Woensdag in de dertigste week door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Indien U door omstandigheden niet in staat bent geweest om Eucharistie te vieren, dan kunt U op deze site altijd de Overweging, de Eerste Lezing en het Evangelie nalezen. Dagelijks ter beschikking vanaf 7 uur in de morgen.

Overweging
Wij voelen allen aan wat Paulus hier zegt. Wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden. Wij zijn vaak dor; vinden geen woorden; vinden geen vreugde in het gebed. Alle grote meesters van de spiritualiteit beschrijven deze toestand. De zoekende mens komt uit op een punt waarop hij moedeloos en lusteloos is. Hij zou wel willen opgeven. De oplossing is dan de schreeuw naar God die men vruchteloos zoekt. Die schreeuw is juist een schreeuw van de heilige Geest die ons openbreekt. De antwoordpsalm tracht iets weer te geven van die roep.

EERSTE LEZING                                             Rom. 8, 26-30
God bevordert in alles het heil van die Hem liefhebben.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

De Geest komt onze zwakheid te hulp.
Want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden,
maar de Geest zelf pleit voor ons
met onuitsprekelijke verzuchtingen.
En Hij die de harten doorgrondt
weet waar de Geest op zint,
want Hij pleit voor de heiligen naar Gods bedoeling.
Intussen weten wij
dat God in alles het heil bevordert van die Hem liefhebben,
van hen die volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn.
Want die Hij te voren heeft gekend,
heeft Hij ook te voren bestemd
tot gelijkvormigheid met het beeld van zijn Zoon,
opdat Deze de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.
Die Hij heeft voorbestemd heeft Hij ook geroepen.
Die Hij riep heeft Hij gerechtvaardigd
en die Hij rechtvaardigde heeft Hij verheerlijkt.

TUSSENZANG                                            Ps. 13(12), 4-5, 6

Heer mijn God, ik rekende op uw genade.

Ach, luister toch, verhoor mij, Heer mijn God!
Verdrijf de doodsslaap, maak mijn oog weer helder,
gun mijn bestrijder niet dat hij wint.

Mijn tegenstanders zouden juichen om mijn val
terwijl ik rekende op uw genade.
Heer, maak mij door uw bijstand blij van hart,
dan zal ik steeds uw weldaden bezingen.

Alleluia                                                         cf. Hand. 16, 14b

Alleluia.
Maak ons hart ontvankelijk, Heer,
en dat wij ons richten naar het woord van uw Zoon.
Alleluia.

EVANGELIE                                                 Lc. 13, 22-30
Zij zullen komen uit het oosten en het westen,
en zij zullen aanzitten in het Koninkrijk Gods.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd trok Jezus rond
door steden en dorpen, en gaf er onderricht
en Hij zette zijn reis voort naar Jeruzalem.
Iemand vroeg Hem :
“Heer, zijn het er weinig die gered worden?”
Maar Hij sprak tot hen:
“Spant u tot het uiterste in
om door de nauwe deur binnen te komen,
want, Ik zeg u, velen zullen proberen binnen te komen
maar zij zullen daar niet in slagen.
“Als eenmaal de huisvader is opgestaan en de deur gesloten heeft
en als gij dan buiten op de deur begint te kloppen
en begint te roepen : Heer, doe open!
zal Hij u antwoorden : Ik weet niet waar gij vandaan komt.
“Dan zult ge opwerpen :
In uw tegenwoordigheid hebben wij gegeten en gedronken,
en in onze straten hebt Gij onderricht gegeven.
“Maar weer zal zijn antwoord zijn :
Ik weet niet waar gij vandaan komt.
“Gaat weg van Mij, gij allen, bedrijvers van ongerechtigheid.
“Daar zal geween zijn en tandengeknars,
wanneer gij Abraham, Isaäk en Jakob en al de profeten
zult zien in het Rijk Gods,
terwijl ge zelf buitengeworpen zult zijn.
“Zij zullen komen uit het oosten en het westen,
uit het noorden en het zuiden,
en zij zullen aanzitten in het Koninkrijk Gods.
“Denkt eraan:
er zijn laatsten die eersten en eersten die laatsten zullen zijn.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
De Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 90-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: