
dan blijf ik aan wat Gij verordent trouw.
Alleluia.

EVANGELIE                      Lc. 12, 49-53

Meent gij dat Ik op aarde vrede ben komen brengen?
Neen zeg Ik u, juist verdeeldheid.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

 

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
“Vuur ben Ik op aarde komen brengen,
en hoe verlang Ik dat het reeds oplaait!
Ik moet een doopsel ondergaan,
en hoe beklemd voel Ik Mij totdat het volbracht is.
Meent gij dat Ik op aarde vrede ben komen brengen?
Neen, zeg Ik u, juist verdeeldheid.
Want van nu af zullen er vijf in één huis verdeeld zijn;
drie zullen er staan tegenover twee
en twee tegenover drie;
de vader tegenover de zoon en de zoon tegenover de vader;
de moeder tegenover de dochter
en de dochter tegenover de moeder,
de schoonmoeder tegenover haar schoondochter
en de schoondochter tegenover de schoonmoeder.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: