http://kerkengeloof.wordpress.com

Donderdag in de dertigste week door het jaar

Inleiding

Gevolg gevend aan de Apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus, wil deze inleiding U deelgenoot maken aan de vreugde van het evangelie. Iedereen, niemand uitgezonderd, kan die vreugde ervaren door zijn hart open te stellen voor de genezende werking van Gods woord.

Het evangelie is eerst en vooral een uitnodiging om een antwoord te geven aan God die ons liefheeft en redt, door Hem te erkennen in de ander en door uit onszelf te treden om het goede te zoeken voor allen. Het evangelie reikt die eenheid en volheid van het menselijk leven aan, die de beste remedie is tegen alle vormen van kwaad.

Langs deze elektronische weg wordt U uitgenodigd om dagelijks het evangelie te lezen en even na te denken over de betekenis voor uw leven. Het is vanaf 8 uur ‘s morgens steeds ter beschikking.

Overweging
Vandaag hebben we een concluderende hymne als einde van het eerste deel. Ze resumeert de vorige acht kapittels: God is voor ons (Emmanuel). Indien God voor ons is – individueel of als groep – dan kan niets ons van Hem scheiden. Absoluut niets, want zijn liefde is onverbrekelijk

EERSTE LEZING                                            Rom. 8, 31b-39
Geen enkel wezen in het heelal zal ons kunnen scheiden
van de liefde Gods die is in Christus Jezus.

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

Indien God voor ons is,
wie zal dan tegen ons zijn?
Hij heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard:
voor ons allen heeft Hij Hem overgeleverd.
En zou Hij ons na zulk een gave ook niet al het andere schenken?
Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen?
God die rechtvaardigt?
Wie zal hen veroordelen?
Christus Jezus misschien, die gestorven is,
meer nog, die is opgewekt
en die, gezeten aan Gods rechterhand onze zaak bepleit?
Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?
Verdrukking wellicht of nood?
Vervolging, honger, naaktheid, levensgevaar of het zwaard?
-Er staat immers geschreven :
“Om Uwentwil bedreigt ons de dood de gehele dag ;
wij worden behandeld als slachtvee.”-
Maar over dit alles zegevieren wij glansrijk,
dank zij Hem die ons heeft liefgehad.
Ik ben ervan overtuigd
dat noch de dood noch het leven,
noch engelen noch boze geesten,
noch wat is noch wat zijn zal,
en geen macht in den hoge of in de diepte,
noch enig wezen in het heelal
ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods
die is in Christus Jezus onze Heer.

TUSSENZANG                                              Ps. 109(108),21-22, 26-27, 30-31

Kom mij helpen, mijn Heer en God,
red mij in uw erbarming.

Gij, Heer mijn God, sta mij bij om uw Naam,
red mij door uw milde ontferming.
Want ik ben ongelukkig en arm,
mijn hart is gewond in mijn borst.

Kom mij dus helpen, mijn Heer en God,
red mij in uw erbarming.
Dan zullen ze weten dat het uw hand is,
dat Gij, Heer, dit hebt gedaan.

Dan zal ik U loven met luide stem,
U prijzen voor alle mensen ;
omdat Gij de arme terzijde staat
en hem van veroordeling redt.

ALLELUIA                                                        Mt. 4, 4b

Alleluia.
Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van alles wat uit de mond van God voortkomt.
Alleluia.

EVANGELIE                                                 Lc. 13, 31-35
Het past niet dat een profeet buiten Jeruzalem omkomt.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

In die tijd kwamen enige Farizeeën Jezus zeggen :
“Vlucht, ga hier vandaan,
want Herodes wil U vermoorden.”
Hij sprak tot hen :
“Gaat aan die vos zeggen :
Zie, Ik drijf duivels uit
en Ik bewerk genezingen vandaag en morgen ;
en op de derde dag komt voor Mij de voltooiing.
“Maar vandaag, morgen en overmorgen moet Ik voorttrekken,
want het past niet dat een profeet buiten Jeruzalem omkomt.
“Jeruzalem, Jeruzalem,
dat de profeten doodt en stenigt die tot u zijn gezonden!
“Hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen verzamelen,
zoals een kloek haar kuikens verzamelt onder haar vleugels,
maar gij hebt niet gewild.
“Zie, uw huis zal onbewoond achtergelaten worden.
“Ik zeg u : Gij zult Mij niet meer zien
totdat de tijd komt waarop gij zult zeggen :
Gezegend de Komende in de naam des Heren.”

De bijbeltekst in deze uitgave is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007.
De Overwegingen uit Liturgische suggesties voor de weekdagen.

Gepubliceerd door leopardoel

I am a 91-years old retired Johnson & Johnson researcher, who wants to spend the rest of his years to the spreading of the gospel in a daily blog.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: