Zaterdag in de negenentwintigste week door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Het woord ‘vlees’ heeft bij Paulus een eigen betekenis: het is het menselijk leven in zover het sterfelijk, zwak en onbestendig is. Leven volgens het vlees = zondig leven. De Bijbelvertalingen hebben wel twaalf verschillende vertalingen van dat woord (‘de menselijke natuur’, ‘het menselijk bestaan’). Soms betekent geest: mentaliteit, gezindheid. Heel vaak gaat het over de heilige Geest en zijn levenwekkende kracht.

EERSTE  LEZING                                      Rom. 8, 1-11
De Geest van God
die Jezus van de doden heeft opgewekt woont in u.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome
.

Broeders en zusters,

Voor hen die in Christus Jezus zijn
bestaat er thans geen vonnis meer.
De ‘wet’ van de Geest die in Christus Jezus het leven schenkt
heeft u vrijgemaakt van de heerschappij van de zonde en de dood.
Wat de wet niet vermocht,
machteloos als ze was door het vlees,
dat heeft God bewerkt door zijn Zoon te zenden
in de gestalte van het vlees van de zonde
en terwille van de zonde:
Hij heeft in het vlees zelf de zonde gevonnist,
opdat de eis van de wet vervuld zou worden door ons,
die niet leven volgens het vlees maar volgens de Geest.
Zij die leven volgens het vlees
zinnen op wat het vlees wil.
Die geleid worden door de Geest
zinnen op de dingen van de Geest.
Het streven van het vlees loopt uit op de dood,
het streven van de Geest op leven en vrede.
Want het verlangen van het vlees staat vijandig tegenover God.
Het onderwerpt zich niet aan Gods wet,
het kan dit niet eens;
en zij die volgens het vlees leven
kunnen God niet behagen.
Maar uw bestaan wordt niet beheerst door het vlees
doch door de Geest,
omdat de Geest van God in u woont.
Zou iemand de Geest van Christus niet hebben
dan behoort hij Hem niet toe.
Als Christus in u is
blijft uw lichaam wel door de zonde de dood gewijd,
maar uw geest lééft
dank zij de gerechtigheid.
En als de Geest
van Hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont,
zal Hij die Christus Jezus van de doden heeft doen opstaan,
ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken
door de kracht van zijn Geest die in u verblijft.

TUSSENZANG                                  Ps. 24(23), 1-2, 3-4ab, 5-6

Dit is het geslacht dat zich richt tot de Heer,
dat staat voor het aanschijn van Jakobs God.

Aan God hoort de aarde en al wat er op is,
de aardschijf en al wat daar woont;
want Hij heeft haar op het water gegrondvest,
haar vastgelegd op de zee.

Wie zal beklimmen de berg van de Heer,
wie in zijn heiligdom staan?
Die rein is van handen en zuiver van hart,
zijn zinnen niet zet op wat kwaad is.

Hij zal door de Heer gezegend worden,
beloond door God, zijn verlosser.
Zo doet het geslacht dat zich richt tot Hem,
dat staat voor het aanschijn van Jakobs God.

ALLELUIA                                               Ps. 119(118), 135

Alleluia.
Laat voor uw dienaar uw Aangezicht stralen, Heer,
laat mij uw beschikkingen zien.
Alleluia.

EVANGELIE                                          Lc. 13, 1-9
Als gij niet tot bekering komt
zult ge allen op eenzelfde wijze omkomen.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
.

In die tijd waren er bij Jezus enkele mensen
die Hem vertelden wat er gebeurd was met de Galileeërs,
van wie Pilatus het bloed
met dat van hun offerdieren vermengd had.
Daarop zei Jezus:
“Denkt ge, dat onder alle Galileeërs
alleen deze mensen zondaars waren,
omdat zij dat lot ondergaan hebben?
Volstrekt niet, zeg Ik u.
Maar als gij u niet bekeert,
zult ge allen op een dergelijke manier omkomen.
Of die achttien die gedood werden
doordat de toren bij de Silóam op hen viel:
denkt ge dat die alleen schuldig waren
onder alle mensen die in Jeruzalem woonden?
Volstrekt niet, zeg Ik u.
Maar als gij niet tot bekering komt
zult ge allen op eenzelfde wijze omkomen.”

Toen vertelde Hij deze gelijkenis:
“Iemand had een vijgenboom die in zijn wijngaard geplant stond;
hij kwam zoeken of er vrucht aan zat, maar vond niets.
Toen zei hij tot de wijngaardenier:
Al sinds drie jaar kom ik aan deze vijgenboom vruchten zoeken
maar ik vind er geen.
Hak hem om! Waartoe put hij nog de grond uit?
Maar de man gaf hem ten antwoord:
Heer, laat hem dit jaar nog staan;
laat mij eerst de grond er omheen omspitten
en er mest op brengen.
Misschien draagt hij het volgend jaar vrucht;
zo niet, dan kunt ge hem omhakken.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: